• OBJAVLJENO: 19.05.2023.
25. SJEDNICA
Odobrena novčana sredstva po Programu ruralnog razvoja za 2023. godinu

Dnevni  red

1.Usvajanje Zapisnika sa 24. redovne i 11. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja „Dana zlatnih ljiljana“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja „25.maja dana Bitke na Zebinoj šumi 1992.godine“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

2.3. Zaključci o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 01.04.-30.04.2023.godine;

3.2. Odgovor na poslanička pitanja i inicijative;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti ministru za pokretanje postupka nabavke kancelarijskog namještaja.                         

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku kompjuterske opreme.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2023.godine;

5.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2023.godine.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Zaključak o prihvatanju Informacije, Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde;

6.2. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju „Moje ekološko selo“ Goražde na ime hitne sanacije putnog pravca Dubište-Miljanovići-Pribjenovići-Prvanj.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

7.1. Odluka o dodjeli novčanih sredstava po Programu utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2023.godinu“;

7.2.  Odluka o razrješenju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo i Odluka o imenovanju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo na period od 3 (tri) mjeseca.

7.3. Izvještaj – Tabelarni pregled stanja, iskorištenosti i pravnog statusa neperspektivnih vojnih objekata i pripadajuće zemljišne parcele, bivše kasarne „Goražde I“ u Goraždu

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru na potpsivanje ugovora o angažovanju potrebnog broja predavača i medicinskog osoblja po projektu „Škola u prirodi“;

8.2. Izvještaj o radu Komisije za drugi pregled i ocjenu zahtjeva za studentske stipendije redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2022/2023.godinu i Zaključak o usvajanju istog;

8.3. Zaključak o utvrđivanju Konačne liste za drugu dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2022/2023.godinu;

8.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Ugovora o dodjeli studentskih stupendija sa studentima koji se nalaze na Konačnoj listi za drugu dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II cikluna studija za studijsku 2022/2023.godinu.

9.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Zaključak o davanju ovlaštenja Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za obavljanje poslova iz nadležnosti direktora Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK-a Goražde;

9.2. Odluke o odobravanju novčanih sredstava vjerskim zajednicama po zahtjevima;

9.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera BPK-a Goražde na ime subvencioniranja ogrijevnog drveta za penzionere.

9.4. Izvještaji o radu za  2022.godinu:

– Arhiv Kantona,

– Služba za odnose s javnošću,

– Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći,

– Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde,

– Direkcija za robne rezerve BPK Goražde.

10.Tekuća pitanja.

Inicijativa za izmjenu Uredbe  o naknadama sudija i tužilaca u pravosudnim institucijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

 

Informacija sa sjednice:

Ministarstvu za privredu data je saglasnost na Odluku o dodjeli novčanih sredstava po Programu utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2023. godinu“ u iznosu od 39.250 KM. Odobrena sredstva namjenjena su za investicije u poljoprivredna gazdinstva za aktivnost izgradnje rezervoara i/ili nabavka opreme za snadbjevanje vodom gazdinstva, za aktivnosti nabavke nove poljoprivredne opreme, za aktivnost sufinansiranja izgradnje ili rekonstrukcije lovnoprivrednih i lovnouzgojnih objekata kao i za aktivnosti poribljavanja rijeka na području kantona.

Saglasnost je data i na odobravanje novčanih sredstava Udruženju penzionera Grada Goražda, na ime subvencioniranja nabavke 3.000 prm ogrjevnog drveta za potrebe penzionera.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja data je saglasnost na Odluke o odobravanju finansijskih sredstava kako bi se podržalo obilježavanje „25. maja dana Bitke na Zebinoj šumi 1992. godine“ kao i „Dana zlatnih ljiljana“.

Razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde. Ovom Odlukom odobrena isplata novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 15.000 KM glase na ime osiguranja neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja JU, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Također, prihvaćena je Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU centar za socijalni rad BPK-a Goražde.

Data je saglasnost Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde na potpisivanje Ugovora o angažovanju potrebnog broja predavača i medicinskog osoblja koji će učestvovati u realizaciji Projekta „Škola u prirodi“ koja se organizuje u Fočanskoj Jabuci u periodu od 22.05. do 02.06.2023. godine.

Usvojen je Zaključak o utvrđivanju konačne liste za drugu dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2022-2023 godinu te je Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde data saglasnost za potpisivanje Ugovora o dodjeli studentskih stipendija sa studentima koji se nalaze na Konačnoj listi za drugu dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2022-2023 godinu.

Na današnjoj sjednici prihvaćeno je nekoliko Izvještaja o radu za 2022. godinu kantonalnih institucija te upućeno u daljnju skupštinsku proceduru. Radi se o izvještajima Arhiv Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde, Direkcije za robne rezerve BPK Goražde, Službe za odnose sa javnošću i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.

Zbog nemilih događaja koji su se nedavno desili u Beogradu, kada je učenik iz vatrenog oružja usmrtio svoje vršnjake, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u saradnji sa Ministarstvom za unutrašnje poslove i Ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice poduzima niz aktivnosti  kako bi se uspostavila bliža saradnja sa odgojno obrazovnim ustanovama na području našeg kantona u smislu održavanja edukativnih radionica te pojačanog sigurnosnog nadzora u školama.

Vlada BPK-a Goražde na sjednici je primila k znanju informaciju o sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za period 01.04-30.04.2023. godine.

 

 

 

 

 

 

           

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.