• OBJAVLJENO: 12.03.2021.
82.sjednica
Od nadležnih institucija zatraženo pooštravanje epidemioloških mjera i nadzora nad njihovih provođenjem, te upućen apel građanima da smanje kretanje i okupljanja

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 80 i 81. redovne i 19. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  privredu:

2.1. Zaključak o razmatranju Mišljenja Ministarstva za privredu BPK-a Goražde na Prednacrt Zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor za uspostavu prava služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu država sa A&A SENERGY d.o.o. Goražde radi izgradnje SE (solarne elektrane) Deševa I;

2.3. Odluka o donošenju Programa Javnih investicija BPK-a Goražde za 2021-2023;

2.4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o boravišnoj taksi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.                        

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, između JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JZU Zavod za  zdravstveno osiguranje BPK Goražde:

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu za period 01.01.-31.12.2021.;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01.-31.12.2021;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (JAM 003) – Tekući transferi pojedincima – zdravstveno osiguranje;

3.5. Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rada 1992-1995.godina u BPK- a Goražde;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sreedstava Ministarstva sa koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa koda  614200 – Tekući transferi pojedincima.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru na potpisivanje Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u BPK-a Goražde;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime II (druge) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2021.godinu;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva, sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2021.godinu;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 003) – Tekući transfer za sport za 2021.godinu;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstvasa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2021.godinu;

5.6. Odluka o davanju saglasnosti  na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) –Tekući transferi pojedincima-ostalo za 2021.godinu;

5.7. Odluka o davanju saglasnosti  na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 003) –Tekući transferi pojedincima-Isplate stipendija za 2021.godinu;

5.8. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići

5.9. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova  Školskog odbora JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde;

5.10. Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 202/21 studijsku godinu.                        

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za ovjeru  Godišnjih  finansijskih izvještaja za 2020.godinu  za budžetske korisnike;

6.2. Podaci, dostavljaju se.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1.  Razmatranje žalbi Udruženja građana „Goraždanke“, „Povratak“, „Odmor na selu“ i „Suživot“.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Informacija o provedenoj proceduri izbora kandidata za poziju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za PIO, ispred Vlade BPK-a Goražde;

8.2. Prijedlog Pravilnika o mjerama za podsticaj zapošljavanja JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“;

8.3. Evaluaciju Programa stručnog osposobljavanja 2019. zajedno sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju istog;

8.4. Odluka o dopuni Odluke o registru imenovanih lica u BPK-a Goražde;

8.5. Odluka o dopuni Odluke o registru zaposlenih u javnom sektoru na području BPK Goražde;

8.6. Prijedlog Uredbe o službenoj iskaznici članova Vlade BPK-a Goražde;

8.7. Informacija Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose broj: 05-04-790-11/21 od 10.03.2021.godine o slučajevima diskriminacije u BPK-a Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

9.1. Odluka o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za Palalija Bahru.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Dopis od Visokog predstavnika u BiH;

10.2. Izvještaj Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u BPK-a Goražde;

10.3. Zahtjev za dostavljanje članova Upravnog odbora Biznis centra Goražde;

10.4. Zapisnik sa radnog sastanka u vezi sa aktuelom epidemiološkom situacijom dostavljen od Federalne vlade;

10.5. Urgencija za izmirenje duga za smještaj i brigu o djeci bez roditeljskog staranja-Centar za socijalni rad Općine Goražde;

10.6. Informacija o planu cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH i izmjene i dopune Plana cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH;

10.7. Mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi;

10.8. Prijedlog Kriterija za izbor i imenovanje direktora Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde, Zaključak o usvajanju kriterija, Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje i Zaključak o davanju saglasnosti za raspisivanje Javnog oglasa;

10.9. Odgovori na poslanička pitanja;

10.10. Odluka o davanju saglasnosti za preuzimanje donacija namjenjenih aktivnostima Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u BPK-a Goražde;

10.11. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima (BAL 006).

11.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK-a Goražde;

11.2. Odluka o uslovima i načinu korištenja sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila;

11.3. Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama, Gradu Goraždu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

11.4. Prijedlog Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja civilne zaštite u BPK-a Goražde;

11.5. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK Goražde za sklapanje dva Ugovora o djelu za angažovanje dva izvršioca za obavljanje poslova tehničke podrške manifestacije „Svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde“;

11.6. Odluka kojom se dodjeljuje jednokratna novčana pomoć za otklanjanje prirodne nesreće-poplava koja je zadesila dio općine Foča FBiH u februaru 2021.godine.

12.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Bojana Krunića pod 7.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.2.

7.2. Odluka o davanju  saglasnosti  Ministarstvu za urbanizam,  prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za učešće u Javnom pozivu

Na prijedlog ministra Armana Bešlije pod 5. tačkom dnevnog reda izvršit će se zamjena između podtački 5.2 i 5.3.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod 3.tačkom dnevnog reda izvršit će se zamjena između podatčke 3.1. i 3.4.

Pod tačkom tekuća pitanja, ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predložio je da se razmatra Izvještaj Komisije koji se odnosi na Fudbalski savez BPK-a Goražde, ovaj prijedlog uz 2 glasa ZA i 6. Sudržanih nije dobio potrebnu većinu da se nađe na dnevnom redu.

