• OBJAVLJENO: 22.10.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 105 .redovnu sjednicu
Postupajući po zaključcima Skupštine BPK Goražde, Vlada zadužila nadležna ministarstva da predlože mjere i aktivnosti koji će doprinjeti procesuiranju ratnih zločina počinjenim nad stanovnicima Goražda i cijele regije

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 105. redovnoj sjednici razmatrala je Informaciju o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosna bank Interational“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području našeg kantona za 2020.godinu Ministarstva privrede i uputila je Skupštini BPK u dalju proceduru.

Kako je tom prilikom istaknuto, po ovom projektu od 2017.godine do danas, odobrena su ukupno 33 kredita, a zatvorena šest. U ovom vremenskom periodu, Ministarstvo za privredu je na ime subvencija odobrilo 369.898 KM, a Filijala BBI banke pozajmila više od osam miliona KM. Nastavak realizacije ovog projekta obezbijeđen je i u ovoj godini, u kojoj se očekuje da banka plasira još 250.000 KM kreditnih sredstava, s rokom otplate od 3 godine za obrtna sredstva i pet godina za stalna sredstva. Prema ocjeni Ministarstva, efekat ove vrste podsticaja je veoma dobar te se očekuje da privredna društva i obrtnici zanavljanjem opreme i uvođenjem novih tehnologija postanu još konkuretniji na tržištu i otvore nove radne pogone.

Usvojene su odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija petog, odnosno šestog dijela  profitne marže JZU Apoteka „9.maj“ Goražde i privrednom društvu „Pobjeda-Rudet“ d.d. Goražde, dok je ministar za privredu dobio saglasnost za potpisivanje Ugovora o nabavci šumarskih uniformi za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa firmom „Prevent Safety“ d.o.o. Goražde.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose na Amandmane XLIX-LXIX na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde kao svoje te ih uputila u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, razmatran je i u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021.godinu.

Saglasnost Vlade dobio je Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda– Tekući transferi nižim nivoima vlasti, u vrijednosti od 100.000 KM.

Direktori MSŠ „Enver Pozderović“, STŠ „Hasib Hadžović“, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i OŠ „Husein ef. Đozo“ dobili su saglasnost za potpisivanje ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika.

Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije  kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova za prvih devet mjeseci ove godine. Prema riječima resornog ministra, stanje bezbjednosti u navedenom periodu je zadovoljavajuće, a u odnosu na 2020.godinu, karakteriše ga smanjenje broja registrovanih krivičnih djela i prekršaja te povećanje broja saobraćajnih nesreća.

Takođe, razmatrana je i primljena k znanju Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području BPK-a Goražde, kao i Preporuke Kriznog štaba ovog ministarstva. Prema njima, trenutno je 27 osoba pozitivno na korona virus. Na liječenju u KCUS nalazi se sedam osoba iz Goražda, dok u Kantonalnoj bolnici nema hospitaliziranih pacijenata. Zaključno sa 17.oktobrom, prvom dozom vakcine vakcinisano je 7.558 ili 43,5 %,  a revakcinisano 6.254 osoba ili 36% od ukupnog broja stanovništva našeg kantona. Vlada je konstatovala da su i dalje na snazi naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje je Vlada Federacije na jučerašnjoj sjednici produžila za 14 dana.

Postupajući po zaključcima Skupštine BPK Goražde sa 20.redovne sjednice, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da Vladi predloži akte i sve ostale aktivnosti kojima će se formirati posebno odjeljenje ili izmijeni sistematizaciju radnih mjesta te uvede posebno radno mjesto-istražilac za ratne zločine. Ministarstvo za boračka pitanja zaduženo je da reaktivira saradnju na polju pisanja monografije o opsadi i odbrani Goražda, s posebnim akcentom na hronologiju događaja i počinjenih zločina na području BPK i općina jugoistočne Bosne te da organizuje okrugli sto, naučni skup ili tribinu o temi neprocesuiranja ratnih zločina u Goraždu.

Vlada BPK primila je k znanju i Informaciju u vezi funkcionisanja informacijskog sistema SOTAC u FBiH koju je sačinilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u konsultacijama sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječije zaštite, te zaključak Vlade Federacije u vezi s praćenjem ovog sistema.

Vlada BPK Goražde je saglasna i sa Incijativom Vlade FBiH za uspostavljenje koordinacije u procesu usklađivanja zakonodavstva u Federaciji BiH i  saradnje između Direkcije za evropske integracije, federalnih i kantonalnih organa uprave u procesu usklađivanja propisa za implementaciju Programa integrisanja BiH u Evropsku uniju.

Na prijedlog Ministarstva za finansija, na današnjoj sjednici odobreni su tekući transferi općinama u sastavu  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za oktobar te usvojena Odluka o raspodjeli doznačenih grant sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Novčana sredstava za provođenje projektnih aktivnosti koje doprinose razvoju kulture i afirmisanju kulturnih vrijednosti na području BPK-a Goražde u iznosima od 2.000 i 1.000 KM odobrena su JU Centar za kulturu Goražde za realizaciju treće faze projekta „Muzej za sve“ i Udruženju muzičara „Behar“ iz Goražda za organizaciju Noći sevdaha, starogradske i narodne muzike.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila isporuku 2000 litara lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija javne ustanove, dok je Kantonalna uprava za civilnu zaštitu dobila saglasnost za nabavku opreme za opremanje Operativnog centra i Štaba civilne zaštite, te službi zaštite i spašavanja Uprave za civilnu zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.