Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Direktor: Emko Rizvanović
Adresa: ul. 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 243 080
Fax: ++ 387 38 228 641
e-mail: upinsbpk@bih.net.ba

Tehnički sekretar: Jasminka Kuljuh
Adresa: ul. 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 228 639
Fax: ++ 387 38 228 641

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor u oblastima u kojima je obavljanje inspekcijskog nadzora data u nadležnost kantonalnim ministarstvima važećim pozitivnim propisima.

1.Inspektor za termoenergetiku

Vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa tehničkih normativa, standarda i općih akata u postupku projektovanja, planiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, korištenja, eksploatacije i održavanja energetskih objekata, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme radi ocjene njihove tehničke ispravnosti, pogonske sigurnosti i tehničke mogućnosti, vrši nadzor proizvođača i koristi stabilnih i pokretnih postrojenja, parnih, vrelovodnih i uljnih kotlova, pregrijača pare i zagrijača vode, postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom vodenih i drugih para, vrele vode i pregrijanih tečnosti, komrimiranih, tehičkih pod pritiskom rastvorenih plinova, postrojenja i uređaja magistralnih naftovoda i visokotlačnih plinovoda sa stanicama, kao i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ovog inspektora.

2. Tržišni inspektor

Vrši inspekcjski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa, općih i pojedinačnih akata, normativa i standarda koji se primjenjuju na rad i poslovanje privrednih društava, samostalnih radnji i drugih pravnih i fizičkih lica u oblastima proizvodnje, prometa roba i prometa usluga, ugostiteljskih i drugih uslova, autorskih i drugih oblika samostalnog privređivanja i obavlja druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom.

3. Turističko-ugostiteljski inspektor

Vrši nadzor iz oblasti turističko-ugostiteljske inspekcije nad izvršavanjem zakona, drugih propisa, općih pojedinačnih akata koji se primjenjuju na rad i poslovanje turističkih organizacija, ugostiteljskih objekata i samostalnih ugostiteljskih radnji, drugih pravnih i fizičkih lica u oblasti turizma i ugostiteljstva, te ostalih poslva koji su zakonom određeni u nadležnosti turističko-ugostiteljske inspekcije.

4. Inspektor za poljoprivredu i ribarstvo

Vrši nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti poljoprivrede i ribarstva, kao i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ovog inspektora.

5. Inspektor za šumarstvo i lovstvo

Vrši nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti šumarstva, pregleda šumsko-gospodarske osnove, godišnje planove gospodarenja, šumsko-razvojne planove i programe, izvedbene projekte, planove proste i proširene biološke reprodukcije šuma, njihovo izvršenje, divljači u šumi, poslovne knjige i ostalu dokumentaciju i druge poslve utvrđene zakonom o šumama.

6. Vodoprivredni inspektor

Vrši nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti vodoprivrede. Kontroliše stanje vodotoka i voda, pregleda sve vodoprivredne radove, izgradnju objekata i sve druge radove koji mogu da prouzrkuju kvalitativne i kvantitativne promjene u privredno ili vještački uspostavljenom režimu voda, kontroliše sprovođenje uslova iz vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola, kontroliše sprovođenje plana zaštite voda od zagađivanja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

7. Veterinarski inspektor

Vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa i općh akata iz oblasti zdravstvene zaštite životinja, pojedinih pitanja unapređenja stočarstva, kao i kontrolu lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, te nadzor nad kvalitetom stoke, mesa, mlijeka i proizvoda od mesa i mljeka i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ovog inspektora.

8. Inspektor rada

Vrši nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite na radu u privrednim društvima i drugim organizacijama i ustanovama, primjenu i sprovođenje zakona i drugih propisa koji regulišu prava i obaveze radnika iz radnog odnosa, kao i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ovog inspektora.

9. Inspektor za zaštitu na radu

Vrši nadzor na primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti zaštite na radu u privrednim društvima i drugim organizacijama i ustanovama, kao i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ovog inspektora.

10. Sanitarni inspektor

Vrši sanitarno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti sanitarne, higijenske i protuepidemijske zaštite ljudi. Vrši nadzor nad preduzimanjem i sprovođenjem mjera i akcija za sprečavanje zaraznih bolesti, vrši nadzor nad sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u: školama, javnim lokalima, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima, objetima i sredstvima javnog saobraćaja. Vrši i druge poslove inspekcijsog nadzora kada je to određeno posebnim zakonom i drugim propisima donesenih na osnovu zakona.

11. Inspektor za ceste i cestovni promet

Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz prometa i komunikacija, stanja cesta, radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji, održavanju i sanaciji javnih cesta, radova koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu javnih cesta, tehničke dokumentacije u vezi sa tim radovima (dozvole, saglasonsti, projekti, standardi), privremenu zabranu odvijanja prometa na javnim cestama, obustavu prmeta cestovnim javnim vozilima i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenih na osnovu zakona.

12. Građevinsko-urbanistički inspektor

Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanizma i građenja objekata u društvenoj i privatnoj svojini, urbanističkim saglasnostima i odobrenjima za izgradnju i upotrebu objakata u društvenoj svojini, nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanizma, izradom dokumenta prostornog uređenja koje donosi Skupština, odnosno Vlada kantona i dokumenata prostornog uređenja za koje saglasnosti daje resorno Ministarstvo, provođenje prostornog plana Kantona i programa mjera, prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Kanton, gradnjom za koju urbanističku saglasnost izdaje Ministarstvo i građevinama za koje urbanističku saglasnost izdaje nadležni organ kantona uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva u svrhu zaštite urbanističkih uslova zaštite okoliša, kao i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima stavljenih u nadležnost ovog inspektora.

13. Komunalni inspektor

Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata koji regulišu pitanje održavanja gradske – komunalne čistoće ulica, parkova, pijaca, pločnika, sportskih terena, igrališta, javnih puteva i putnog zemljišta, mjesta za javne skupove, logorovanja i kampovanja, korista rijeka i potoka, groblja, javnih nužnika, neizgrađenog gradskog zemljišta, kanalizacije i drugih javnih površina. Prati rad javnih i komunalnih preduzeća koja se bave komunalnim poslovima i zadacima koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ovog inspektora.

14. Inspektor za obrazovanje

Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti obrazovanja i vaspitanja u vaspito-obrazovnim organizacijama, kao i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ovog inspektora.

15. Elektroenergetski inspektor

Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa koji se odnose na: planiranje, projektovanje, gradnju, rekonstrukciju i remont elektroenergetskih objekata i postrojenja i dr. (ugrađivanje električnih uređaja, instalacija i sl.); elektroenergetske tehničke standarde i normative; proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije; korištenje održavanje i unapređenje elektroenergetskih postrojenja; tehničko upravljanje elektroenergetskim sustavom; izdavanje elektroenergetske suglasnosti; kontrolu elektroenergetske opreme, aparata i uređaja koji su uvezeni, kao i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ovog inspektora.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.