• OBJAVLJENO: 24.09.2021.
Na današnjoj 101.redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 101.redovnoj sjednici donijela je više odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji iz budžeta Ministarstva za privredu. Riječ je sufinansiranju obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene i muškarce) u iznosima od 6.457 i 12.524 KM, podsticaju za proizvodnju žitarica i ljekovitog bilja -jesenja sjetva 2020.godina za trinaest (13) registrovanih poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 5.370 KM, te podsticaju za plasteničku proizvodnju za dvadeset tri (23) registrovana poljoprivredna proizvođača-obrtnika u poljoprivredi u iznosu od 39.783 KM.

Vlada je razmatrala Informaciju o stanju RTV-predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK-a Goražde s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2020.godinu te je uputila u skupštinsku proceduru.

Obzirom na sve izraženiji problem nefunkcionisanja saobraćajne signalizacije, semafora u našem gradu, Vlada je nakon razmatranja informacije Ministarstva privrede o ovoj temi,  zadužila resorno ministarstvo da posredstvom Direkcije za ceste od javnog preduzeća Ceste Federacije BiH i Grada Goražda, zatraži otklanjanje ovog problema, u skladu sa njihovim nadležnostima.

Nakon razmatranja dopisa Vlade Federacije BiH o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji na području Federacije u vezi pandemije COVID-a 19 , te poziva kantonima na hitnu reakciju i poduzimanje potrebnih mjera na poštivanju naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada je zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde i Kantonalni krizni štab za praćenje koronavirusa da Vladi podnosi sedmične izvještaje o epidemiološkoj situaciji na području našeg kantona, sa pregledom broja vakcinisanih i analizom sveukupne situacije u zdravstvenom sektoru.

Kako nije dobila potpune odgovore na pitanja upućena investitoru i izvođaču radova o razlozima kašnjenja radova na izgradnji Hemodijaliznog centra u Goraždu, Vlada je zadužila Vladino stalno tijelo za nadzor da izvrši nadzor nad izgradnjom Hemodijaliznog centra i utvrdi zašto je došlo do kašnjenja u realizaciji ovog projekta.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja BPK-a Goražde. Do ove odluke došlo se nakon sveobuhvatne analize resornog ministarstva i Pedagoškog zavoda o broju učenika, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama za školsku 2021/2022.godinu, kao i iskazane potrebe škola, a ono što treba posebno istaći je će što će se po prvi put nakon 20 godina u stalni radni odnos primiti 24 osobe, od toga 16 nastavnika. Konkursi za prijem na neodređeno vrijeme, za razliku od dosadašnje prakse i prijema na određeno vrijeme, proizašli su, kako je istaknuto, iz procjene da niko od njih u narednih pet godina neće postati tehnološki višak, kao i potrebe za zadržavanjem nastavnog kadra u našem kantonu.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobilo je saglasnost za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga i izvođenje pripremnih radova kao i pribavljanje dokumentacije neophodne za početak gradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela L“ u Goraždu.

Na sjednici je usvojena i Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, kao i Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2021.godinu u iznosu od 100.000 KM.

Takođe, primljena je k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za august ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja „27.septembra-Dana Općine Pale i Dana oslobođenja Hrenovice“ u općini Pale za 2021.godinu.

Ministarstvu za privredu-Direkciji za ceste BPK-a Goražde data je saglasnost da izvrši plaćanje fakture u iznosu od 73.110 KM ispostavljene od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde za izvedene radove na sanaciji nastale štete (vanredno održavanje) na regionalnom putu R 448a Osanica-Ilovača-Prača.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa 55.500 KM sufinansirat će projekt sanacije lokalnih puteva na području Grada Goražde. Sredstva za ovu namjenu izdvojena su sa ekonomskog koda Vlade„Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, a odluka o odobravanju ovih novčanih sredstava donesena je, takođe, na današnjoj sjednici.

Redovna, 101.sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završena je donošenjem Rješenja o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK-a Goražde.

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.