• OBJAVLJENO: 14.10.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 104. redovnu sjednicu
Data saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 104.redovnoj sjednici dala je svoju saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sa predsjednikom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde ovaj ugovor će potpisati ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, nakon što su uspješno okončani pregovori između pregovaračkih timova Vlade i Sindikata i saglasnosti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Saglasnost je dobio i Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda– Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2021.godinu u iznosu od 15.000 KM. Svrha ovog programa je unaprjeđenje i poboljšanje saradnje sa nevladinim sektorom s ciljem osiguranja podrške i pomoći ranjivim grupama stanovništva, prije svega starih i bolesnim osobama, osobama sa invaliditetom i siromašnim, kao i podrška u uspostavljanju i razvijanju  socijalnih mreža.

Vlada je odobrila izmjene i dopune Programa o utrošku sredstava iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja na ekonomskom kodu- Tekući transferi neprofitnim organizacijama te Programa utroška budžetskih sredstava Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK-a Goražde i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021.godinu.

Na zahtjev Skupštine BPK, Vlada je zadužila kantonalno Ministarstvo pravosuđa da pripremi mišljenje na Amandmane XLIX –LXIX na Ustav BPK-a Goražde.

Primljen je k znanju Izvještaj o trenutnoj epidemiološkoj situaciji COVID 19 Zavoda za javno zdravstvo prema kojem je, zaključno sa današnjim danom, 27 aktivno zaraženih te 4 osobe na bolničkom liječenju u Kliničkom centru Sarajevo. Prema podacima Zavoda, vakcinisano je 42,6 % stanovništva našeg kantona, 7.415 osoba s prvom te 5.778 osoba s drugom dozom vakcine. Vlada je konstatovala da su na snazi mjere Federalnog i Kantonalnog Kriznog štaba, te da nema potrebe za uvođenjem restriktivnijih mjera, budući da je trenutna epidemiološka situacija na području našeg kantona stabilna.

Takođe, primljene su k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije MUP-a BPK za septembar ove godine i Informacija Ministarstva za privredu o Planu gašenja pojedinih predajničkih lokacija. Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada je usvojila Godišnji plan gospodarenja privatnim šumama za 2021.godinu i odobrila isplatu novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi- podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za IV kvartal 2020.godine i šest mjeseci 2021. godine te podsticaj za držanje koka nosilja.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila 4.988 KM za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona, za budžetsku 2021.godinu, a  9.166 KM za rad udruženja boračkih populacija za septembar ove godine.

Iz budžeta ovog ministarstva sa 2.000 KM sufinansirat će se projekt izgradnje šehidske kapije na šehidskom mezarju Brčigovo, Medžlisa Islamske zajednice Rogatica, a sa 500 KM odlazak članova Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde na KUP takmičenje u pikadu.

Direktori osnovnih škola „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, „Ustikolina, „Fahrudin Fahro Baščelija“ i srednje stručne škole „Džemal Bijedić“dobili su od Vlade saglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika sa odabranim ponuđačima.

Općini Pale u Federaciji BiH, odobreno je 50.000 KM za sufinansiranje projekta „Nabavka mehanizacije-opreme za potrebe civilne zaštite općine Pale u FBiH, a  8.700 KM nosiocima sportskih djelatnosti na nivou kantona za dodatne programe. Podršku Vlade dobili su i Udruženje penzionera/umirovljenika Grada Goražda te Privredno- kulturna manifestacija „Dani jabuke Goražde 2021.“.

Vlada je pozitivno odgovorila i na zahtjev Direkcije za robne rezerve da dodijeli 107,84 m3 ogrijevnog drveta Centru za socijalni rad BPK Goražde za potrebe njegovih štićenika slabijeg imovnog stanja.

Na današnjoj sjednici, Vlada je imenovala predsjednika i članove Skupštine javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde te donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora javne ustanove Centar za socijalni rad BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.