• OBJAVLJENO: 12.09.2022.
38. telefonska sjednica
Usvojena Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći fondaciji „Istina za Goražde“

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći fondaciji „Istina za Goražde“

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja Zaključka, u prisustvu sekretara Vlade  Emira Sijerčića telefonski je kontaktirala ministre, te nakon njihove saglasnosti donesena je s lj e d e ć a:

O D L U K A

o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Član 1.

 Ovom Odlukom dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 KM  Fondaciji „ Istina za Goražde“ Bosansko-podrinjskog kantona za pomoć u plaćanju advokatskih usluga u procesima protiv bivših pripadnika Armije R BiH.

 Član 2.

 Sredstva iz člana 1. ove Odluke isplatit će se iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu, sa ekonomskg koda 600 000- Tekuća budžetska rezerva,  a teretit će ekonomski kod 614 200 BAL 006- Tekući transferi pojedincima .

Za realizaciju Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.