• OBJAVLJENO: 07.10.2021.
103. sjednica
Vlada pozvala Nezavisni strukovni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na nastavak pregovora u vezi potpisivanja Kolektivnog ugovora

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 102. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Informacija po zaključku Vlade BPK-a Goražde broj: 03-18-1443/21 od   20.08.2021.godine;

2.2. Odluka o donošenju Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vladi (vodne naknade) – „Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2021.godinu“;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde na Izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava Direkcije za ceste BPK Goražde za 2021.godinu;

2.4. Zaključak o davanju ovlaštenja premijeru BPK-a Goražde da sa Gradom Goražde zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik – I faza“, Grad Goražde;

2.5. Odluka o dodjelu novčanih sredstava po Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2021.godinu – Sufinansiranje rekonstrukcije štalskih objekata;

2.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi „Porizvodnja žitarica i ljekovitog bilja (pšenica,raž,ječam,zob,heljda,facelija,kamilica,menta, neven, kantarion) SPP, ZZ, DOO i fizička lica –proljetna sjetva 2021.godina“ za dva (2) registriranih poljoprivrednih proizvođača sa područja BPK Goražde;

2.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-„Proizvodnja u zatvorenom prostoru-plastenička proizvodnja (fizička lica)“ za dvaneset tri (23) registrirana poljoprivredna proizvođača sa područja BPK Goražde;

2.8. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj; 254/21 od 16.09.2021.godine, od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a koji se odnosi na izvedene radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Orahovice-Zorovići;

2.9. Zaključci o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu;

2.10. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o nabavci terenskog motornog vozila za potrebe Ministarstva za privredu-Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz budžeta BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2021.godinu;

3.2. Razmatranje dopisa po Zaključku Vlade,broj:03-11-1545/21 od 09.09.2021.godine-vezano za Kolektivni ugovor zaposlenih u zdravstvu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Zaključci o davanju saglasnosti direktoru JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika;

4.2. Odluka o odobravanju novčnaih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime IX (devete) rate od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2021.godinu;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe;

4.5. Odluka o odobravanju VII (sedmog) i VIII (osmog) dijela od ukupno XII (dvanaest) djelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2021.godinu;

4.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava omladinskim udruženjima sa područja BPK-a Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti, Konačan Plan raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2021.godinu i Zaključak o utvrđivanju Konačnog plana raspodjel sredstava;

4.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima projektnih aktivnosti sa područja BPK-a Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture, Konačan Plan raspodjele sredstava za sufinsiranje projektnih aktivnosti na području BPK-a Goražde i Zaključak o utvrđivanju Konačnog Plana raspodjele sredstava.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec septembar 2021.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o davanju na privremeno kroištenje jedne kancelarije u Ministarstvu za unutrašnje poslove za potrebe Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva za unutrašnje poslove-Terenski ured Sarajevo za područje BPK-a Goražde;

6.2. Zaključak o odobravanju troškova reprezentacije u svrhu organizovanja sastanka direktora Federalne uprave policije sa policijskim komesarima/direktorima Uprave policije kanonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i predstavnicima međunarodne zajednice;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova na sanaciji elektro-instalacija u objektu MUP-a BPK-a Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Poslanička pitanja dostavljena od Predstavničkog doma;

7.2. Zahtjev za učestvovanje u „Socijalnom danu 2021“ dostavljeno od Asocijajacije srednjoškolaca u BiH Lokalni tim Goražde;

7.3. Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova;

7.4. Dostava zaključaka Skupštine Kantona;

7.5. Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području BPK Goražde za period 13.09.-19.09.2021.godine;

7.6. Zaključci Koordinacionog odbora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.7. Odluka o komisijama koje imaju pravo na naknadu za svoj rad, a koje imenuju ministarstva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

8.1. Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK-a Goražde;

8.2. Odgovori na poslanička pitanja.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 75,6 t drvene peleti.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministrice Biljane Begović sa dnevnog reda povlače se podtačke 4.1., 4.2. i 4.4.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 103.redovnoj sjednici razmatrala je Informaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o visini sredstava koja se mogu dodatno izdvojiti u Finansijskom planu Zavoda u vezi nastavka pregovora i eventualnog zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenih u oblasti zdravstva na području BPK Goražde te je na osnovu ove informacije pozvala Nezavisni strukovni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pregovarački sto, odnosno vođenje pregovora u vezi konačnog potpisivanja Kolektivnog ugovora.

