• OBJAVLJENO: 29.12.2020.
73.sjednica
Usvojeno niz odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava po programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020.godinu

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

   1.1. Odluka o odobravanju grantova općinama u sastavu  Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

 2.1. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde o odabiru fizičkih i pravnih lica i raspodjeli sredstava i

Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime ostvarivanja pomoći iz Programa održivog povratka i brige o raseljenim licima i povratnicima iz sredstava Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614200 (JAM 001) – Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2020. godinu

2.2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za sufinansiranje projekta „Sufinansiranje specijalizacija u JZU Kantonalna bolnica Goražde“.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

3.1. Kompletna dokumentacija o postupku javne nabavke zajedno sa ispostavljenim fakturama od dobavljača na daljnu proceduru a po Zaključku Vlade 03-11-1639/20;

3.2.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava Kulturnom udruženju mladih „KUM“ BPK-a Goražde na ime sufinansiranja realizacije projektnih aktivnosti pod nazivom „Rock school“ Goražde Online i noć istraživača

3.3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2020. Godinu i  Odluka o odobravanju novčanih sredstava omladinskim udruženjima sa područja BPK-a Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina, za pokretanje procedure na rekonstrukciji objekta školske kotlovnice

3.5. Odluka o odobravanju XI (jedanestog) i XII (dvanaestog) dijela od ukupno XII (dvanaest) dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde

3.6. Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde, za pokretanje procedure izvođenja radova na zamjeni vanjske drvene stolarije u Anexu škole i to do visine sredstava predviđenih za te namjene

3.7. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure za nabavku opreme na postavljanju internetske mreže u objektu škole

3.8. Odluku o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa i oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

3.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava  J.P. RTV Goražde Bosansko – podrinjskog kantona Goražde na ime XII    (dvanaeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2020. godinu

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata neprofitnim organizacijama sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama 03/I-11-1854/2022.12.202

4.2. Odluka o plaćanju fakture

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK-a Goražde

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

6.1. Informacija ministarstva broj: 05-30-754-7/20 od 18.12.2020. godine o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

7.1. Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde da potpiše ugovor o nabavci uređaja za prenos podataka i glasa (telefonska centrala i telefonski aparat).

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

8.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi „Proizvodnja u zatvorenom prostoru – plastenička proizvodnja (pravna lica)

8.2.   Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Ostvarivanje novčanih podsticaja za proizvodnju sadnog materijala jagodičastog voća (malina, kupina i jagoda)

8.3.  Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje pčelinjih društava

8.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje pčelinjih društava

8.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi  – podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza

8.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi  – podsticaj za uzgoj priplodnih junica

8.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi  – podsticaj za uzgoj priplodnih junica

8.8. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla)

8.9. Odluka o isplati novčanih sredstava J.P. Veterinarska stanica d.o.o. Goražde

8.10. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg  kravljeg mlijeka za mjesec januar – juni

8.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg  kravljeg mlijeka za mjesec juli – septembar

8.12. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg  kravljeg mlijeka za IV kvartal 2019. godine

8.13. Odluka o isplati novčanih sredtava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja maline rod 2020. godine – fizička lica za četrdesetpet (45) registrirana poljoprivredna proizvođača sa područja BPK-a Goražde

8.14. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja maline rod 2020. godine – „SPP,SPO,ZZ,DOO“ za dva (2) registrirana poljoprivredna proizvođača – obrtnika sa područja BPK-a Goražde

8.15. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja merkatilnog krompira – „SPP,SPO,ZZ,DOO“ za osam (8) registrirana poljoprivredna proizvođača – obrtnika sa područja BPK-a Goražde

8.16. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“ (pravna lica) za pet (5) registriranih poljoprivrednih proizvođača-obrtnika u poljoprivredi sa područja BPK-a Goražde

8.17. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: 336/20 od 30.11.2020. godine, koji je ispostavljen po I (prvoj) privremenoj situaciji broj: 336/20 od 30.11.2020. godine, od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a koji se odnosi na izvedene radove na asfaltiranju dijela regionalnog puta R 448a, Osanica-Ilovača-Prača, dionica Čemerničko Vrelo-Zorovići

8.18. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: 333/20 od 23.11.2020. godine, koji je ispostavljen po I (prvoj) privremenoj situaciji broj: 333/20 od 23.11.2020. godine, od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a koji se odnosi na izvedene radove na modernizaciji dijela regionalnog puta R 448, ul. Sarajevska

8.19. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja žitarica i ljekovitog bilja“ (pšenica,raž,ječam,zob, heljda,facelija,kamilica,menta,neven, kantarion) SPP,SPO,ZZ,DOO i fizička lica – Jesenja sjetva 2019. godine za jedanaest (11) registrirana poljoprivredna obrtnika-klijenta sa područja BPK-a Goražde

8.20. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla)

8.21. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – „Proizvodnja konzumne jabuke rod 2020.godine

8.22. Zaključak o davanju ovlaštenja Premijeru BPK-a Gorade da sa Gradom Goražde zaključi Ugovor o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za finansiranje Projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezrrvoara Rasadnik- I faza“

8.23. Odluka o davanju saglasnosti Ministru da zaključi Ugovor za nabavku plastenika površine 50m2 za proizvodnju povrtlarskih kultura za sedamnaest (17) registriranih poljoprivrednih klijenata sa područja BPK-a Goražde

8.24. Odluka o dodjeli plastenika površine 50m2 za proizvodnju povrtlarskih kultura

8.25. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene)

8.26. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci)

