• OBJAVLJENO: 11.05.2023.
24. SJEDNICA
Razmatrani izvještaji o radu i finansijskom poslovanju kantonalnih ustanova, službi, uprava i Direkcije za ceste za 2022.godinu

Dnevni  red

 

1.Usvajanje Zapisnika sa 22. i 23. redovne 7, 8, 9. i 10. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

2.1. Izvještaj o radu J.U. „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2022.godinu;

2.2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana J.U. „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za period 01.01.-31.12.2022.godine;

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava;

2.4. Rješenje o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“;

2.5. Odgovor na poslaničko pitanje.                     

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za 2022.godinu;

3.2. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad komisije u postupku promjene namjene šumskog zemljišta-krčenje šuma.

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime IV (četvrte) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2023.godinu;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za potpisivanje Ugovora o djelu;

4.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u Republiku Srbiju /Beograd/ direktoru JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde Hadžimusić Sedinu, referentu za administratvno-finansijske i računovodstvene poslove Bunjo Harisu, te učenicima imenovane škole;

4.4. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka Upravnog odbora KCUS, broj: 65-04-4-6137 od 10.02.2023.godine Elaborat firme Expertiza d.o.o. Sarajevo, broj: 01-03-1-5925 od 09.02.2023.godine;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Mirvić Mahiru za pomoć u rekonstrukciji  krova;

5.3.Odluka o odobravanju novčanih sredstava Kanlić Adilu za nabavku mehanizacije (freza);

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transfer pojedincima – roditelj hranitelj za 2023.godinu;

5.5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu KCUS, za 2022.godinu;

5.6. Odluka o davanju saglasnosti vršiocu dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za raspisivanje Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto – Stručni saradnik za ekonomske poslove (VSS) – 1 izvršilac.

5.7. Odluka o odabravanju novčanih sredstava Komori zdravstvenih tehničara svih profila Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja obilježavanja Dana Medicinskih sestara

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći rada udruženja boračkih populacija za mjesec april 2023.godine;

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

7.1. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2024-2026.godina;

7.2. Saglasnost Vlade Kantona, traži se;

7.3. Odluka o stavljanju van snage Odluke;

7.4. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama/gradu u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1.  Rješenje o imenovanju Drugostepene komisije za rješavnaje po prigovorima na Nacrt rang-liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu.

 9.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, radi davanja mišljenja;

9.2. Inicijativa za izmjenu Zakona o šumama BPK Goražde, zaključak Upravnog odbora;

9.3. Dopis Centra civilnih inicijativa;

9.4. Odluka o imenovanju direktora Službe za odnose s javnošću.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

10.1. Izvještaj o radu Službe za 2022.godinu;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa  za zaključivanje ugovora o djelu.

11.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

12.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

12.1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde za 2022.godinu.

 13.Tekuća pitanja.

 

Informacija sa sjednice:

Na današnjoj sjednici razmatrano je, a potom i u skupštinsku proceduru upućeno, nekoliko izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanova, službi uprava i direkcija BPK Goražde za 2022.godinu.

Radi se o izvještajima JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”, Direkcije za ceste BPK Goražde, Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave te izvještaju o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Saglasnost je data i na Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”. Davanjem saglasnosti na ovo rješenje imenovan je privremeni  upravni odbor ove javne ustanove.

Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost na Odluku o odobravanju novčanih sredstava JP “RTV BPK Goražde” d.o.o. na ime IV (četvrte) redovne tranše za 2023.godinu, dok je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, data saglasnostt na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda Tekući transfer pojedincima — roditelj hranitelj za 2023.godinu.

Ministarstvu za boračka pitnja saglasnost je data na Odluku o o odobravanju novčnaih sredstava na ime pomoći rada udruženja boračkih populacija za mjesec april 2023.godine.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, saglasnost je data na Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama/gradu u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2024-2026.godina.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uredenje i zaštitu okoline, dobilo je saglanost Vlade na Rješenje o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Nacrt rang-liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L” u Goraždu.

Saglasnost je dobio i nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica s invaliditetom.

Na prijedlog Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde,  razmatrana je Inicijativa za izmjene Zakona o šumama BPK Goražde i ista će se  dostaviti Ministarstvu za privredu koje bi se trebalo odrediti kada je riječ o daljem postupanju.

 

 

           


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.