• OBJAVLJENO: 30.12.2021.
117. sjednica
Odobreni projekti koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2021.godinu“

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 113. i 115. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o opravci i sanaciji Predajnika 1 kW na lokaciji „Crijetež“-H. Brdo;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti na mišljenje o Izjavi o fiskalnoj procjeni (Obrazac IFP-DA) prijedloga Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027);

2.3. Odluka o dobravanju novčanih sredstava po Programu utroška sredstava „Program podsticaja za šumarstvo“ Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstva za privredu;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Kolektivnog Ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde;

2.5. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2021.godinu sa mišljenjem Komisije;

2.6. Izvještaj Stručne komisije o realizaciji Projekta potisnog cjevovoda.                                               

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o odobravanju unosa razgraničenih namjenskih prihoda koji nisu utrošeni u prethodnoj godini u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu;

3.2. Odluka o usmjeravanju u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu;

3.3. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Informacija, dostavlja se;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i nevladnih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2021.godinu iz Budžeta Ministarstva, sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2021.godinu;

4.3. Odluke o odobravaju Projekata Javnih zdravstvenih ustanova sa područja BPK-a Goražde, kojima su aplicirali na Javni poziv Ministarstva, broj: 08-11-3313/21 od 07.12.2021.godine, za finansiranje/sufinansiranje Projekata podrške zdravstvenom sektoru kroz specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika, po Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda 614 100 (JAO 004) – Tekući transferi za zadravstvo-specijalizacija;

4.4. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu da dodjeli 13 higijensko-prahrambenih paketa osobama u stanju socijalne potrebe;

4.5. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde, na ime Zahtjeva, broj: 01-6193/21 od 27.12.2021.godine (Okončana situacija), ispostavljena od „Kaja Company“ d.o.o. Goražde, na ime izvođenja radova na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji prostora za potrebe uspostave Dijaliznog centra pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde;

4.5. Zaključak o prihvatanju Informacije, Rješenje o razrješenju i Rješenje o (privremenom) imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Mišljenje o Inicijativi na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju na Projektu „Zeleni ekonomski razvoj“ koji se realizuje putem međunarodne organizacije „UNDP“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Upravi policije MUP-a BPK-a Goražde za nabavku stalnih sredstava;

6.2. Odluka o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike BPK-a  Goražde;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o javnoj nabavci elektronske opreme 7 (sedam) kamera za pokrivanje video nadzorom dijela Grada Goražda sa pratećom opremom, udradnja i puštanje u rad.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše I privremenu situaciju za izvršene radove na izgradnji-rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja branilaca Goražde faza II i kojim se zadužuje Ministarstvo da izvrši iplatu sredstava.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime XII (dvanesete) rate od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2021.godinu;

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

9.1. Informacija o izvršavanju alternativne krivične sankcije rad za opšte dobro na slobodi na području BPK-a Goražde;

9.2. Rješenje o utvrđivanju organizacionih jednica za organe BPK-a Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2022.godini.                                                                                            

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera neprofitnim organizacija iz budžeta Vlade BPK-a Goražde po osnovu Javnog poziva – za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – BAN 001 – Tekući transferi neprofitnim organizacija;

10.2. Odluka o plaćanju računa.

11. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod petom tačkom dnevnog reda povlači se podtačka 5.2., a umjesto iste razmatrat će se Odluka o plaćanju Fakture na ime nabavke računara nova tačka i dodaje se podtačka 5.3.

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata neprofitnim organizacijama sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Na prijedlog ministrice Biljane Begović, pod osmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 8.2. i 8.3.

8.2. Zaključci  o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora;

8.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja snimanja dokumentarno –  igranog filma „Posljednje utočište“.

Na prijedlog ministra Armina Mandža pod šestom tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 6.4.

6.4. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci policijskog psa

Na prijedlog ministrice Nataše Danojlić, pod devetom tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 9.3.

9.3. Prijedlog Zaključaka o prihvatanju Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH i prijedlog Zaključaka o prihvatanju Sporazuma i davanju ovlaštenja za potpisivanje istog

Na prijedlog ministra Esada Kanlića, pod tačkom tri dodaje se podtačka 3.4.

3.4. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec DECEMBAR 2021. godine.

Informacija sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici razmatrala je Izvještaj stručne Komisije za kontrolu utroška sredstava i praćenje realizacije projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik-I faza“, za čije sufinsniranje  je Gradu Goražde Vlada BPK Goražde, u skladu sa Planom i Programom utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2020.godinu, odobrila novčana sredstva u iznosu od 312.000KM, uz činjenicu da  je kranji rok za realizaciju utroška sredstva po ovom projektu 31.12.2021.godine.

Uzimajući u obzir da se u izvještaju stručne Komisije navodi da je novelacija Glavnog projekta izrađenog od strane „HYDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo od juna 2021.godine nerevidovana te da Građevinska knjiga nije ovjerena od strane Nadzora, dovodi se do zaključka da radovi nisu izvođeni prema Noveliranom Glavnom projektu. Između ostalog, u zaključku Komisije se navodi da iznos po ispostavljenoj III privremenoj situaciji u kumulativnoj vrijednosti 90 posto ugovorenog iznosa nije u skladu sa stvarnim stepenom izvedenih radova te da je vrlo teško, pa gotovo i nemoguće, u ovom momentu dati preciznu ocjenu utroška sredstava, bez varijacionog naloga sa tabelarnim prikazom razlike ugovorenih i stvarno izvedenih radova, prema Građevinskoj knjizi, potkrijepljenoj grafo-analitičkim dokaznicama količina po pojedinačnim pozicijama radova.

S obzirom da su kroz izvještaj konstatovane određene nepravilnosti prilikom izvođenja i utroška namjenskih sredstava u skladu sa ugovorom,  a intencija Vlade BPK Goražde je na transparentnom utrošku odobrenih sredstava,  nakon razmatranja a potom i usvajanja Izvještaja, Vlada BPK Goražde je svojim zaključkom zadužila Ministarstvo za privredu BPK Goražde da i dalje putem stručne Komisije prati realizaciju ovog projekta, kako bi se u konačnici dobio izvještaj da li je i na koji način utrošen namjenski iznos sredstava koji je Vlada BPK Goražde odobrila Gradu Goražde za realizaciju sanacije potisnog cjevovoda.

Na današnjoj sjednici, usvojena je i Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2021.godinu“ za čiju realizaciju su odobrena finansijska sredstva u iznosu od 150.000 KM.  Također, data je saglasnost i na odluku o odobravanju novčanih sredstava po Programu utroška sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo „Program podsticaja za šumarstvo“ a nakon davanja saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde,  data je saglasnost premijerki BPK Goražde za potpisivanje ovog ugovora.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku o odobravanju novčnaih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime XII redovne tranše za 2021.godinu, te odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje filma „Posljednje utočište“ u iznosu od 5.000 KM.

Data je saglasnost i na odluku Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i nevladinih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2021.godinu, te  Odluku o odobravanju Projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja BPK Goražde, za finansiranje/sufinansiranje projekata podrške zdravstvenom sektoru kroz specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika, po Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda –tekući transferi za zdravstvo-specijalizacije.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, data je saglasnost Policijskom komesaru Uprave policije BPK Goražde da potpisše Ugovor o javnoj nabavci elektonske opreme za pokrivanje video nadzorom dijela Grada Goražde .

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku o odobravanju tekućih transfera neprofitnim organizacijama iz budžeta Vlade BPK Goražde po Javnom pozivu za učešće u Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda –Tekući transferi neprofitnim organizacijama.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.