• OBJAVLJENO: 25.06.2021.
91.sjednica
Stav Vlade je da još nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za formiranje Mirovnog vijeća niti su iscrpljeni razgovori između predstavnika Sindikata zdravstva i Pregovaračkog tima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 89 i 90. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o načinu korištenja vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim cestama BPK-a Goražde;

2.2. Zaključak o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Prijedlog  Rješenja o imenovanju privremenog predsjednika i članova Komisije za koncesije;

2.3. Informacija, dostavlja se;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje fakture broj: 162/21 od 23.06.2021.godine.                        

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2021.godine;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne novčane pomoći (hedije) dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihović porodica sa prostora BPK Goražde za 2021.godinu;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti ministarstvu za pokretanje postupka za odabir dobavljača arhitektonskih usluga dopune Glavnog projekta spomen obilježje šehidima i palim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.godine u Goraždu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju III (trećeg) i IV (četvrtog) djela od ukupno XII (dvanaest) djelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2021.godinu;

4.2. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za potpisivanje Ugovora o djelu sa članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka o akreditaciji Internacionalnog univerziteta u Goraždu;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.4. Odluka o proširenju upisa učenika u I razred srednjih škola za školsku 2021/2022.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Odluka o usmjeravanju neplanirane namjenske donacije i transfera u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu;

5.2. Dokument okvirnog budžeta BPK-a Goražde za period 2022-2024.godina;

5.3. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK-a Goražde za mjesec mart i april 2021.godine

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Prijedlog Zakona o dopunama i izmjeni Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti za prijavu na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju Programa, Projekta i sličnih aktivnosti iz područja za zaštite okoliša za 2021.godinu,             LOT 3;

6.3. Odluka o dodjeli stana pod zakup Šubo Esadu iz Goražda.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za nabavku klima uređaja.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec maj 2021.godine;

8.2. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za nabavku kompjuterskog programa Upravi policije MUP-a BPK-a Goražde;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci municije

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Nacrt Memoranduma o saradnji i pregled aktivnosti na uvođenju centralizovanje javnih nabavki u BPK-a Goražde dostavljeno od USAID/BiH;

9.2. Odgovor na vijećnićko pitanje dostavljeno od Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline;

9.3. Informacije iz nadležnosti Vlade BPK-a Goražde, traže se;

9.4. Izvještaji o radu za 2019.godinu:

– Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći:

– Kantonalne uprave civilne zaštite;

– Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa;

– Kantonalne uprave za isnpekcijske poslove;

– Direkcije robnih rezervi;

– Službe za odnose s javnošću;

– Kantonalnog pravobranilaštva Goražde;

– Arhiva Kantona;

– Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde;

9.5. Mišljenje, traži se;

9.6. Zahtjev za davanje saglasnosti za nabavku klima uređaja za Skupštinu Kantona;

9.7. Zaključak o imenovanju Komisije za ocjenu i odabir korisnika po Javnom pozivu-Transferi za neprofitne organizacije;

9.8. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku dva klima uređaja;

9.9. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu;

9.10. Razmatranje dopisa upućenih prema Vladi BPK-a Goražde;

9.11. Razmatranje zahtjeva upućenih prema Vladi BPK-a Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje nabavke motornog vozila za potrebe Službi zaštite i spašavanja formirane u JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde;

10.2. Prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti „Službe zaštitu od požara u šumama“ u J.P.Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde;

10.3. Prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti „Službe za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine“ u JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde;

10.4. Prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti „Službe za medicinsku pomoć“ u JZU Kantonalna bolnica Goražde;

10.5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK – a Goražde  za 2020.godinu;

10.6. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme za potrebe opremanja Službi zaštite i spašavanja Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Molba za dodjelu vozila na korištenje;

11.2. Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za grijnu sezonu 2020/2021.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK Goražde da potpiše Ugovor o davanju/uzimanju u zakup kancelarije broj 48 koja se nalazi  na 3.spratu zgrade Vlade BPK Goražde.

13.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

13.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme.

14. Tekuća pitanja.

Obzirom da za sjednicu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nije predložen ovlašteni državni službenik koji bi mijenjao ministra u njegovoj odsutnosti sa dnevnog reda je skinuta tačka 4 iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

Na prijedlog Premijera BPK-a, sa dnevnog reda povlači se podtačka 10.1.

Informacija sa sjednice

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća informisala je članove Vlade da je prihvatila ostavku ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Armana Bešlije. Budući da je on za vršioca dužnosti ministra ovlastio lice koje nije državni službenik i koje po zakonima o Vladi i upravi ne može obavljati te poslove, Vlada je pozvala ministra da preimenuje svoju odluku te da do njegovog konačnog razrješenja ovlasti državnog službenika iz Ministarstva obrazovanja koji će ga mijenjati. Do sticanja preduslova za pravosnažno odlučivanje, Vlada je sa današnjeg dnevnog reda povukla sve materijale iz oblasti ovog ministarstva.

