• OBJAVLJENO: 22.12.2022.
3. sjednica
Iz budžeta Vlade za transfere neprofitnim organizacijama odobreno 119.500 KM

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 2. redovne i 2. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Zaključak o razmatranju Prijedloga odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2023.godine;

2.2. Zaključak o razmatranju Izmjena i dopuna finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2022.godinu;

2.3. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provedenoj proceduri za izbor člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde;

2.4. Odluka o usvajanju programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JZU Kantonalne bolnice Goražde;

2.5. Odluka o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranja JZU Kantonalne bolnice Goražde;

2.6. Odluke o odobravanju projekata javnih zdravstvenih ustanova sa područja BPK-a Goražde, kojima su aplicirani na Javni poziv, za nabavku medicinske i dijagnostičke opreme neophodne za normalno funkcionisanje JZU sa područja BPK-a Goražde, po Programu utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 615100-Kapitalni transferi za zdravstvo.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije BPK-a Goražde;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o opravci i sanaciji Predajnika IMP Telekom OTVRL-4/100 na lokaciji „Uhota brdo-Mravinjac“;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima, na RTV-objektima u vlasništvu Vlade BPK-a Goražde sa Kantonalnom upravom civilne zaštite BPK-a Goražde na lokacijama Pogled, Uhota brdo, Zebina šuma i Hadžića brdo;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji za ceste BPK-a Goražde za nabavku 3 (tri) trokrilna ormara;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa razvoja turizma u BPK-a Goražde za 2022.godinu;

3.6. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji „Uhota brdo“-Mravinjac sa BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde u svrhu instaliranja TK (telekomunikacione) opreme i zakup dijela antenskog stuba za smještaj GSM antena, čija zakupnina mjesečno iznosi 900,00 KM bez PDV-a;

3.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-Proizvodnja konzumne jabuke rod 2022.godine za Zemljoradničku zadrugu „Agropodrinje“ s područja BPK-a Goražde;

3.8. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – Rezervna sredstva;

3.9. Odluka o isplati  novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-„Sufinansiranje nabavke krupne i sitne stoke“ za SPP,SPO,ZZ,DOO i Fizička lica“;

3.10. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaju poljoprivredi-(podrška poljoprivrednim udruženjima za učešće na sajmovima van kantona i edukacija u oblasti poljoprivrede);

3.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi (podrška poljoprivrednim udruženjima za učešće na sajmovima van kantona i edukacija u oblasti  poljoprivrede).                    

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure nabavke informatičke opreme koja je potrebna za poboljšanje usluga rada u područnim školama Osanica i Rešetnica;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ Goražde za pokretanje postupka nabavke odnosno zamjene deset (10) kamera u cilju sigurnosti i zaštite učenika i uposlenika škole.                         

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije  za mjesec  novembar 2022.godine;

5.2. Akt Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde za ustupanje objekta na korištenje.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu novčanih sredstava na ime sredstava po Programu utroška sredstava  Ministarstva – Tekući transferi nižim nivoima vlasti.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera neprofitnim organizacijama iz Budžeta Vlade BPK-a Goražde po osnovu Javnog poziva-za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava  Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614300  (BAN 001)-Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjeni Programa  utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o nabavci i isporuci 86,10 tona drvene peleti za robne rezerve.

9.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Bojana Krunića sa dnevnog reda povlači se tačka 6.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 3.redovnoj sjednici razmatrala je i nije imala primjedbi na prijedlog Izmjena i dopuna finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2022.godinu, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Navedenim izmjenama, Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2022.godinu utvrđen je u iznosu od 22.084.416,00 KM, a osim uravnoteženja prihoda i rashoda ostvarenih u ovoj godini, njime su odlukom Upravnog odbora Zavoda utvrđena i sredstva za finansiranje  jednokratne pomoći uposlenicima u javnih zdravstvenim ustanovama BPK Goražde.

