• OBJAVLJENO: 21.02.2006.
Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose predstavilo svoj program rada za 2006. godinu
Aktivno uključeni u reformu pravosuđa

Program rada Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose za 2006.godinu, na press konferenciji koja je održana 21.02.2006.godine, predstavio je resorni ministar Midhat Bašić.
Prema njegovim riječima, tokom 2006.godine Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko – podrinjskog kantona Goražde obavljat će upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u oblastima: pravosuđa, uprave, izvršenja kaznenih sankcija, rada i zapošljavanja, penzijskog i invalidskog osiguranja, kancelarijskog poslovanja u organima uprave i inspekcijski nadzor.

U normativno-pravnim poslovima, ovo ministarstvo brinuće se o provedbi Zakona o državnoj službi, Zakona o namještenicima, Zakona o notarima, Zakona o organizaciji organa uprave u F BiH, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o izvršenju sankcija, Zakona o sudskim taksama, kao i Zakona o pravobranilaštvu. Takođe, ono će biti uključeno u sve aktivnosti u oblasti reformi pravosuđa i reformi u oblasti prekršajnog prava, te na izradi podzakonskih akata vezanih za navedene zakone.

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose tokom 2006.godine vršiće izradu i drugih zakona iz svih oblasti iz svoje nadležnosti, u skladu sa Ustavom i zakonima Federacije BiH i Kantona prema ukazanim potrebama i prema dinamici izvršenja Federalnog ministarstva pravde, međunarodnih organizacija (OHR-a,OSCE-a).
Očekuje se da će reforma u oblasti prekršajnog prava biti okončana sredinom ove godine. Značajna novina je i implementacija Zakona o notarima, koji će izvršiti reformu kompletnog društvenog sektora. Broj notara na nivou države i ostalih nivoa vlasti određen je prema propisanih kriterijima. Tako će Bosansko-podrinjski kanton Goražde imati dva notara, jednog za općinu Goražde, a drugog sa općine Pale-Prača i Foča –Ustikolina. Jedna od aktivnosti je i formiranje jedinstvene baze podataka, te uvezivanje kompletnog sudstva na nivou države što će povećati efikasnost države- ističe ministar Bašić.
Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, u toku 2006.godine prikupljaće, analizirati i obrađivati podatke koji su u vezi sa organizacijom, radom i kadrovskom popunom i osposobljenošću za rad pravosudnih institucija, sistema kantonalnih organa uprave i općinskih službi za upravu, radom i zapošljavanjem, i na osnovu utvrđenog stanja dostavljati odgovarajuće informacije, izvještaje i obavještenja Skupštini i Vladi Kantona, Federalnom ministarstvu pravde, Federalnom ministarstvu rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglice, OHR-u i drugim međunarodnim organizacijama, na njihovo traženje ili samoincijativno.

U djelokrugu ovog ministarstva je i inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o organizaciji organa uprave u F BiH , zakona koji se odnose na službenike i namještenike u organima uprave upravni postupak i posebne upravne postupke kao i kancelarijsko poslovanje u organima uprave i službama za upravu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.