• OBJAVLJENO: 09.06.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 135. redovnu sjednicu
Utvrđen konačan spisak lica koja preko Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao obveznika uplate doprinosa ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 135. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojila je Uredbu o plaćama, naknadama i platnoj listi policijskih službenika. Uredbom se kako je istaknuto, po prvi put reguliše pitanje naknada koje nemaju karakter plaće i dodatno uređuje oblast plaća i naknada za policijske službenike i na taj način osigurava pravna sigurnost u ostvarivanju prava policijskih službenika iz ove oblasti.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila i Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2022/2023.godinu.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o provedenom postupku i utvrđivanju spiska lica koji ispunjavaju uslove da budu osigurani na osnovu Odluke Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde za 2022. godinu, te dala saglasnost i utvrdila konačan spisak neosiguranih lica za koja kao obveznik uplate doprinosa prije slanja predmetnih spiskova Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde sporazumno dogovara način slanja i plaćanja faktura, kao i obim zdravstvene zaštite. Prema dostupnim podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno Poreske uprave – ured Goražde, ukupan broj lica koja preko Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao obveznika uplate doprinosa ostvaruju predmetno pravo je 326 korisnika prava, od kojih 49 osiguranika sa članovima porodice.

Nakon  razmatranja, u skupštinsku proceduru upućeni su Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu.

Vlada je odobrila da se iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu, sa ekonomskog koda- Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade), Gradu Goražde i općinama Pale i Foča i Federaciji BiH isplate novčana sredstva u sveukupnom iznosu od 234.389 KM. Ovim sredstvima Vlada će sufinansirati projekte Grada Goražda: “Zacjevljenje potoka Šišeta u Goraždu – I faza”u iznosu od 100.000 KM i “Sanacija fekalne kanalizacije za stambenu zgradu “Balkan” u ulici 1. maj u Goražduu iznosu od 20.000 KM. U općini Pale u Federaciji BiH sufinansirat će se projekt “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača”- pripremni, zemljani i betonski radovi (nastavak projekta)u iznosu od 55.000 KM te izrada “Elaborata uređenja korita rijeke Prače u naselju Prača i Hrenovica”u iznosu od 9.000 KM. Po osnovu vodnih naknada, općina Foča u Federaciji BiH dobila je sredstva za projekt “Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Odžak-Industrijska zona Mlin” – II faza u iznosu od 56.389 KM i za izradu “Novelacije Glavnog projekta pomenute fekalne kanalizacione mreže u iznosu od 3.000 KM.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobreno je 103.665 KM za  finansiranje/sufinansiranje projekata 16 programa i jedan zahtjev udruženja boračkih populacija u 2022.godini te data saglasnost resrnom ministru za zaključivanje pojedinačnih ugovora sa korisnicima sredstava.

Takođe, odobrena su sredstva za rad udruženja boračkih populacija za maj, a nakon usvajanja Programa obilježavanja manifestacije „Grebak-put života“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za ovu godinu, odobrena su i sredstva za njegovu realizaciju.

Vlada je odobrila i isplatu tekućih transfera neprofitnim organizacijama po osnovu Javnog poziva za učešće u Programu utroška sredstava Vlade Bosansko-podrijskog kantona Goražde sa ekonomskog koda – Tekući transferi neprofitnim organizacijama. Sredstva od 100.000 KM dobilo je 30 neprofitnih organizacija za svoje projektne aktivnosti.

Po osnovu sufinansiranja projekata nižih nivoa vlasti, ministar za urbanizam dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora sa Općinom Pale u Federaciji BiH za sufinansiranje projekta ,,Izrada projektno-tehničke dokumentacije prostornog uređenja mikrolokaliteta Gaz” Hrenovica”, u iznosu od 14.000,00 KM.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora o dodjeli granta iz Budžeta Federacije BiH, sačinjenog u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH o raspodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI.

Takođe, Vlada premijerka BPK dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje Okvirnog sporazuma za provođenje postupka nabavke bankarskih usluga sa Privrednom bankom d.d. Sarajevo ukupne vrijednosti 98.620 KM, kao i za potpisivanje ugovora na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK-a Goražde sa GPD Drina d.d. Goražde, u vrijednosti od 148.473 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila novčana sredstva JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime V (pete) tranše za 2022.godinu u iznosu od 50.013 KM, a sa po 5.000 KM nagrađena su i tri goraždanska sportska kluba koja su se izborila za ulazak u premijer ligu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.