• OBJAVLJENO: 24.12.2021.
115. sjednica
Podržan projekat JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde koji se odnosi na nabavku softvera za izdavanje potvrda o vakcinaciji sa QR kodom

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 114. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – Rezervna sredstva;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkciji za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: 307/21 od 18.11.2021.godine, koji je ispostavljen po Okončanoj situaciji broj: 307/21 od 18.11.2021.godine  od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a koji se odnosi na izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju reginalnog puta R 448 Potkozara-Goražde-Ilovača i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2021.godinu;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2021.godinu.                        

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u osnovnim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i prijedlog Zaključka o             davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde za potpisivanje iste;

3.2. Zaključci o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i direktoru JU Mještovita srednja škola „Enver Pozderović“ Goražde za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog                kantona Goražde;

3.4.Zaključak  o davanju saglasnosti Direktoru JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure nabavke informatičke opreme;

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti Direktoru JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za pokretanje procedure nabavke dva projekta za potrebe neometanog odvijanja nastavnog procesa.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava  Ministarstva  sa ekonomskog  koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima, broj: 11-11-274-2/21 od 17.03.2021.godine;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica.                      

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku ministru  i odobravanju novčanih sredstava na ime ostvarivanja pomoći iz Programa održivog povratka iz sredstava Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (JAM 001) – Tekući transferi pojedincima-Izdaci za raseljena lica za 2021.godinu;

5.2. Zaključak o utvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo                BPK  Goražde;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku računara;

5.4. Informacija vezano za stanje Projekta „Uspostava Dijaliznog centra u Goraždu“ pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžet Vlade BPK-a Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1.  Odgovori na poslanička pitanja;

7.2. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Preporuke JP Radio-televizija BPK-a Goražde d.o.o.;

7.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjeni Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

7.5. Informacija Upravnog odbora Sindikata policije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.6. Odluka o odobravanju sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za nabavku softvera za izdavanje potvrda sa QR kodom;

7.7.Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti sekretaru Skupštine da izvrši prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme „Stručni saradnik za informacione poslove“ – jedan izvršilac.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

8.1. Odluka o utvrđivanju radnog vremena Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde na Odluku o preraspodjeli radnog vremena uposlenicima Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.

9. Tekuća pitanja.

Vlada BPK Goražde na 115. redovnoj sjednici održanoj danas primila je k znanju Informaciju u vezi realizacije Projekta „Uspostava Hemodijaliznog centra“ u Goraždu u kojoj je konstatovano da je 23.12.2021.godine  Ministarstvo za urbanizam, prostorno, uređenje i zaštitu okoline izdalo rješenje za upotrebu Hemodijaliznog centra u sklopu objekta JZU „Kantonalna bolnica „ Goražde a svojim zaključkom Vlada BPK Goražde zadužila je Ministarstvo za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da poduzme slijedeće aktivnosti u pogledu poštivanja odredbi Pravilnika o uvjetima  utvrđivanja ispunjenosti uvjeta kada je riječ o prostoru, medicinskom kadru i medicinsko-tehničkoj opremi za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize, kako bi se što prije ovaj centar stavio u funkciju.

Usvajajući Odluku o odobravanju novčanih sredstava, Vlada BPK Goražde podržala je projekat  JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde koji se odnosi  na  nabavku softvera za izdavanje potvrda o vakcinaciji sa QR kodom. Naime, u cilju smanjivanja pojave rizika od koronavirusa prilikom većih okupljanja,  poznato je da je naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva propisana obaveza posjedovanja potvrda o negativnom antigenskom ili PCR testu,  potvrde o prebolovanom virusu ili potvrda o završenoj vakcinaciji, o čemu za građane našeg kantona bazu podataka posjeduje Zavod. Na zahtjev građana Zavod izdaje te potvrde,  ali nabavkom softvera umnogome će biti olakšan taj  proces, a ujedno ispoštovana  obaveza koja se nameće s viših nivoa vlasti, u pogledu  usklađivanja sa propisima u međunarodnom transportu, jer većina zemalja prilikom ulaska u zemlju od putnika traži potvrde sa QR kodom.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privedu, Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o isplati novčanih podsticaja u poljoprivredi-rezervna sredstva u iznosu od 11.745 KM, Odluku o davanju saglasnosti Direkciji za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde za plaćanje fakture privrednom društvu „Okac“d.o.o Goražde u iznosu od 80.915 KM, ispostavljene nakon okončane situacije koja se odnosi na izvođenje radova na redovnom ljetnom održavanju regionalnih putnih pravaca R 448 Potkozara-Goražde-Ilovača i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2021.godinu te Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u BPK Goražde za 2021.godinu. Ovom odlukom, sredstva u iznosu od 15.000KM, za tehničko unaprijeđenje javnog preduzeća, odobrena su JP „RTV BPK“ d.o.o. Goražde.

U skladu sa Okvirnim sporazumom o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde za tekuću školsku godinu, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, data je saglasnost premijeru BPK Goražde i direktoru JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ u Goraždu za potpisivanje ugovora čija je vrijednost 54.409 KM.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde svojom odlukom dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima te Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica.

Nakon okonačane procedure Javnog poziva, na današnjoj sjednici data je saglasnost na Odluku ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde o odobravanju novčanih sredstava na ime ostvarivanja pomoći po Programu podrške održivom povratku sa ekonomskog koda tekući transferi pojedincima-izdaci za raseljena lica za 2021.godinu. Za realizaciju ove odluke odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 97.299 KM.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o utvrđivanju radnog vremena Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite, a u cilju njegovog neprekidnog funkcionisanja, data je saglasnost  Kantonalnoj upravi civilne zaštite na Odluku o preraspodjeli radnog vremena uposlenika Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.