• OBJAVLJENO: 30.05.2022.
Press konferencija ministra za boračka pitanja BPK Goražde
Predložene nove izmjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde.

Prema riječima ministra Edina Aganovića, osnovni razlog za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde je usklađivanje sa federalnim zakonima koji regulišu oblast boračko-invalidske zaštite, ali i poboljšanje samog teksta važećeg Zakona o izmjenama i dopunama koje su podstaknute uočenim nedostacima u primjeni istog.

„Naime, u aprilu mjesecu 2022.godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH, koji je nametnuo obavezu nižim nivoima vlasti usklađivanje propisa. Ono što je novina i što smo mi  svakako predložili tiče se uvođenja u pravo supružnika demobilisanih boraca u pravo na egzistencijalnu naknadu,  te djece šehida i poginulih branilaca, koja su imala pravo na porodičnu invalidninu a koja su po ranijem zakonskom rješenju nakon prestanka primanja porodične invalidnine i navršenih 25 godina života, gubili prava. Stupanjem na snagu ovog zakona  na nivou našeg kantona oni će imati pravo da uživaju  sva dopunska prava, a poznato je da ih u zakonu ima trideset“-kazao je ministar Aganović.

Također, zakonskim rješenjem na nivou FBiH stvorena je obaveza svim kantonima  donošenje podzakonskih akata  koji će prilikom zapošljavanja u institucije čiji je osnivač kanton ili federacija osigurati direktnu prednost pri zapošljavanju boračke populacije, a ne u smislu da imaju prednost kako je to bilo do sada pod jednakim uslovima.

Ovim Zakonom propisano je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvarili supruga umrlog demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva nema navršenih 57 godina života, te ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018.godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, a ujedno i utvrđena obaveza kantonalnim organima da svojim propisima regulišu predmetno pravo.

„Kao što smo i  najavili prilikom usvajanja budžeta BPK Goražde za 2022.godinu, u vezi povećanja koeficijenta za isplatu egzistencijalne naknade, postupajući po zaključku Vlade BPK Goražde, Ministarstvo za boračka pitanja dostavit će prema Vladi BPK Goražde prijedlog odluke za povećanje osnovice za obračun egzistencijalne naknade sa četiri na pet konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u Oružanim snagama.  Kako bismo to ispoštovali, mi smo unutar budžeta izvršili preraspodjelu sredstava i osigurali sredstva za isplatu do kraja godine „-naglašava ministar za boračka pitanja BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.