• OBJAVLJENO: 23.09.2022.
147. sjednica
Odobreno dodatnih 50.000 KM za podršku sportu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 144. , 145. , redovne  sjednice i 38. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

2.1. Odluka o dodjeli novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu – “Podrška sajmovima koji se održavaju na području kantona”;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku 3(tri) računara sa konfiguracijom;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši plaćanje fakture broj:234/22 od 31.08.2022. godine, ispostavljene od strane privrednog društva “Okac”d.o.o. , a koja se odnosi na izvedene radove modernizaciji regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača,dionica Zorovići- Goršić polje;

2.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godine;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na program unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kanton Goraždu za 2022.godinu;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši plaćanje računa broj: 444-338 od 15.09.2022.godine.

2.8. Odluka o davanju Saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Program podrške privatnim preduzećima i poduzećima na području Bosansko-podorinjskog kantona Goražde;

2.9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Truističke organizacije Bosanko-podrinjskog kantona Goražde;

2.10. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za privredu, na mjesto Stručni savjetnik za planiranje, projektovanje i razvoj – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

2.11. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog namještenika u Kantonalnoj direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

3.1. Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba;

3.2. Odgovor Ministarstva socijalnu politiku,zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na inicijativu zastupnice Kenele Zuko;

3.3. Informacija zapremljena od strane menadžmenta Zavoda  zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vezano za pružene usluge testiranja Realtime PCR za detekciju SARS CoV-2;

3.4. Mišljenje na nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici,

3.5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za raspisivanje Javnog konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika za obavljanje poslova i radnih zadataka u JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

4.1. Odluka o finansiranju prijevoza učenika s posebnim potrebama koji pohađaju srednju školu;

4.2. Odluka o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike srednjih škola za koje nije obezbijeđen javni prijevoz, a koji stanuju na udaljenosti od najmanje 4 kilometra do škole ili prvog autobuskog stajališta.

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora JP  Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, društvo sa ograničenom odgovornošću;

4.4. Zaključak o prihvatanju izvještaja o radu JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01. do 31.12.2021.godine;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika.

4.6. Zaključak  o davanju saglasnosti  direktoru  JU OŠ „Ustikolina“ za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika JU OŠ „Ustikolina „ ;

4.7. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 – Ostali tekući transferi.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prijem namještenika- Referent za tehničke poslove u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

5.2 Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prijem namještenika- Referent za administrativne i  tehničke poslove u Ministarstvu za finansije  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

5.3. Odluka o preusmjerenju finansijskih sredstava;

5.4. Odluka o odobravanju tekućih transfera Općinama/Gradu u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec SEPTEMBAR 2022.godine,

5.5. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme.               

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Zaključak od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja da potpiše Ugovor od djelu sa Avdić Nedžadom;

6.2. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja da potpiše Ugovor o izradi i ugradnji jednog para nišana umrlom dobitniku najvećeg ratnog priznanja sa odabranom firmom “ MERMER”d.o.o. Goražde;

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija, za mjesec august 2022.godine;

6.4. Uredba  o pomoći nezaposlenim braniocima uslijed indexa rasta potrošačkih cijena;

6.5. Odluka o davanju saglasnosti na program utroška sredstava Ministarstvu za boračka pitanja s koda 614 300 –Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

6.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja s koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Informacija o toku realizacije Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta “Lamela-L” u Goražde;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za urbanizam,prostorno,uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Rahman Aidom;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-.podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora o udruživanju sredstava vezano za provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu Ministarstva za finansije BPK-a Goražde;

7.4. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu poslovnog prostora u izgradnji u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu;

7.5.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija s Ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

7.6. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika.

7.7. Odluka o isplati novčanih sredstava po programu utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 400 – Subvencije javnim preduzećima;

7.8. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje fakture na ime izvođenja radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije na objektu Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinsjkog kantona Goražde.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: 

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da potpiše Odluku o dodatku za posebne uvjete rada za radna mjesta policijskih službenika Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde;

8.2. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec august 2022.godine;

8.3. Prijedlog za dodjelu službenog pištolja s posvetom;

8.4. Odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos policijskog službenika iz drugih organa.

8.5. Odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos jednog namještenika – higijeničar u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Zaključak o davanju  saglasnosti Ministarstvu za zaključivanje Ugovora o djelu.

