• OBJAVLJENO: 14.10.2021.
104. sjednica
Data saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i  r e d

 1Usvajanje Zapisnika sa 103. redovne i 37. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2020.godine (oktobar, novembar, decembar);

2.2.  Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec januar-juni 2021.godine;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje koka nosilja;

2.4. Informacija o Planu gašenja pojedinih predajničkih lokacija;

2.5. Rješenje o imenovanju članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti na popunu upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu za privredu-Kantonalnoj upravi za šumarstvo BPK-a Goražde.   

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o usmjeravanju u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku                  2021.godinu;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da potpiše Ugovor o djelu sa Ramić Enisom iz Goražda;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja odlaska Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde na KUP takmičenja u pikadu;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstva na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec septembar 2021.godine;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program sa izmjenama i dopunama Program utroška sredstava sa koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacija utvrđenih Budžetom BPK-a Goražde za 2021.godinu;

4.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekta izgradnje šehidske kapije na šehidskom mezarju Brčigovo.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1.Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec septembar 2021.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika;

6.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure nabavke dva televizora za realizaciju online nastave;

6.3.  Zaključak o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Ustikolina“ za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika;

6.4. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru  JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde  za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika;

6.5. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru  JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde  za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika. 

6.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za dodatne programe.                              

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu da izvrši popunu radnog mjesta državnog službenika.     

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluke o sufinansiranju projekata iz Općine Pale-Prača;

8.2. Obavijest o obustavi usluge centralnog grijanja u predstojećoj sezoni;

8.3.Molba za novčanu pomoć dostavljena od Udruženja penzionera/umirovljenika Grada Goražda;

8.4. Molba za novčanu pomoć Bećirević Muhamedu;

8.5. Informacija o epidemiološkoj situaciji na području BPK-a Goražde;

8.6. Razmatranje Amandmana na Ustav BPK-a Goražde;

8.7. Razmatranje Inicijative Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Federacije BiH;

8.8. Razmatranje zahtjeva za podršku Privredno kulturnoj manifestaciji „Dani jabuke Goražde 2021.“;

8.9. Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

9.1. Odluka o davnaju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška budžetskih sredstava Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK-a Goražde i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021.godinu.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Informacija, sa prijedlogom mjera i Odluka o dodjeli ogrijevnog drveta bukva-hrast u količini od 107,84 m3 JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“;

10.2. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 03-30-874/21 i Odluka o davanju saglasnosti direktoru Direkcije robnih rezervi BPK Goražde da se izvrši prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme – Viši stručni saradnik za nabavku i projekte – 1(jedan) izvršilac.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli vozila Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde.

13. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

13.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2021.godin;

13.2. Zaključak o prihvatanju Informacije i Rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“;

13.3. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Kolektivnog ugovora sa Sindikatom zdravstvenih radnika BPK-a Goražde.

14. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 104.redovnoj sjednici dala je svoju saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sa predsjednikom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde ovaj ugovor će potpisati ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, nakon što su uspješno okončani pregovori između pregovaračkih timova Vlade i Sindikata i saglasnosti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Saglasnost je dobio i Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda– Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2021.godinu u iznosu od 15.000 KM. Svrha ovog programa je unaprjeđenje i poboljšanje saradnje sa nevladinim sektorom s ciljem osiguranja podrške i pomoći ranjivim grupama stanovništva, prije svega starih i bolesnim osobama, osobama sa invaliditetom i siromašnim, kao i podrška u uspostavljanju i razvijanju  socijalnih mreža.

Vlada je odobrila izmjene i dopune Programa o utrošku sredstava iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja na ekonomskom kodu- Tekući transferi neprofitnim organizacijama te Programa utroška budžetskih sredstava Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK-a Goražde i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021.godinu.

Na zahtjev Skupštine BPK, Vlada je zadužila kantonalno Ministarstvo pravosuđa da pripremi mišljenje na Amandmane XLIX –LXIX na Ustav BPK-a Goražde.

Primljen je k znanju Izvještaj o trenutnoj epidemiološkoj situaciji COVID 19 Zavoda za javno zdravstvo prema kojem je, zaključno sa današnjim danom, 27 aktivno zaraženih te 4 osobe na bolničkom liječenju u Kliničkom centru Sarajevo. Prema podacima Zavoda, vakcinisano je 42,6 % stanovništva našeg kantona, 7.415 osoba s prvom te 5.778 osoba s drugom dozom vakcine. Vlada je konstatovala da su na snazi mjere Federalnog i Kantonalnog Kriznog štaba, te da nema potrebe za uvođenjem restriktivnijih mjera, budući da je trenutna epidemiološka situacija na području našeg kantona stabilna.

Takođe, primljene su k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije MUP-a BPK za septembar ove godine i Informacija Ministarstva za privredu o Planu gašenja pojedinih predajničkih lokacija. Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada je usvojila Godišnji plan gospodarenja privatnim šumama za 2021.godinu i odobrila isplatu novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi- podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2020.godine i šest mjeseci 2021. godine te podsticaj za držanje koka nosilja.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila 4.988 KM za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona, za budžetsku 2021.godinu, a  9.166 KM za rad udruženja boračkih populacija za septembar ove godine.

Iz budžeta ovog ministarstva sa 2.000 KM sufinansirat će se projekt izgradnje šehidske kapije na šehidskom mezarju Brčigovo, Medžlisa Islamske zajednice Rogatica, a sa 500 KM odlazak članova Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde na KUP takmičenje u pikadu.

Direktori osnovnih škola „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, „Ustikolina, „Fahrudin Fahro Baščelija“ i srednje stručne škole „Džemal Bijedić“dobili su od Vlade saglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika sa odabranim ponuđačima.

Općini Pale u Federaciji BiH, odobreno je 50.000 KM za sufinansiranje projekta „Nabavka mehanizacije-opreme za potrebe civilne zaštite općine Pale u FBiH, a  8.700 KM nosiocima sportskih djelatnosti na nivou kantona za dodatne programe. Podršku Vlade dobili su i Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Goražda te Privredno- kulturna manifestacija „Dani jabuke Goražde 2021.“.

Vlada je pozitivno odgovorila i na zahtjev Direkcije za robne rezerve da dodijeli 107,84 m3 ogrijevnog drveta Centru za socijalni rad BPK Goražde za potrebe njegovih štićenika slabijeg imovnog stanja.

Na današnjoj sjednici, Vlada je imenovala predsjednika i članove Skupštine javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad BPK Goražde.                                                                                                                     


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.