• OBJAVLJENO: 30.04.2021.
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Jedini u BiH: Predstavnici privrede u BPK Goražde od iduće školske godine učestvuju u završnom ispitu i kontinuiranom vrednovanju učenika iz praktične nastave

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dana 26.04.2021. godine, donio je Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita u srednjoj školi i Pravilnik o praćenju, provjeravanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola. Ovim pravilnicima je po prvi put u BiH otvorena mogućnost da predstavnici privrede učestvuju u vrednovanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika tokom praktične nastave koja se odvija kod poslovnog subjekta, te da aktivno učestvuju u provođenju završnog ispita.

Oslušukujući potrebe s terena, Ministarstvo je na donošenju novih pravilnika o ocjenjivanju i završnom ispitu radilo više od dvije godine, uz aktivno učešće srednjih škola.

Od iduće školske godine, certificirani mentori praktične nastave kod privrednika će imati mogućnost da učestvuju u vrednovanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika iz praktične nastave, uz usku saradnju sa nastavnicima praktične nastave. Predstavnici privrede će biti i punopravni članovi komisije za polaganje završnog ispita.

Za potrebe podrške ovom procesu razvijen je i moderan i po sadržaju u našoj državi jedinstven Dnevnik praktične nastave koji je koncipiran kao multifunkcionalan instrument. Pored toga što će učenicima poslužiti za individualne bilješke kojima opisuju svoje iskustvo učenja tokom praktične nastave, te kao dokument za pripremu završnog ispita, odnosno referenca za prvo zaposlenje, mentorima u kompanijama i nastavnicima će olakšati praćenje napretka i vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika tokom praktične nastave. Veoma značajno je istaći da će Dnevnik učenici moći popunjavati elektronskim putem, te da će ga učenici voditi tokom perioda cjelokupnog školovanja.

“Saradnja mentora i nastavnika kroz usaglašavanje o zadacima koji će se izvoditi u kompaniji, utvrđivanje profesionalnih kompetencija koje učenik treba steći izvođenjem svakog pojedinog zadatka je ključ uspješnog praćenja i vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika tokom praktične nastave. Predstavnik privrede koji ispunjava uslove propisane pravilnikom će tokom završnog ispita provjeravati stečena znanja i kompetencije učenika kao punopravan član ispitne komisije, što će uveliko doprinijeti provjeri da li su učenici stekli praktične vještine i kompetencije potrebne za tržište rada tokom školovanja. Od iduće školske godine učenici će imati priliku da se opredijele da završni ispit izvode u kompleksnijoj formi projekta kod poslovnog subjekta koji se izvodi na osnovu realno-radnog naloga klijenta i sa raspoloživim resursima poslovnog subjekta. Posebno me raduje što će se na ovaj način učenici potaknuti da razmišljaju na sveobuhvatan način i preuzmu veću odgovornost za svaki od koraka u realizaciji jednog realnog zadatka koji će ih pripremiti za stvarne izazove tokom prvog radnog iskustva”, kazao je ministar Bešlija.

Aktivnosti izrade pravilnika podržane su u okviru projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Projekat podržava partnerske škole kako bi pružale i implementirale dualno organizovano stručno obrazovanje u skladu sa potrebama domaćeg tržišta rada.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.