9.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosasnko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku klima uređaja.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde :

10.1. Urgencija za nabavku peleta

10.2. Odluka o sufinansiranju Projekta „ Asfaltiranje putnog pravca u naselju Kalac,MZ-Vitkovići“

10.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavljanje klima uređaja;

10.4. Odluka o nabavci kompjuterske opreme

10.5. Zaključak o davanju saglasnosti za prijem namještenika – Viši referent za operativne i administrativne – tehničke poslove ureda – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme;

10.6. Odluka o odoravanju novčanih sredstava Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „ BISER“

10.7. Odluka o plaćanju računa;

10.8. Odluka o jednokratnim novčanim pomoćima.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku 3 (tri) klima uređaja, te ugradnja 5 (pet) klima uređaja;

11.2. Zaključak o ustupanju poslovne prostorije na prvom spratu zgrade Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

12.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za sklapanje Ugovora o djelu za angažovanje jednog izvršioca (VSS)za vođenje programa ,odnosno moderiranja praćenja Zajedničke vježbe civilne zaštite,službi zaštite i spašavanje i policije BPK-a Goražde “Goražde – Drina 2022.godina”;

12.2. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite za sklapanje ugovora o djelu sa učesnicima vježbe iz kantonalnih službi civilne zaštite;

12.3. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Bosansko-podrinjkog kantona Goražde.

13.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

13.1. Odluka o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za raspisivanje Javnog konkursa.

14. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

14.1. Zaključak o davanju saglasnosti Službi za odnose sa javnošću za raspisivaje Javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika – Stručni saradnik za odnose s javnošću i informisanje.

15. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

15.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći za raspisivanje Javnog konkursa za popunu radnog mjesta Državnog službenika.

16. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra za unutrašnje poslove Armina Mandža, s dnevnog reda povlače se podtačke 8.3. i 8.5.

Na prijedlog ministra za unutrašnje poslove Armina Mandža dodaje se nova tačka 8.4.

8.4. Odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos jednog namještenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona

Na prijedlog ministrice Biljane Begović, pod 4.tačkom dodaje se podtačka 4.8.

4.8. Zaključak o primjanju k znaju  Informacija o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u Bosansko- podrinjskom kantonu Goražde.

Na prijedlog ministra za privredu Harisa Salkovića, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 2.12. i 12.13.

2.12. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za zaključivanje Ugovora o djelu;

2.13. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za ,,Sufinansiranje  nabavke krupne i sitne stoke’’ za SPP,SPO,ZZ,DOO i Fizička lica’’.

Na prijedlog ministra za boračka pitanja Edina Aganovića , pod 6.tačkom dnevnog reda povlače se podtačke 6.2 i 6.4.

Pod  tačkom tekuća pitanja, razmatrat će se podtačka – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći.

Na prijedlog premijera Aide Obuće, pod 11. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 11.3.

11.3. Popuna upražnjenog radnog mjesta namještenika.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 147. sjednici odobrila je dodatnih 50.000 KM za podršku sportu iskazujući na taj način razumijevanje za finansijske probleme u kojima se nalaze sportski klubovi, a posebno Fudbalski klub “Goražde”.

Sredstva su odobrena posredstvom tekućeg transfera Gradu Goražde za septembar u iznosu od 40.000 KM , dok će se ostatak sredstava od 10.000 KM, kako je odlučeno, obezbijediti iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Tekući transferi za septembar u iznosu od po 40.000 KM, odobreni su i općinama Foča i Pale u Federaciji, a namijenjeni su za podršku tekuće likvidnosti ovih lokalnih zajednica.

Vlada je razmatrala Informaciju Ministarstva za privredu o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu koja je upućena Skupštini BPK u dalju proceduru, a nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućen je i Izvještaj o radu JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu.

Komisiji za jednakopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH proslijeđeno je Mišljenje na nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz određene prijedloge i sugestije, podržala je donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH kojim bi se, u odnosu na važeći zakon, na jedan sveobuhvatniji način i sa jasno definiranim odredbama, uredila predmetna oblast na prostoru Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, usvojena je Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, kojom se utvrđuje visina mjesečnih prihoda koje treba da ostvaruje porodica da sama za sebe obezbijedi smještaj.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Vlada BPK dala je podršku resornom ministarstvu u realizaciji aktivnosti predstavljenih u ovoj informaciji, a s ciljem omogućavanja angažmana asistenata u nastavi za prvo polugodište školske 2022/2023.godine, Ministarstvo je dobilo saglasnost Vlade za preusmjeravanje novčanih sredstava u iznosu od 12.000 KM u budžete osnovnih škola “Husein ef.Đozo” i “Fahrudin Fahro Baščelija”.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o finansiranju prijevoza učenika s posebnim potrebama koji pohađaju srednju školu, kao i Odluka o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike srednjih škola za koje nije obezbijeđen javni prijevoz, a koji stanuju na udaljenosti od najmanje 4 kilometra do škole ili prvog autobuskog stajališta. Direktor JU OŠ ,,Ustikolina“ dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika ove škole sa odabranim prijevoznikom.