Na prijedlog ministra Esada Kanlića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se Odluke o odobravanju unosa razgraničenih namjenskih prihoda koji nisu utrošeni u prethodnoj godini.

Pod tačkom tekuća pitanja, premijer Aida Obuća predložila je da se razmatra:

– Izvještaj o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području BPK Goražde

– Odluka o stavljanju van snage odluke Vlade BPK-a Goražde.

Zbog obimnosti dnevnog reda, na prijedlog premijerke BPK Aide Obuće, tačka 11 povučena je sa dnevnog reda i  razmatrat će se na sljedećoj sjednici Vlade.

Informacija sa sjednice:

Zbog izrazitog pogoršanja epidemiološke situacije na području našeg Kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 82.redovnoj sjednici usvojila je zaključak u kojem se od nadležnih institucija traži pooštravanje epidemioloških mjera i nadzora nad njihovih provođenjem, te apeluje na građane da ih poštuju.

U zaključku se od Zavoda za javno zdravstvo traži da pojača nadzor nad primjenom Kantonalnog kriznog plana, posebno u dijelu koji se odnosi na „put pacijenata“.

Kantonalnoj bolnici naloženo je da ponovo aktivira covid odjel te da prema federalnoj naredbi, 30 % svojih svojih kapaciteta osigura za smještaj i liječenje oboljelih od koronavirusa. Svim javnim i privatnim ustanovama naložena je obavezna dezinfekcija prostora, strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, obavezno nošenje zaštitne maske i držanje fizičke distance, kao i reorganizacija radnog vremena kako bi se smanjio kontakt i veća koncentracija ljudi i stranaka.

Od Kantonalne bolnice zatraženo je da u roku od tri dana u koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo osposobi prostorije Đačkog doma za slučaj većeg zbrinjavanja pacijenata, a od inskepkcijskih organa da pojačaju nazdor nad provođenjem svih epidemioloških mjera.

Od Zavoda za javno zdravstvo zatraženo je takođe da u koordinaciji sa Ministarstvom obrazovanja pojača nadzor nad primjenom Kriznog plana u obrazovnim ustanovama, a od Direkcije robnih rezervi i Kantonalne uprave civilne zaštite da  dostave izvještaj o stanju zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava.

Upućen je i apel stanovništvu na području kantona da zbog pogoršane epidemiloške situacije ograniče svoje kretanje i okupljanja.

U nastavku sjednice, Vlada je usvojila Program javnih investicija BPK-a Goražde za 2021-2023.godinu koji sadrži podatke za ukupno 14 projekata u ukupnoj vrijednosti od 24 miliona KM te utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona boravišnoj taksi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je nije imala primjedbi na Mišljenje Ministarstva za privredu BPK-a Goražde na Prednacrt Zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema te ga je uputila Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobio je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01-31.12.2021.

Takođe, data je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, između JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JZU Zavod za  zdravstveno osiguranje BPK Goražde.

Usvojena je i Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

Vlada je na prijedlog Ministarstva pravosuđa usvojila Uredbu o službenoj iskaznici članova Vlade BPK-a Goražde, te odluke o dopuni odluka o Registru imenovanih lica i Registru zaposlenih u javnom sektoru na području BPK Goražde. Dopunom ovih odluka omogućuje se pristupanje registrima imenovanih lica i zaposlenim u Gradu Goražde i općinama u sastavu kantona, te preporučuje poslanicima u Skupštini kantona i vijećnicima u Gradskom i općinskim vijećima s područja BPK da u svrhu prevencije mogućih pojavnih oblika sukoba interesa daju pismenu saglasnost Ministarstvu pravosuđa i Tijelu za borbu protiv korupcije Vlade kantona za obradu i objavljivanje i njihovih ličnih podataka u skladu sa ovom odlukom.

Vlada je razmatrala i  usvojila Izvještaj o radu Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u BPK-a Goražde za proteklu godinu, a nakon toga usvojeni su zaključci kojim su ministarastva kod kojih su inspekcijskim nadzorom uočene nepravilnosti u propisima, sistematizaciji radnih mjesta i drugim radnjama, zadužena da Vladi dostave izvještaje o provedenim aktivnostima na njihovom otklanjanju.

Takođe, razmatrana je i primljena Informacija Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o slučajevima diskriminacije u našem kantonu koja je proslijeđena Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila i niz programa utrošaka sredstava iz budžeta ministarstava za socijalnu politiku, boračka pitanja i obrazovanje te budžeta Vlade, čijim usvajanjem je omogućena implementacija zacrtanih programskih zadataka i aktivnosti u ovoj godini.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je utvrdila Kriterije za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za 2020/21. studijsku godinu.

Usvojen je prijedlog Pravilnika o mjerama za podsticaj zapošljavanja JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ kao i Evaluacija Programa stručnog osposobljavanja u 2019.godini.

Ministarstvo za urbanizam dobilo je od Vlade saglasnost za učešće u Javnom pozivu za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije koje je objavilo federalno Ministarstvo prostornog uređenja.

Članovi Vlade na današnjoj sjednici upoznati su i sa Zapisnikom sa radnog sastanka premijera Federacije, kantonalnih premijera i ministara zdravstva u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom te Informacijom o planu cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH i njegovim izmjenama.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.