• OBJAVLJENO: 15.12.2022.
2. sjednica
Pokrenuta procedura rješavanja problema Gradske pijace u Goraždu

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 1. konstituirajuće i 1. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za držanje koka nosilja;

2.2. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Nadzornog odbora Turističke organizacije BPK-a;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za jednog (1) registriranog poljoprivrednog proizvođača – obrtnika u poljoprivredi sa područja BPK-a Goražde;

2.4. Odluka o isplati novčanih sredstava J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Goražde za vještačko osjemenjavanje krava;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja maline rod 2021.godine – Fizička lica“ za trinaest (13) registriranih poljoprivrednih proizvođača sa područja BPK-a Goražde;

2.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-„Proizvodnja maline rod 2022.godine – SPP,SPO,ZZ,DOO sa tri (3) registrirana poljoprivredna proizvođača-obrtnika sa područja BPK-a Goražde;

2.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u pljoprivredi „Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“ (SPP, SPO, ZZ, DOO)“ za devet (9) registriranih poljoprivrednih proizvođača-obrtnika u poljoprivredi sa podučja BPK-a Goražde;

2.8.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene);

2.9. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci).

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluke o odobravanju zahtjeva i projekata sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji su aplicirali na Javni poziv, broj: 08-11-3224/22 od 20.10.2022.godine.

3.2. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjkog kantona Goražde na dan 31.12.2022.godine;

4.2. Odluka o imenovanju Glavne Centralne komisije BPK-a Goražde za redovan godišnji popis sa satanjem na dan 31.12.2022.godine;

4.3. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o utvrđivanju visine jednokratne naknade za rad u Komisiji za javnu nabavku radova na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK-a Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Prijedlog Uredbe o naknadama sudija i tužilaca u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

6.2. Uredba o izmjenama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija;

6.3. Zaključak o primanju k znanju Izvještaje Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja 2022.godini (juni 2022-avgust 2022).

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde za pokretanje procedure nabavke električnog pianina-klavinova i jednog klima uređaja za potrebe škole i unapređenje odgojno-obrazovnog procesa;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure nabavke LED TV uređaja;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU Sednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje postupka nabavke kancelarijskih stolica i stolica za zbornicu;

7.4. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde;

7.5. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Komisiji za kontrolu nad provođenjem propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila;

7.6. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za pokretanje procedure nabavke informatičke opreme za potrebe ministarstva.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja učešća u održavanju okruglog stola na temu afirmacije i uloge MUP-a i Armije BiH u ratu i nakon rata;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ministarstvu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluke o ovlaštenju za potpisivanje akata;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjeni Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti za prijem namještenika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

9.4. Zaključak o formiranju Stručnog tima Vlade, a u vezi smještaja Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde kao i rješavanje pitanja Gradske pijace u Goraždu.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o pružanju usluga skladištenja i čuvanja roba koji treba da se zaključi između Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde i Porezne uprave FBiH-Kantonalni porezni ured Goražde;

11.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši sanaciju platoa ispred „priručnog skladišta“ koje je u sklopu poslovih prostorija Direkcije u ul Panorama 15B;

11.3. Zaključak o usvajanju inicijative Direkcije robnih rezervi BPK Goražde.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku kancelarijskog namještaja za određene kancelarije u zgradi Vlade BPK Goražde koje koristi Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa.

13. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Mithata Hadžiomerovića, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.10.

2.10. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama dopunama Programa  razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2022.godinu na ekonomskom kodu 614100 RAZ 002 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti za razvoj turizma.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 2.redovnoj sjednici formirala je Stručni tim s ciljem rješavanja smještaja Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sa tim u vezi i rješavanja pitanja Gradske pijace.

Zadatak Stručnog tima je da u roku od 15 dana analizira pravna, imovinska i ekonomska pitanja u vezi s ponudom Ziraat Banke Sarajevo za kupovinu objekata za smještaj Direkcije robnih rezervi. Obzirom da je kupovina navedenih nekretnina usko povezana s kupovinom ostalog dijela nekretnina potrebnih za Gradsku pijacu Goražde, Stručni tim će, kako je istaknuto, stupiti u kontakt sa predstavnicima Gradske uprave kako bi se zajednički nastupilo prema prodavcu u cilju sklapanja tripartitnog ugovora, kojim bi se kupila kompletna nekretnina koja je predmet prodaje te na taj način konačno riješilo ovo goruće pitanje.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, dok je prijedlog Uredbe o naknadama sudija i tužilaca u Bosansko-podrinjskom kantonu  Goražde zbog dodatnog usaglašavanja vraćen na doradu.

Razmatran je i primljen k znanju Izvještaj Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja za period juni -avgust 2022. godine te data saglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za boračka pitanja.

Utvrđeni su standardi i kriteriji za imenovanje Nadzornog odbora Turističke organizacije BPK-a i data saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa razvoja turizma na ekonomskom kodu -Tekući trasferi drugim nivoima vlasti za razvoj turizma, kojim su sredstva na ovom kodu povećana sa 80.000 KM na iznos od 124.000 KM.

Takođe, usvojen je Program o izmjeni Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda– Tekući transferi neprofitnim organizacijama, a sredstva na ovom kodu, zbog velikog broja zahtjeva neprofitnih organizacija, uvećana sa 120.000 KM na 239.000 KM.  Iz istog razloga, Vlada je do 26.12.2022.godine produžila vremenski rok za apliciranje na ovaj javni poziv.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za privredu odobrila isplatu novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi koji se odnose na: držanje koka nosilja, uređenje poljoprivrednog zemljišta, proizvodnju maline-rod 2022.godina i nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme. Sredstva za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 21.860 KM izdvojena su za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi – žene , a 12.441 KM za muškarce.

U nastavku sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je niz odluka o odobravanju zahtjeva i projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, koji su aplicirali na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava planiranih za finansiranje / sufinansiranje zahtjeva i projekata od značaja za BPK Goražde, po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde, sa ekonomskog koda – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton).  Najviše projekata- pet, u sveukupnom iznosu od 22.000 KM odobreno je Zavodu za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dok je Dom zdravlja Prača za projekat proširenja, obima i kvaliteta, te vrste laboratorijskih usluga dobio 5.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je Osnovnoj muzičkoj školi „Avdo Smailović“, OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ i Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ Goražde odobrila pokretanje procedure nabavke neophodne opreme i namještaja.

Udruženju veterana policije regije Goražde 1991-1995 odobrena su novčana sredstva za sufinansiranje učešća u održavanju okruglog stola o temi afirmacije i uloge MUP-a i Armije BiH u ratu i nakon rata.

Vlada je usvojila i Odluku o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2022.godine te imenovala Glavnu Centralnu komisiju BPK-a Goražde za popis.

Na kraju današnje sjednice, usvojena je inicijativa Direkcije robnih rezervi BPK Goražde da Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputi zahtjev Vladi Federacije BiH za dodjelu lož ulja iz federalnih robnih rezervi. Inicijativa je, kako stoji u obrazloženju ove odluke, pokrenuta na osnovu saznanja da Federalna direkcija robnih rezervi, na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Vlade FBiH, ima mogućnost da iz svojih rezervi izvrši dodjelu lož ulja nižim nivoima vlasti, a sve u cilju stabilizacije cijena na tržištu.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.