• OBJAVLJENO: 09.06.2022.
135. sjednica
Utvrđen konačan spisak lica koja preko Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao obveznika uplate doprinosa ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 133 i 134. redovne i 34. telefonske sjednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom društvu “Nine” d.o.o. Goražde;

2.2. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-“Proizvodnja žitarica i ljekovitog bilja (pšenica,raž,ječam,zob,heljda,facelija,kamilica,menta,neven,kantarion) SPP, SPO, ZZ,DOO i fizička lica – jesenja sjetva 2021.godine-prenos za deset (10) registriranih poljoprivrednih proizvođača sa područja BPK-a Goražde;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Pale FBiH na ime sufinansiranja    projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača”- pripremni, zemljani i betonski radovi (nastavak projekta);

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Pale FBIH na ime finansiranja izrade “Elaborata uređenja korita rijeke Prače u naselju Prača i Hrenovica”;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Gradu Goražde na ime sufinansiranja projekta “Zacjevljenje potoka Šišeta u Goraždu – I faza”;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Gradu Goražde na ime sufinansiranja projekta  “Sanacija fekalne kanalizacije za stambenu zgradu “Balkan” u ulici 1. maj u Goraždu”;

2.7.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča FBiH na ime sufinansiranja projekta “Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Odžak-Industrijska zona Mlin” – II faza;

2.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča FBiH na ime finasiranja izrade “Novelacije Glavnog projekta fekalne kanalizacione mreže Odžak Industrijska zona Mlin”;

2.9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu;

2.10. Izvještaj o provredenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde za 2021.godinu;

2.11. Odluka o davanju saglasnosti Ministru za privredu za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika za obavljanje poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad BPK Goražde;

3.2. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provedenom postupku i utvrđivanju spisak neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti na Instrukciju za utvrđivanje platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad BPK-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2022.godine;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata /programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2022.godini;

4.3. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja manifestacije „Grebak-put života“ u Bosansko-poodrinjskom kantonu Goražde za 2022.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2022/2023.godinu;

5.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u Republiku Njemačku u organizaciji Njemačke organizacije GIZ direktoru JU SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde i nastavnicima imenovane škole;

5.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u Republiku Njemačku u organizaciji Njemačke organizacije GIZ nastavnicima JU STŠ “Hasib Hadžović” Goražde;

5.4. Zaključak o davanju saglasnosti Direktoru JU OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde za pokretanje procedure asfaltiranja školskog dvorištva;

5.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime V (pete) tranše od ukupno XII (dvanest) redovnih tranši za 2022.godinu;

5.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje ugovora na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK-a Goražde;

6.2. Zaključak kojim se ministru daje saglasnost za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje projekata nižih nivoa vlasti odnosno sa Općinom Pale u FBiH;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministru za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Informacija o doniranim sredstvima za školovanje kadeta od strane Vlade Kantona Sarajevo, pa do materijalno- tehničkih sredstava koja je potrebno obezbijediti da bi se stvorili preduslovi za raspisivanje  konkursa;

7.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo policijskom službeniku Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde;

7.3.Uredba o plaćama, naknadama i platnoj listi policijskih službenika;

7.4. Odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos jednog državnog službenika na radno mjesto Stručni savjetnik za normativno-pravne i drugostepene uprave poslove u Kabinetu ministra;

7.5.Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

8.1.Zaključak kojim se daje saglasnost ministru da izvrši prijem pripravnika u Ministarstvu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

9.1. Inicijativa dostavljena od Parlamenta Federacije Zastupnički/Predstavnik dom;

9.2. Mišljenje na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode;

9.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u Brussels i Bruges u okviru projekta British Council – Program EU za mlade državne službenike u oblasti Evropskih integracija koje finansira EU;

9.4. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Okvirnog sporazuma za provođenje postupka nabavke bankarskih usluga i Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad Komisije;

9.5. Odluke o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći;

9.6. Odluka o plaćanju računa;

9.7. Odluka o odobravanju tekućih transfera neprofitnim organizacijama;

9.8. Poziv i dostava Prijedloga ugovora o dodjeli iz Proračuna Federacije BiH;

9.9. Zahtjev, dostavlja se, dostavljeno od JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

10.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu kancelarijskih prostorija u zgradi Vlade BPK-a Goražde;

10.2. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Informacije.

12.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta.

13. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

13.1. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa.

14. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

14.1 Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta.

15. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministrice Biljane Begović, pod petom tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 5.7.