Vlada je primila k znanju i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za august ove godine te dala  saglasnost ministru da potpiše Odluku o dodatku za posebne uvjete rada za radna mjesta policijskih službenika Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde.

Razmatrana je takođe i primljena k znanju Informacija o toku realizacije Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta “Lamela-L” u Goraždu, a Ministarstvo za urbanizam zaduženo da nastavi sa aktivnostima na ovom projektu te da pripremi i Vladi predloži akte za njihovu realizaciju. Prema riječima resornog ministra, cijena jednog kvadratnog metra stambenog prostora koji će plaćati lica koja ostvare pravo na kupovinu stana pod povoljnim uslovima, zahvaljujući subvenciji Vlade, iznosit će 1.525,90 KM. Ministarstvu za urbanizam odobrena je takođe i kupovina poslovnog prostora u ovom stambeno – poslovnom objektu u izgradnji, koje će kako je istaknuto, biti iskorišteno za rješavanje pitanja smještaja JU Centar za socijalni rad BPK Goražde.

Premijerka Bosansko-.podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za potpisivanje Ugovora o udruživanju sredstava sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH vezano za provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu Ministarstva za finansije BPK-a Goražde u sklopu projekta “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u BiH”. Vrijednost ovog projekta je 80.589 KM, u čijoj realizaciji Ministarstvo urbanizma učestvuje sa 40.294 KM, dok ostatak sredstava obezbjeđuje Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobreno je plaćanje fakture u iznosu od 344.856 KM privrednom društvu “Okac”d.o.o. koja se odnosi na izvedene radove na modernizaciji regionalne ceste R 448a Osanica – Ilovača-Prača, dionica Zorovići- Goršić polje, a Ministarstvu urbanizma plaćanje fakture firmi GPD Drina Goražde u iznosu od 67.751 KM, za izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije na objektu Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sa iznosom od 20.000 KM Vlada će sufinansirati projekt Općine Foča u FBiH koji se odnosi na sanaciju putnog pravca Zebina šuma- Pereseta- Obadi dužine 1,9 km, a sa 29.603 KM projekt Grada Goražde „ Asfaltiranje putnog pravca u naselju Kalac, MZ Vitkovići“.

Saglasnost Vlade dobio je Program unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u Bosansko podrinjskom kanton Goraždu za 2022.godinu Ministarstva privrede u iznosu od 20.000 KM, te izmjene i dopune programa utroška sredstava u budžetu ovog ministarstva, za razvoj neprofitnih organizacija, odnosno podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2022.godinu.

Radi usklađivanja sa usvojenim rebalansom Budžeta BPK, odobreni i su programi utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja, sa ekomomskih kodova: Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi pojedincima, te Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva obrazovanja sa ekonomskog koda: Ostali tekući transferi-informisanje za 2022.godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila i sredstva za rad udruženja boračkih populacija za august, a finansijsku podršku za planirane aktivnosti dobilo je i Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja ,,BISER” iz Goražda.

Usvojene je takođe i Odluka o dodjeli novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu – “Podrška sajmovima koji se održavaju na području kantona” u iznosu od 14.000 KM za 4 udruženja, te odobren podsticaj farmerima za držanje sitne stoke u iznosu od 10.000 KM, za 9 korisnika.

Odobreno je takođe i sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija iz budžeta Ministarstva za urbanizam u iznosu od 15.000 KM, za 8 udruženja koja su ispunila uslove javnog poziva, te usvojena odluka o isplati novčanih sredstava u iznosu od 16.000 KM JKP “Prača” iz Prače, po programu utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda– Subvencije javnim preduzećima.

Na 147 redovnoj sjednici Vlada BPK Goražde je imenovala i Nadzorni odbor Turističke organizacije Bosansko- podrinjskog kantona Goražde.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.