• OBJAVLJENO: 04.11.2022.
151. sjednica
Usvojena Odluka o dodjeli novčanih sredstava po „Programu podrške razvoju poduzetnišva i obrta za 2022.godinu“

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o dodjeli novčanih sredstava po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2022.godinu“;

1.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava odobrenih prema Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2021.godinu, sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade);

1.3. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad komisije u postupku davanja šumskog zemljišta za uspostavu prava služnosti;

1.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-„Nabavka repromaterijala-vještačkog gnojiva za SPP, SPO, ZZ, DOO i Fizička lica“;

1.5.Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad komisije u postupku promjene namjene šumskog zemljišta-krčenje.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Zlatibor /Republika Srbija/, Kurtović Admiru, direktoru Pedagoškog zavoda BPK-a Goražde;

2.2. Zaključci o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prevoza učenika;

2.3. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Komisiji za polaganje stručnog i popravnog ispita za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime X (desete) od ukupno XII (dvanaetst) redovnih tranši za 2022.godinu;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ekonstrukciji elektroistalacija i gromobranskih instalacija u objektima škola;

2.6. Zaključak o  davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure nabavke opreme (kopir aparat);

2.7. Instrukcije o dopunama Instrukcije o utvrđivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće za radnike u osnovnim i srednim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.                          

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o usmjeravanju u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu;

3.2. Odluka o preraspodjeli sredstava između budžetskih korisnika.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti direktoru JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde za angažman jednog izvršioca poslova po osnovu ugovora o djelu u JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje I privremene situacije broj: 32/2022 od 31.10.2022.godine za izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji fasade i dijela vanjske stolarije na objektu JU OŠ „Husein ef. Đozo“ u Goraždu koji je ispostavila fima GPD „Drina“ d.d. Goražde.

6.2. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za potpisivanje ugovora o djelu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

7.2. Memorandum o razumijevanju između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i „Udruženja za pomoć i podršku porodici, djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju buđenje“;

7.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo;

7.4. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.07.2022.-30.09.2022.godine;

7.5. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 1247/2022 od 25.08.2022.godine, V.broj: 1537/22 od 27.10.2022.godine.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK Goražde za plaćanje računa.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 25.novembra – Dana državnosti BiH;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje javne nabavke – zakupa hostinga za službenu web stranicu Vlade BPK-a Goražde.

10. Tekuća pitanja.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 151.redovnoj sjednici usvojila je Odluku o dodjeli novčanih sredstava po „Programu podrške razvoju poduzetnišva i obrta za 2022.godinu“ u ukupnom iznosu od 30.550,00 KM.

Naime,  nakon provedene procedure raspisivanja javnog poziva te odobira korisnika od strane komisije koju je formiralo Ministarstvo za privredu BPK Goražde , odlukom su dodijeljena novčana sredstva za 28 aplikanata na ime odobrenih zahtjeva i projekata prvog, drugog i četvrtog posebnog cilja „Programa podrške razvoju poduzetnišva i obrta za 2022.godinu“.

U skladu s Programom utroška sredstava putem „Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoporivredi za 2022.godinu“, usvojena je i odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj „Nabavka repromaterijala i vještačkog gnojiva“ za osam korisnika, odnosno aplikanata koji su registrovani kao  SPP,SPO,ZZ D.O.O. i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u ukupnom iznosu od 1.302,80KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila je izvještaj Komisije za kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava  sa ekonomskog koda -Kapitalni transferi drugim nivima vlasti,  odobrenih u skladu sa „Planom i Programom utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2021.godinu“.

Razmatrajući materijale Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Vlada BPK Goražde svojom odlukam dala je saglasnost  direktoru JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika, te odluku o davanju saglasnosti  direktoru JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija i gromobranskih instalacija u objektima škola.

Na današnjoj sjednici data je i saglasnost na odluku o Instrukciji o dopunama Instrukcije o utvrđivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće za radnike u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde,  te  Odluku o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde na ime desete, od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2022.godinu.

Također, data je saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa Udruženjem za pomoć podršku porodici, djeci i mladima s poteškoćama u razvoju „Buđenje“. Cilj potpisivanja memoranduma je uspostava efikasnog mehanizma saradnje i uzajamne koordinacije u vezi sa pitanjima koja su od zajedničkog interesa, kao i definisanje okvira, načela i modaliteta saradnje, radi efikasnog funkcionisanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Do kraja zasjedanja,  Vlada BPK Goražde primila je k znanju Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period  01.07. 2022-30.09. 2022.godine i uputila u dalju skupštinsku proceduru.

                                                                                                                          


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.