Razmatrajući ponovni zahtjev Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK Goražde o formiranju Mirovnog vijeća, Vlada u potpunosti ostaje pri navodima iz Zaključka Vlade od 9.juna jer smatra da nisu ispunjeni svi zakonski uslovi za formiranje Mirovnog vijeća niti su iscrpljeni razgovori između predstavnika Sindikata i Pregovaračkog tima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Vlada smatra da treba da se nastave pregovori kako bi se došlo do zajednički prihvatljivog rješenja za sve učesnike u pregovorima te usaglasio tekst novog Kolektivnog ugovora. Pregovarački tim Vlade o stavovima Vlade BPK Goražde javnost će informisati na press konferenciji zakazanoj za 29.juni, zaključeno je tim povodom.

U nastavku sjednice, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila Dokument okvirnog budžeta BPK-a Goražde za period 2022-2024.godina koji je jedan od ključnih instrumenata jačanja upravljanja javnim finansijama u BPK Goražde.

Jedan od tih instrumenata je i učešće Vlade u aktivnostima uvođenja centralizovanih javnih nabavki u BPK-a Goražde koji će se realizovati u okviru USAID-ovog projekta E-uprave.  S tim u vezi, premijerka BPK dobila je saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između USAID-a BiH i Vlade na realizaciji ovog pilot projekta koji se realizuje u četiri kantona FBiH s ciljem unaprjeđenja sistema javnih nabavki u BiH.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o dopunama i izmjeni Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade koji je po skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru. Izmjene se odnose na utvrđivanje svih posebnih dijelova zgrada po čijem kvadratnom metru će jedinice lokalne samouprave utvrditi minimalni iznos mjesečne naknade za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, te reguliše koji je organ nadležan za rješavanje po žalbama na rješenja jedinica lokalne samouprave.

Ministarstvo urbanizma dobilo je saglasnost Vlade za prijavu na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja za zaštite okoliša za 2021.godinu koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša.

Ministarstvu za boračka pitanja odobreno je pokretanje postupka nabavke arhitektonskih usluga dopune Glavnog projekta spomen obilježja šehidima i palim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.godine u Goraždu.

Ministarstvo za privredu zaduženo je da u skladu sa članom 57, stav 2 Zakona o cestama,  uzimajući u obzir sugestije i primjedbe sa današnje sjednice, donese Pravilnik kojim će se u potpunosti regulisati način korištenja vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim cestama BPK-a Goražde.

Vlada je upoznata i sa informacijom Ministarstva privrede koja se odnosi na zahjeve Udruženja ugostitelja Grada Goražda i grupe građana da se u ljetnom periodu, u večernjim satima privremeno obustavi saobraćaj preko mosta „Alije Izetbegovića“ i u ulici Zaima Imamovića te je naložila ovom ministarstvu da u skladu sa ovim zahtjevima donese rješenje o obustavi saobraćaja u navedenim dijelovima grada, u periodu od prvog jula do prvog septembra, u terminu od 19,00 do 24,00 sata.

Postupajući po zaključku Skupštine, Vlada je poništila Javni oglas za izbor i imenovanje Komisije za koncesije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te zadužila Ministarstvo za privredu da objavi ponovni javni oglas za izbor ove komisije. Do okončanja izbora, a najduže do 90 dana, imenovani su članovi privremene Komisije za koncesije.

Vlada je takođe, po zaključku Skupštine, razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o radu kantonalnih organa uprave, službi, direkcija i agencija za 2019.godinu.

U skupštinsku proceduru upućen je i Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK – a Goražde  za 2020.godinu.

Primljena je k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za maj ove godine, te usvojen Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za grijnu sezonu 2020/2021.

Direktor kantonalne uprave za civilne zaštitu dobio je saglasnost za potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti „Službe zaštitu od požara u šumama“ u JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde, „Službe za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine“ u JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde i „Službe za medicinsku pomoć“ u JZU Kantonalna bolnica Goražde.

Kantonalna uprave civilne zaštite dobila je takođe saglasnost Vlade za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe opremanja službi zaštite i spašavanja u ukupnoj vrijednosti od 13.060 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila isplatu tekućih transfera Gradu Goražde i općinama u sastavu kantona za mart i april, novčnih sredstava za rad udruženja boračkih populacija za maj  te jednokratnih novčanih pomoći (hedija) dobitnicima najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2021.godinu.

Novčanu podršku Vlade za odlazak na ljetni Festival folklora, horova, gastronomije i ručnih radova u Repulici Turskoj dobili su Udruženja žena za ruralni razvoj općine Pale-Prača i Udruženje žena „Sehara“ Goražde, a Udruženje rukometnih veterana Radnički Goražde za organizaciju tradicionalnog međunarodnog turnira u Goraždu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.