• OBJAVLJENO: 03.05.2023.
23. sjednica
Data saglasnost za pokretanje postupka za prekategorizaciju lokalne ceste Goražde-Podhranjen-Jarovići-Hranjen

Dnevni red

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  privredu: 

1.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru da zaključi Ugovor o opravci i sanaciji Predajnika IMP Telekom OTVL-4/100 na lokaciji,,Zebina Šuma”-Ustikolina;

1.2. Odluka o pokretanju postupka za razvrstavanje lokalne ceste Goražde-Podhranjen-Jarovići- Hranjen u regionalnu cestu;

1.3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine J.P. „Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde o razriješenju privremenog Nadzornog odbora J.P.,,Bosansko-podrinjske šume” Goražde d.o.o. te izboru Predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P.,,Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde na mandatni period od 4 (četiri) godine;

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice: 

2.1. Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2022.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za pokretanje procedure za izradu detaljnog energetskog audita (DEA) pomoćnog objekta;

3.2. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju tripartitnog savjetodavnog vijeća;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „,Husein ef. Dozo”Goražde za pokretanje postupka nabavke video nadzora u školi;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ,,Džemal Bijedić” Goražde za pokretanje postupka nabavke informatičke opreme u cilju realizacije projekta „Opremanje kabineta informatike“;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde;

3.6. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za rad Komisiji za kontrolu nad provođenjem propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila;

3.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose: 

4.1. Odluka o davanju: saglasnosti na Program utroška sredstava ministarstva sa ekonomskog koda 614 100- Tekući transferi drugim nivoima vlasti fondovima;

4.2. Rješenje o dopuni Rješenja o utvrđivanju naknade za rad članovima i zamjenskim članovima disciplinske Komisije za državne službenike i lica koja nisu državni službenici kantonalnih organa uprave BPK-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: 

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti sekretaru Vlade BPK-a Goražde za potpisivanje ugovora o djelu;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstavakompjuterske opreme za potrebe Ureda Premijera i Vlade BPK-a Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove: 

6.1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde za 2022.godinu.

7. Tekuća pitanja. 

Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod petom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 5.1 i 5.2.

5.1.Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje projekata nižih nivoa vlasti odnosno sa općinom Pale u Federaciji BiH, a za projekat „,Izrada detaljnog energetskog audita za poslovnu zgradu Općine Pale u Federaciji BiH”.

5.2. Odluka o isplati novčanih sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi nižim nivoima vlasti

Na prijedlog ministra Nusreta Hubjera, pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrat će se potačke 6.1. i 6.2.

6.1.Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu;

6.2. Informacija

Informacija sa sjednice:

Na prijedlog Ministarstva za privredu, na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost na Odluku o pokretanju postupka za  razvrstavanje lokalne ceste Goražde-Podrhranjen-Jarovići-Hranjen u regionalnu cestu.

Odlukom Vlade zadužno je resorno ministarstvo i Direkcija za ceste BPK Goražde da u saradnji sa nadležnim organima Grada Goražde, pripremi potrebne prijedloge i saglasnosti koje bi se putem Ministarstva prometa i komunikacija uputile prema Vladi Federacije na razmatranje sa prijedlogom za donošenje Odluke o prekatregorizaciji ovog putnog pravca u regionalnu cestu,  koja bi bila u nadležnosti BPK Goražde. Saglasnost Vlade BPK Goražde dobila je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine J.P.“Bosansko-podrinjske šume“d.o.o. Goražde o razrješenju privremenog Nadzornog odbora te izboru na period od četiri godine, predsjednika i članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za obrazovanje,mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK Goražde,  donošenjem zaključaka  dala je saglasnost JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za pokretanje procedure za izradu detaljnog enetgetskog audita (DEA) za izradu pomoćnog objekta namjenenog za praktičnu radionicu, pokretanje postupka JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za nabavku video nadzora u školi te davanje saglasnoti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretnaje postupka nabavke informatičke opreme u cilju realizacije projekta „Opremanje kabineta informatike“. Saglasnost Vlade BPK Goražde, dobila je i Odluka o odobravanju novčnaih sredstava nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde za dodatne programe, a sredstva za realizaciju odluke obezbijeđena su u budžetu resornog ministarstva.

Ministarstvu za unutrašnje poslove data je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te Elaborat saobraćajne signalizacije na cestama BPK Goražde i parking prostoru u užem gradskom jezgru.

Na današnjoj sjednici prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice razmatran je a potom i u dalju skupštinsku proceduru upućen Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde za 2022.godinu.

Razmatran je i u dalju skupštinsku proceduru upućen i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde za 2022.godinu.

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.