Arhiv kantona

Arhiv Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Adresa: ul. Trg branilaca 2, 73 0000 Goražde, BiH
e-mail: arhivbpk@bpkg.gov.ba
tel.   ++ 387 38 222 563

 

 

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Arhivu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

Direktor – 1 izvršilac

Stručni savjetnik za nadzor nad arhivskom građom – 1 izvršilac

Viši referent – tehnički sekretar – 1 izvršilac

Arhiv Kantona vrši stručno operativne, informaciono dokumentacione, normativno pravne i druge upravne poslove iz nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji se odnose na:

 • Neposredan nadzor u obavljanju poslova arhiviranja, čuvanja, zaštite i stručnog održavanja registraturnei arhivske građe koja se nalazi kod stvaralaca i imaoca na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 • Nadzor prilikom odabiranja arhivske iz registraturne građe,
 • Nalaže stvaraocu i imaocu da u određenom trenutku preduzme mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i oštećenja na registraturnoj i arhivskoj građi,
 • Evidentira stvaraoce i imaoce kao i njihovu registraturnu i arhivsku građu,
 • Preuzima arhivsku građu od stvaralaca i imalaca na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i drugih stvaralaca ili imalaca arhivske građe od posebnog značaja za Kanton,
 • Vodi evidenciju arhivske građe iz svojih fondova i zbirki,
 • Vodi knjige ulaznog inventara i inventara za pojedine fondove i zbirke,
 • Preuzima tehničke i tehnološke mjere zaštite arhivske građe,
 • Stručnu i naučnu obradu arhivske građe,
 • Izrađuje metodska uputstva, standarde i normative za arhivsku djelatnost,
 • Prati i proučava razvoj arhivske građe u Kantonu,
 • Obezbjeđuje uslove za korištenje arhivske građe,
 • Izrađuje naučno-informativna sredstva o arhivskoj građi,
 • Istraživanje u cilju kompletiranja arhivske građe
 • Objavljuje arhivsku građu i drugu publikaciju, a po potrebi izdaje i stručne časopise,
 • Organizuje predavanja, izložbe i druge pogodne oblike kulturno-obrazovne i naučne djelatosti,
 • Stručno obrazovanje, usavršavanje službenika arhivske službe i stručno osposobljavanje stvaralaca i imalaca registraturne i arhivske građe,
 • Obavlja poslove saradnje sa odgovarajući organima i institucijama na teritoriji Bosne i Hercegovine,
 • Na zahtjev zainteresiranih pravnih i fizičkih lica izdaje uvjerenja, ovjere, prepise,fotokopije i druge zvanične isprave o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi koja se čuva,
 • I druge poslove utvrđene zakonom.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.