• OBJAVLJENO: 17.01.2023.
2. telefonska sjednica
Date saglasnosti na tekst i potpisivanje Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije i Anex-a Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje Protokola o vođenju pregovora između Radne grupe-Pregovaračkog tima Vlade BPK-a Goražde i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK-a Goražde radi pregovaranja i zaključivanja Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezma poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji BPK-a Goražde.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja Odluka, u prisustvu sekretara Vlade  Emira Sijerčića, telefonski je  kontaktirao ministre, te je nakon njihove saglasnosti doneseno  s lj e d e ć e:

O D L U K A

o davanju saglasnosti na tekst i potpisivanje Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji  Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

 Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na tekst Protokola i potpisivanje istog a u svrhu vođenju pregovora i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

 Član 2.

Za potpisivanje Protokola iz člana 1. ove Odluke ovlašćuje se ministar Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, Senad Čeljo, da u ime Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde potpiše Protokol o vođenju pregovora.

Član 3.

Prijedlog protokola iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“.

O D L U K A

o davanju saglasnosti na potpisivanje Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja  Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

 Član 1.

Ovom Odlukom Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde daje saglasnost na tekst Protokola i potpisivanje istog a u svrhu vođenju pregovora i zaključivanja Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji        Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. 

Član 2.

Za potpisivanje Protokola iz člana 1. ove Odluke ovlašćuje se ministar Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, Senad Čeljo, da u ime Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde potpiše prijedlog Protokola.

 Član 3.

Prijedlog protokola iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke. 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.