• OBJAVLJENO: 31.10.2011.
Skupština BPK Goražde održala svoju osmu redovnu sjednicu
Imenovana ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Usvojene Izmjene i dopune Budžeta BPK-a za 2011.godinu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju osmu redovnu sjednicu. Zasjedanje Skupštine otvoreno je Vladinim satom na kojem su pokrenuta mnoga pitanja i inicijative.

Između ostalih, izdvajamo inicijativu o iznalaženju adekvatne lokacije za izmještanje spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću sa spomen obilježja Rorovi, a jedna od mogućih lokacija je na komandnom mjestu 1. DUB.  U okviru Vladinog sata, poslanici u Skupštini BPK-a Goražde razmatrali su i Deklaraciju kojom se traži od OHR-a Bosne i Hercegovine da odmah stavi van snage Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske, koji je usvojen po hitnom postupku 13.10.2011.godine na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pomenuti zakon je, prema ocjeni poslanika Stranke za BiH u Skupštini BPK-a Goražde, nezakonito miješanje Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske u pravo na imovinu stvarnih vlasnika. Na sjednici Skupštine dogovoreno je da se ova Deklaracija još jednom razmotri, eventualno dopuni, te da se pripremi za narednu sjednicu Skupštine BPK-a Goražde.

Nakon Vladinog sata, poslanici u Skupštini BPK-a Goražde jednoglasno su usvojili  odluku premijera BPK Emira Frašta o imenovanju ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Na ovu funkciju imenovana je Azra Kuljuh, diplomirani psiholog koja je potom položila svečanu zakletvu. Također, na zasjedanju Skupštine BPK-a Goražde jednoglasno je potvrđeno rješenje Premijera BPK-a Goražde o imenovanju kantonalnog pravobranioca, a na ovu funkciju imenovan je Mensur Delahmet.

Na zasjedanju Skupštine pred poslanicima našao se i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ministar za finansije Muhidin Pleh detaljno je upoznao poslanike sa prijedlogom izmjena i dopuna, a razlozi za donošenje ove odluke su evidentan višak rashoda nad prihodima u prvih šest mjeseci u iznosu od 2.860.000 KM, te izostanak transfera sa nivoa Federacije BiH. Finansijska sredstva sa nivoa Federacije BiH u budžetu BPK Goražde za 2011.godinu planirana su u iznosu od 13.000.000 KM, dok je federalna Vlada izmjenama i dopunama budžeta transfer nižim nivoima vlasti- Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde planirala sredstva u iznosu od 7.040.000 KM. Poslanici u Skupštini BPK-a sa 17 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana, usvojili su izmjene i dopune Budžeta BPK-a Goražde za 2011.godinu u iznosu od 42.787.178KM, umjesto planiranih 48.090.901KM.

Na zahtjev stranke Radom za boljitak, razmatran je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK-a Goražde. Skupština je zadužila Kolegij da preispita preraspodjelu pozicija u ovim radnim tijelima i da je o tome izvijesti.

Skupština BPK-a Goražde usvojila je izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart-avgust 2011.godine.

Do kraja sjednice, razmatran je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju J.P“Bosansko-podrinjske šume“ Goražde za 2010.godinu te Prijedlog mjera za rješavanje problema u J.U“Dom za stara i iznemogla lica“Goražde.

Nakon izlaganja direktora J.U. „Bosansko-podrinjske šume“ Kenana Kanlića, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju J.P“Bosansko-podrinjske šume“ Goražde za 2010.godinu nije usvojen.

Na prijedlog Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, interresorna grupa sačinila je Izvještaj o stanju te Prijedlog mjera za rješavanje  problema u J.U „Dom za stara i iznemogla lica“, te ih ponudili Skupštini na razmatranje. Nakon diskusije koja je vođena, na prijedlog poslanika Adisa Agovića ispred Kluba poslanika SDA, usvojen je Zaključak kojim se traži od Vlade BPK-a , resornog ministarstva i menadžmenta J.U“Dom za stara i iznemogla lica“ da za narednu sjednicu Skupštine BPK-a dostave Zaključke Skupštine BPK od 31.03.2009.godine i podnesu izvještaj o njihovoj realizaciji. Također, potrebno je dostaviti Izvještaj o radu J.U „Dom za stara i iznemogla lica“ za 2010.godinu, te informaciju koliko je od strane Vlade BPK-a Goražde ovoj javnoj ustanovi uplaćeno sredstava iz budžeta u 2009. i 2010.godini. Ovim Zaključkom, od Vlade BPK-a Goražde zatraženo je da dostavi konačan prijedlog odluke mjera na Prijedlog mjera za rješavanje problema u J.U. „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.