S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da pripremi prijedlog Protokola o vođenju pregovora između pregovaračkih timova Vlade i Nezavisnog strukovnog sindikata, kojim će se definisati uvjeti i način pregovaranja.

Na vanrednoj 37. sjednici održanoj  istog dana, Vlada je dala saglasnost na tekst Protokola te ovlastila resornog ministra  na njegovo potpisivanje. Rok za pregovore, kako je zaključeno, ne bi trebao da  bude duži od 15 (petnaest) dana.

Na 103. redovnoj sjednici, Vlada je upoznata sa trenutnom epidemiološkom situacijom i provedenom imunizacijom protiv COVID-19 na području BPK Goražde, kao i zaključcima Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Prema posljednjem sedmičnom izvještaju Zavoda za javno zdravstvo, bilježi se blagi pad oboljelih od koronavirusa. Od početka pandemije oporavilo se 2.169 građana, a od posljedica virusa do danas je preminulo 87 ljudi osoba s područja BPK Goražde. Sa jednom dozom vakcinisano je 42,2 % , a sa dvije doze 28,4% građana BPK, starijih od 18 godina.

Vlada je upoznata takođe i sa Zaključcima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH – Koordinacionog odbora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Saglasnost Vlade dobio je Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  sa ekonomskog koda- Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2021.godinu u iznosu od 30.000 KM.

Ministarstvo privrede dobilo je saglasnost na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda– Kapitalni transferi drugim nivoima vladi (vodne naknade) – „Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2021.godinu u iznosu od 750.000 KM, kao i na Izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava Direkcije za ceste BPK Goražde.

Premijerka BPK-a Goražde ovlaštena je da sa Gradom Goražde zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik – I faza“, Grad Goražde koji se odnosi na produžetak roka izvođenja radova.

Usvojena je Odluka o davanju na privremeno kroištenje jedne kancelarije u Ministarstvu za unutrašnje poslove za potrebe Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva za unutrašnje poslove-Terenski ured Sarajevo za područje BPK-a Goražde te data saglasnost za izvođenje radova na sanaciji elektro-instalacija u objektu MUP-a BPK-a Goražde.

Nakon utvrđivanja konačnog plana raspodjele sredstava, Vlada je odobrila isplatu 32.000 KM nosiocima projektnih aktivnosti s područja BPK-a Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture. Od toga, 25.000 KM dodijeljeno je Centru za kulturu Goražde kao glavnom nosiocu kulturnih dešavanja na području našeg kantona.

Za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2021.godinu iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport bit će izdvojeno 8.000 KM za četiri udruženja mladih koja su aplicirala na javni poziv.

Vlada je pozitivno odgovorila na zahtjev za učestvovanje u „Socijalnom danu 2021“ dostavljen od Asocijacije srednjoškolaca u BiH, Lokalni tim Goražde te odobrila sredstva za dnevnice 10 srednjoškolaca koji će taj dan raditi u svim ministarstvima u sastavu Vlade.

Na današnjoj sjednici, odobrena su i sredstva po Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2021.godinu: 17.500 za sufinansiranje rekonstrukcije štalskih objekata za 13 korisnika, 12.748 KM za plasteničku proizvodnja (fizička lica)“ za dvadeset tri (23) registrirana poljoprivredna proizvođača te 840 KM za proizvodnju žitarica i ljekovitog bilja za dva (2) registrirana poljoprivredna proizvođača.

Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde odobreno je plaćanje računa u iznosu od 145.641 KM  privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde, koji se odnosi na izvedene radove na modernizaciji regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Orahovice-Zorovići.

Odobrene su takođe i redovne tranše JP RTV BPK-a Goražde d.o.o  i Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2021.godinu.

Na kraju sjednice, Vlada je razmatrala poslanička pitanja te dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde.    


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.