• OBJAVLJENO: 12.08.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 142. redovnu sjednicu
Utvrđen Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u BPK Goražde

Razmatrajaći materijale iz Ministarstva za privredu,  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 142. redovnoj sjednici održanoj danas,  usvojila je niz odluka kojim su odobrena finansijska sredstva na ime podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji u skladu sa „Programom kantonalnih novčanih podsticaja za 2022.godinu“.

Usvojena je odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi „Proizvodnja u zatvorenom prostoru-plastenička proizvodnja“ kojom je podržano osam poljoprivrednih proizvođača, fizičkih lica koji su to pravo ostvarili u skladu sa programom i za te namjene izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 4.208,00KM. Kada je riječ o pravnim licima koji se bave plasteničkom proizvodnjom podržano je pet poljoprivrednih proizvođača, odnosno obrtnika u poljoprivredi s područja našeg kantona za čije podsticaje je izdvojeno 11.694,00KM.

Donošenjem odluke o isplati novčanih podsticaja za proizvodnju markatilnog krompira, podržano je šest fizičkih lica koja se bave ovom vrstom proizvodnje za što je izdvojeno 2.100,00KM a podržano je i pet registovanih poljoprivrednih proizvođača, odnosno koji su registrovani kao SPP,SPO,ZZ i D.O.O  sa iznosom od 2.700,00KM.

Iz rezervnih sredstava podržano je i deset zahtjeva za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji sa iznosom od 13.100,00KM.

Data je saglasnost i na Odluku o isplati novčanih podsticaja za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za period 01.01.30-06.2022.godine, te  Odluku o isplati dugovanja po ovom osnovu za IV kvartal 2021.godine.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde primila je k znanju i u dalju skupštinsku proceduru uputila Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde za 2021.godinu Kako se navodi u Informaciji, u ovom periodu, u skladu sa Programom kantonalnih novčanih podsticaja, iz budžeta našeg kantona blagovremeno su isplaćeni svi kantonalni novčani podsticaji u oblasti poljoprivrede, ali ono što se navodi kao nedostatak jeste izostanak programa nevladinih, kao i drugih projekata koji bi imali razvojnu komponentu u oblasti poljoprivrede i zapošljavanja te unaprieđenja poljoprivrede uopšte, što je umnogome uticalo na razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje.

Kako bi se taj nedostatak nadomjestio, a uzimajući u obzir  iskazane potrebe za povećanjem zasijanih površina zbog trenutne situacije sa svakodnevnim povećanjem cijena osnovnih životnih namirnica, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržala je Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava  za kantonalne novčane podsticaje u 2022.godini“ , gdje su na ovom ekonomskom kodu planirana finansijska sredstva  u iznosu od 350.000KM, kako bi se omogućilo poljoprivrednim proizvođačima da dobiju sredstva za sufinansiranje nabavke krupne stoke i jesenje sjetve.

Data je saglasnost i Direkciji za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji klizišta na regionalnom putnom pravcu R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brdače i djelimičnu zaštitu puta od djelovanja bujičnih voda. Procjenjena vrijednost nabavke iznosi 216.000 KM, a finansirat će se udruženim sredstvima Direkcije za ceste, Kantonalne uprave za civilnu zaštitu i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, za što već postoji potpisan ugovor.

Svojom odlukom Vlada BPK Goražde utvrdila je i u dalju skupštinsku proceduru uputila Statut Turističke organizacije BPK Goražde, koji je prethodno utvrdio Nadzorni odbor ove organizacije.

S ciljem jačanja povjerenja građana u institucije, te uvođenje institucionalne zaštite prijavitelja korupcije u institucijama BPK Goražde kao i  transparentnom radu i borbi protiv korupcije, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u BPK Goražde. Donošenje ovog normativno-pravnog akta predviđeno je Programom rada Vlade i Skupštine BPK Goražde za 2022.godinu i predstavlja nastavak aktivnosti na njihovom antikoruptivnom opredjeljenju.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na odluku o  odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći radu boračkih udruženja koja okupljaju boračku populaciju za mjesec juli 2022.godine , te Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za ostvarivanje drugih prava u skladu sa posebnim propisom.

Svojom odlukom Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za isplatu VII /sedme) od ukupno XII tranši JP RTV  BPK Goražde te Odluku o odobravanju drugog dijela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde za 2022.godinu.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda –Tekući transeri neprofitnim organizacijama te Odluku o davanju saglasnosti premijeru za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i dijela vanjske stolarije na objektu JU OŠ „Husein ef. Đozo“ u Goraždu.

Nakon okončane konkursne procedure, na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove,  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost na odluku Nezavisnog odbora o  imenovanju  policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona. Na funkciju policijskog komesara Uprave policije BPK Goražde imenovan je Damir Bogunić, koji će na dužnost stupiti 15. oktobra 2022.godine.

Na sjednici održanoj danas,  Vlada BPK Goražde svojim odlukama dala je saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu na potpisivanje Ugovora o sufinansiranju Projekta za prevenciju klizišta koja ugrožavaju puteve i drugu infrastrukturu na području našeg kantona  te pokretanju postupka javnih nabavki za izbor izvođača radova u vezi projekta  „Sanacija klizišta prema selu Udovčići, Općina Foča u FBiH-zaštita puta od bujičnih voda“.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde primila je k znanju informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o razgovorima sa  održanih sastanka  sa predstavicima oba reprezentativna sindikata u zdravstvu , kojim su  pored resornog ministra prisustvovali  i ministrica  za pravosuđe, upravu i radne odnose te direktor JU „Zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde“, nakon čega je Vlada svojim zaključkom zadužila resorno ministartvo da odmah predloži  Pregovarački  tim Vlade za početak pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije BPK Goražde  u cilju potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.