Utvrđen je i Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2023.godine, koji je takođe upućen Skupštini BPK Goražde na razmatranje.

Vlada je usvojila Program i Odluku kojom se prema postupku i načinu utvrđenim Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH odobrava finansijska konsolidacija i restruktuiranje u JZU Kantonalnoj bolnici Goražde. Finansijska konsolidacija sa odobrenim sredstvima Vlade Federacije u iznosu od 1.500.000 KM obavit će, kako je naznačeno, u periodu od tri godine.

Na današnjoj sjednici usvojene su i odluke o odobravanju projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja BPK-a Goražde za nabavku medicinske i dijagnostičke opreme neophodne za njihovo normalno funkcionisanje, po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na ekonomskom kodu- Kapitalni transferi za zdravstvo. Sredstva u ukupnom iznosu od 69.000 KM odobrena su za četiri projekta Kantonalne bolnice Goražde koji se odnose na: nabavku  CTG aparata za porođajni odjel, aparata za sluh za potrebe ORL, medicinskog aparata – Bilirubinometar za potrebe pedijatrije, te nabavku Biohemijskog analizatora.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije  za  novembar ove godine, koje u odnosu na prošlu godinu karakteriše povećanje broja krivičnih djela i prekršaja te smanjenje broja saobraćajnih nesreća.

Ministar za privredu dobio je saglasnost Vlade da zaključi Ugovor o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima, na RTV-objektima u vlasništvu Vlade BPK-a Goražde sa Kantonalnom upravom civilne zaštite BPK-a Goražde, na lokacijama Pogled, Uhota brdo, Zebina šuma i Hadžića brdo, kao i Ugovor o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji „Uhota brdo“-Mravinjac sa BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde u svrhu instaliranja TK (telekomunikacione) opreme i zakupa dijela antenskog stuba za smještaj GSM antena.

Prema Programu razvoja turizma u BPK-a Goražde za 2022.godinu, Turističkoj organizaciji BPK Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 5.000 KM na ime finansiranja troškova osnivanja ove organizacije.

I na ovoj sjednici, Vlada BPK Goražde usvojila je niz odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi i to: za proizvodnju konzumne jabuke, rod 2022.godine, sufinansiranje nabavke krupne i sitne stoke, podršku poljoprivrednim udruženjima za učešće na sajmovima van kantona i edukaciju u oblasti poljoprivrede i rezervna sredstva- za isplatu naknada za počinjenu štetu stočnom fondu usljed napada divljih životinja.

Na osnovu zahtjeva Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača i Mješovitoj srednjoj školi „Enver Pozderović“ Goražde odobrila pokretanje procedure nabavke informatičke opreme koja je potrebna za poboljšanje usluga rada u područnim školama Osanica i Rešetnica, odnosno zamjene deset (10) kamera u cilju sigurnosti i zaštite učenika i uposlenika škole.

Vlada je odobrila izmjene Programa  utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda– Tekući transferi drugim nivoima vlasti koji je uvećan na 425.500 KM. Usvojene su i odluke o odobravanju tekućih transfera neprofitnim organizacijama iz Budžeta Vlade BPK-a Goražde po osnovu Javnog poziva-za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava  Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama. Sredstva u sveukupnom iznosu od 119.500 KM raspoređena su na projekte 23 neprofitne organizacije, te dva zahtjeva.

Prihvaćena je Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice Bosansko podrinjskog kantona Goražde o provedenoj proceduri izbora člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde. Nakon što je Javni oglas za izbor i imenovanje člana ovog Upravnog odbora proglasila neuspješnim, Vlada je zadužula resorno ministarstvo da raspiše ponovni javni oglas i obnovi proceduru izbora.

Vlada je na današnjoj sjednici imenovala predsjednika i članove privremenog Nadzornog odbora Turističke organizacije BPK-a Goražde,te dala saglasnost direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o nabavci i isporuci 86,10 tona drvene peleti za robne rezerve.

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.