8.27. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: 332/20 od 23.11.2020. godine koji je ispostavljen po Okončanoj situaciji broj:332/20 od 23.11.2020. godine od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde a koji se odnosi na izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalnog puta R 448 Pokozara-Goražde-Hrenovica za 2020. Godinu

8.28. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže za prvo polugodište, privrednom društvu „Agros“ d.o.o. Goražde

8.29. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde, da izvrši plaćanje fakture broj: 331/20 od 23.11.2020. godine, koji je ispostavljen po Okončanoj situaciji broj:331/20 od 23.11.2020. godine od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde a koji se odnosi na izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2020. godinu

8.30. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – rezervna sredstva

8.31. Zaključak o usvajanju Konačnog Izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 615 100-Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) za 2019. godinu – „Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2019. godinu“

8.32. Odluka o odobravanju prijedloga zahtjeva o programu o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava „Program podrške razvoja poduzetništa i obrta“.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja zaposlenika u institucijama BPK-a Goražde

9.2 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke usluga osiguranja imovine u vlasništvu institucija BPK-a Goražde

9.3. Odluka o plaćanju računa

9.4. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

9.5. Razmatranje zahtjeva udruženja građana

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi

10.1. Račun broj: 20-300-006382 od 04.12.2020. godine za nabavljenih 500 higijensko-prehrambenih paketa po Odluci Vlade BPK-a broj: 03-11-1564/20 od 27.08.2020. godine

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću

11.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za odnose s javnošću.

12. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.3.

4.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku i plaćanje kancelarijskog namještaja

Na današnjem zasjedanju, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o odobravanju grantova općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec okotobar, novembar i decembar tekuće godine. Grant sredstva u iznosima po 60.000 KM dodijeljena su Gradu Goražde te općinama Foča i Pale u FBiH.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, usvojena je odluka ministra o odabiru fizičkih i pravnih lica i raspodjeli sredstava iz Programa održivog povratka i brige o raseljenim licima i povratnicima te Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 50.000 KM na ime ostvarivanje pomoći iz programa, te zadužila resorno ministarstvo da sa korisnicima potpiše pojedinačne ugovore o dodjeli i načinu realizacije sredstava.

Usvojena je i  odluka o odobravanju Projekta JZU Kantonalna bolnica Goražde o „Sufinansiranju specijalizacija u JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2020.godinu“ u iznosu od 26.460 KM.

Razmatajući materijale iz  Ministarstva za privredu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pored Odluke o odobravanju prijedloga zahtjeva po Programu o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2020.godinu“ za koji su izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 53.510KM, usvojila je i  niz odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava po programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020.godinu.

Usvojena je Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi „Proizvodnja u zatvorenom prostoru-plastenička proizvodnja (pravna lica)“ u iznosu od 41.628 KM za 24 registrirana poljoprivredna poljoprivredna proizvođača-obrtnika u poljoprivredi, Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj po programu „Ostvarivanje novčanih podsticaja za proizvodnju sadnog materijala i jagodičastog voća(malina, kupina, jagoda)“ u iznosu od 9.827,52KM, kojom je obuhvaćena samo jedna registrirana poljoprivredna zadruga OPZ „VIP DRINA“ iz Ustikoline.

Usvojene su i  odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj držanja pčelinjih društava, držanje osnovnog stada ovaca i koza , uzgoj priplodnih junica, držanje matičnog stada krava (mliječna grla), podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za četvrti kvartal 2019.godine i period od 01.01-30.09.2020.godine, te Odluka o isplati novčanih sredstava JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde u iznosu od 1.748KM, za vršenje usluga   vještačkog osjemenjavanja 437 krava.

Također, usvojene su i odluke o isplati novčanih podsticaja po programu „Proizvodnja maline, rod 2020.godina“ za fizička i pravna lica, proizvodnju merkantilnog krompira, nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za registrovane poljoprivredne proizvođače, obrtnike,proizvodnju žitarica i ljekovitog bilja , proizvodnju konzumne jabuke, sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi.

Kada je riječ o podršci poljoprivrednoj proizvodnji,  nakon okončane procedure, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost ministru za nabavku plastenika površine 50 metara kvadratnih za proizvodnju povrtlarskih kulturu za sedamnaest registriranih poljoprivrednih proizvođača sa područja BPKGoražde te usvojila odluku o dodjeli.

Data je saglasnost i premijeru BPK Goražde da sa Gradskom upravom Grada Goražde zaključi ugovor o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za finansiranje Projekta „Rekonstukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik-I faza“.

Na današnjoj sjednici, usvojen je i zaključak o usvajanju konačnog izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po „Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) za 2019.godinu kao i „Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2019.godinu“.

Iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturui sport BPK Goražde, između ostalog,  usvojena je odluka o odobravanju jedaneste od ukupno dvanest tranši  Sportskom savezu BPK Goražde te dvanaeste tranše JP. „RTV BPK Goražde“ za 2020.godinu.

Data  je i saglasnost na  odluku o raspisivanju konkursa i oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u svim osnonvim i srednjim školama na području BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, usvojena je odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija  u iznosu od 56.500KM. Radi se namjenskim sredstvima sa Podračuna za zaštitu okoliša BPK Goražde a obuhvaćeno je osam neprofitnih organizacija.

Iz Ministarstvu za boračka pitanja usvojena je  odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde za prijem u radni odnos 22 policijska  službenika  u početnom činu policajac te tri policijska službenika u početnom činu „mlađi inspektor“.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.