• OBJAVLJENO: 13.01.2023.
7.sjednica
U skupštinsku proceduru upućeni prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023.godinu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 5 i 6. redovne i 1. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatrnje prijedloga odluka i zaključaka  iz oblasti Ministarstva za  pravosuđe, upravu i radne odnose:

2.1. Odluka o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinovanog postupka za namještenike kantonalnih, općinskih i gradskih organa državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Rješenje o imenovanju komisije i Rješenje o visini naknade za istu; 

2.2. Izvještaj o stanju kadrova  u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Odluka o davanju na korištenje objekta broj 11 koji se nalazi u krugu bivše kasarne „Goražde I“ Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

3.2. Informacija o stanju sigurnosti na područiju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za DECEMBAR 2022.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu;

4.2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu;

4.3. Zaključak Vlade BPK-a Goražde za obračun i isplatu plate Ministarstvu za finansije BPK-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za nastavak provođenja aktivnosti na realizaciji EE mjera na objektu Ministarstva za finansije BPK Goražde, u sklopu projekta „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom ugljika u BiH.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Zaključak o formiranju Radne grupe-pregovaračkog tima vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. zaduženog za obavljanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Odluka o privremenom ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu

7.1. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da sa Općinom Pale FBiH zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava na ime finansiranja „Elaborata uređenja korita rijeke Prača i Hrenovica“

7.2. Zaključak o davanju ovlaštenja premijeru Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da sa Općinom Pale FBiH zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava na ima sufinansiranja projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača“

7.3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nazdornog odbora o razrjšenju direktora J.P. „Bosanasko podrinjske šume“ d.o.o. Goražde

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Očitovanje, dostavlja se;

8.2. Zaključak o imenovanju premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edina Ćulova u Odbor za praćenje realizacije projekata cestovnog povezivanja Goražda-Hranjen-Hrenovica.

8.3. Poslanička pitanja i inicijative sa 1.redovne sjednice skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključak iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

9.1. Informacija, dostavlja se.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o mjerama intervencije robama iz robnih rezervi, dostavlja se;

10.2. Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za grijnu sezonu 2021/2022.godinu.

11. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Nedima Muratspahića, pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.4.

4.4. Plan investiranja dodjeljenih sredstava za kapitalne ivensticije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.-2023.godinu.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 7.redovnoj sjednici usvojila je prijedoge Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2023.godinu te ih uputila u skupštinsku proceduru.

 Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu utvrđen je u iznosu od 55.482.115,00 KM. Prema obrazloženju resornog ministra, visina prihoda i rashoda u ponuđenom prijedlogu ostala je ista u odnosu na Nacrt, a Budžet je korigovan na način da su neki ekonomski kodovi unutar budžeta umanjeni, a drugi uvećani kako bi bile prihvaćene određene primjedbe iznesene na javnim raspravama održanim u sve tri lokalne zajednice na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i na prijedlog ministara resornih ministarstava.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije koji će biti dostavljen Federalnom ministarstvu finansija /Vladi Federacije BiH. Obzirom da je 50 % sredstava na osnovu ugovora sa Vladom FBiH namijenjen za strukturalne reforme, a 50% za finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata u iznosu od 2.076.096 KM, radi izrade Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava prema federalnom Ministarstvu finansija, bilo je potrebno napraviti Plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije u kojem su navedene sve investicije koje su implementirane u toku 2022. godine te ono što će biti implementirano u toku 2023. godine, navedeno je u obrazloženju.

Razmatran je i primljen k znanju redovni godišnji Izvještaj Ministarstva pravosuđa o stanju kadrova u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za decembar 2022.godine.

Na zahtjev Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK je formirala Radnu grupu – pregovarački tim Vlade Bosanskopodrinjskog kantona Goražde za obavljanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, te Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kako je navedeno, Pregovarački tim Vlade ima zadatak da započne i vodi pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde oko Kolektivnog ugovora za 2023.godinu i eventualnom Aneksu Kolektivnog Ugovora potpisanog sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te o tome izvještava Vladu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde radi daljih uputa i postupanja u vezi daljeg pregovaranja.

Usvojena je i Odluka o privremenom ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike iz Federacije BiH – Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Republiku Srpsku kao i način i postupak ostvarivanja ovog prava. Pod pravom iz obaveznog zdravstvenog osiguranja podrazumijeva se : zadovoljavanje potreba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti; bolničkoj zdravstvenoj zaštiti sa odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom.

Ministar urbanizma dobio je saglasnost za nastavak provođenja aktivnosti na realizaciji EE mjera na objektu Ministarstva za finansije BPK Goražde, u sklopu projekta Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom ugljika u BiH, a ministar privrede da sa Općinom Pale FBiH zaključi Aneks Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava na ime finansiranja „Elaborata uređenja korita rijeke Prača i Hrenovica“ i sufinansiranja projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača”.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je imenovan u Odbor za praćenje realizacije projekata cestovnog povezivanja Goražda-Hranjen-Hrenovica.

Usvojena je Odluka o osnivanju komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike kantonalnih, općinskih i gradskih organa državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a nakon toga i rješenje o imenovanju članova ove komisije.

Saglasnost Vlade dobile su i odluke Nadzornog odbora JP ,,Bosanasko podrinjske šume“ d.o.o. Goražde  o razrješenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća.

Na zahtjev Ministarstva finansija, Vlada je zaključkom obavezala budžetske korisnike da poštuju Procedure za obračun i isplatu plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće zaposlenih svih budžetskih korisnika BPK Goražde, odnosno da popunjene i ovjerene šihtne liste dostavljaju Ministarstvu za finansije najkasnije tri dana po isteku mjeseca za koji se vrši obračun plate u elektronskoj, odnosno četiri dana po isteku mjeseca u pisanoj formi.  Budžetski korisnici koji ne budu poštovali rokove, kao i oni koji dostave neispravno popunjenu dokumentaciju bit će izuzeti iz obračuna plata, a plata će im biti obračunata i isplaćena deset dana nakon što bude isplaćena budžetskim korisnicima koji su dokumentaciju dostavili ispravno i na vrijeme, navedeno je u zaključku.

Na kraju današnje sjednice, Vlada BPK je razmatrala poslanička pitanja i inicijative s 1.redovne sjednice skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te usvojila  Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za grijnu sezonu 2021/2022.godinu Direkcije za robne rezerve BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.