5.7.Zaključak o davanju saglasnosti ministru na potpisivanje ugovora o angažovanju voditelja programa i tehničke podrške povodom svečanosti dodjele diploma najuspješnijim učenicima i nastavnicima u školskoj 2021/22.godini.

Na prijedlog ministra Armina Mandža, sa dnevnog reda povlači se podtčka 7.2.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 135. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojila je Uredbu o plaćama, naknadama i platnoj listi policijskih službenika. Uredbom se kako je istaknuto, po prvi put reguliše pitanje naknada koje nemaju karakter plaće i dodatno uređuje oblast plaća i naknada za policijske službenike i na taj način osigurava pravna sigurnost u ostvarivanju prava policijskih službenika iz ove oblasti.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila i Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2022/2023.godinu.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o provedenom postupku i utvrđivanju spiska lica koji ispunjavaju uslove da budu osigurani na osnovu Odluke Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde za 2022. godinu, te dala saglasnost i utvrdila konačan spisak neosiguranih lica za koja kao obveznik uplate doprinosa prije slanja predmetnih spiskova Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde sporazumno dogovara način slanja i plaćanja faktura, kao i obim zdravstvene zaštite. Prema dostupnim podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno Poreske uprave – ured Goražde, ukupan broj lica koja preko Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao obveznika uplate doprinosa ostvaruju predmetno pravo je 326 korisnika prava, od kojih 49 osiguranika sa članovima porodice.

Nakon  razmatranja, u skupštinsku proceduru upućeni su Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu.

Vlada je odobrila da se iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu, sa ekonomskog koda- Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade), Gradu Goražde i općinama Pale i Foča i Federaciji BiH isplate novčana sredstva u sveukupnom iznosu od 234.389 KM. Ovim sredstvima Vlada će sufinansirati projekte Grada Goražda: “Zacjevljenje potoka Šišeta u Goraždu – I faza”u iznosu od 100.000 KM i “Sanacija fekalne kanalizacije za stambenu zgradu “Balkan” u ulici 1. maj u Goraždu” u iznosu od 20.000 KM. U općini Pale u Federaciji BiH sufinansirat će se projekt “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača”- pripremni, zemljani i betonski radovi (nastavak projekta)u iznosu od 55.000 KM te izrada “Elaborata uređenja korita rijeke Prače u naselju Prača i Hrenovica”u iznosu od 9.000 KM. Po osnovu vodnih naknada, općina Foča u Federaciji BiH dobila je sredstva za projekt “Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Odžak-Industrijska zona Mlin” – II faza u iznosu od 56.389 KM i za izradu “Novelacije Glavnog projekta pomenute fekalne kanalizacione mreže u iznosu od 3.000 KM.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobreno je 103.665 KM za  finansiranje/sufinansiranje projekata 16 programa i jedan zahtjev udruženja boračkih populacija u 2022.godini te data saglasnost resrnom ministru za zaključivanje pojedinačnih ugovora sa korisnicima sredstava.

Takođe, odobrena su sredstva za rad udruženja boračkih populacija za maj, a nakon usvajanja Programa obilježavanja manifestacije „Grebak-put života“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za ovu godinu, odobrena su i sredstva za njegovu realizaciju.

Vlada je odobrila i isplatu tekućih transfera neprofitnim organizacijama po osnovu Javnopoziva za učešće u Programu utroška sredstava Vlade Bosansko-podrijskog kantona Goražde sa ekonomskog koda – Tekući transferi neprofitnim organizacijama. Sredstva od 100.000 KM dobilo je 30 neprofitnih organizacija za svoje projektne aktivnosti.

Po osnovu sufinansiranja projekata nižih nivoa vlasti, ministar za urbanizam dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora sa Općinom Pale u Federaciji BiH za sufinansiranje projekta ,,Izrada projektno-tehničke dokumentacije prostornog uređenja mikrolokaliteta Gaz” Hrenovica”, u iznosu od 14.000,00 KM.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora o dodjeli granta iz Budžeta Federacije BiH, sačinjenog u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH o raspodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI.

Takođe, Vlada premijerka BPK dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje Okvirnog sporazuma za provođenje postupka nabavke bankarskih usluga sa Privrednom bankom d.d. Sarajevo ukupne vrijednosti 98.620 KM, kao i za potpisivanje ugovora na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK-a Goražde sa GPD Drina d.d. Goražde, u vrijednosti od 148.473 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila novčana sredstva JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime V (pete) tranše za 2022.godinu u iznosu od 50.013 KM, a sa po 5.000 KM nagrađena su i tri goraždanska sportska kluba koja su se izborila za ulazak u premijer ligu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.