• OBJAVLJENO: 02.02.2023.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 10. redovnu sjednicu
Utvrđen koeficijent za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za ovu godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 10.redovnoj sjednici utvrdila je koeficijent jedan (1) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period od 01.01.2023. do 31.12.2023.godine. Za ostvarivanje ovog prava, do kraja budžetske godine potrebno je obezbijediti sredstva u visini od 828.000,00 KM, odnosno 69.000,00 KM na mjesečnom nivou za oko 305 korisnika, pod uslovom da jedan mjesec učešća u Oružanim snagama ARBiH iznosi 5 KM, kako je to utvrđeno ovom Odlukom.

Vlada je razmatrala i Odluku kantonalnog Ministarstva za privredu o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih i starih zanata za obrtnike koji obavljaju djelatnost kao osnovno zanimanje, s ciljem očuvanja i podsticanja interesa za njihovo obavljanje, koja je upućena u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog ovog Ministarstva, utvrđena je visina boravišne takse na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023. godinu, obveznici i načini njene uplate. Prema ovoj odluci, visina boravišne takse je 1,50 KM po jednom ostvarenom noćenju, dok je njen godišnji, paušalni iznos po jednom krevetu (ležaju) 25,00 KM.

Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila svoj Program rada za 2023. godinu i uputila ga Skupštini Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u dalju proceduru. Program sadrži  najznačajnije zadatke koje će Vlada izvršiti, a to su programi/mjere i aktivnosti koje će u ovoj  godini uraditi kantonalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji zacrtanih razvojnih  strateških ciljeva i prioriteta Vlade. Godišnji planovi rada za ovu godinu rađeni su, kako je istaknuto, na osnovu Strategije razvoja BPK Goražde  2021-2027. godine i važećih sektorskih strategija.

Primljena je k znanju i Informacija Ministarstva za finansije o ostvarenim prihodima u januaru ove godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK je usvojila programe utroške sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, sa ekonomskih kodova– Ostali tekući transferi –  informisanje i Tekući transfer za sport u visini od 700.000 i 500.000 KM.

Usvojeni su i programi utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskih kodova– „Tekući transferi pojedincima“ utvrđenih budžetom BPK-a Goražde za 2023.godinu  u iznosu od 1.200.000 KM i  „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 376.000 KM. Osnovni cilj ovih programa je unaprjeđenje statusa pripadnika boračkih populacija i podrška radu boračkih udruženja kroz efikasnu implementaciju Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde.

Takođe, usvojeni su programi utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskih kodova: Tekući transferi pojedincima, u iznosu od 24.000 KM te Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muftijstvo i Merhamet u iznosima od 20.000 i 25.000 KM.

U nastavku sjednice,Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L“ u Goraždu, za potrebe rješavanja stambenog pitanja stambeno-nezbrinutih osoba pod povoljnijim uslovima od tržišnih i to: opšte i posebne uslove, kriterije za određivanje broja bodova, način javnog oglašavanja za prodaju, način podnošenja zahtjeva za kupovinu, rješavanje po zahtjevima za prodaju kao i druga pitanja vezana za prodaju predmetnih stanova.

Udruženje RVI „Sinovi Drine BPK Goražde dobilo je saglasnost Vlade za realizaciju projekta „Kupovina kombi vozila za nastavak realizacije projekta poboljšanja statusa boračkih populacija s prostora našeg kantona“, a Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde da izvrši plaćanje fakture po I (prvoj) tranši ispostavljenoj od strane privrednog društva Okac d.o.o. Goražde u iznosu od 84.000 KM za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača.

Do kraja sjednice, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ kao i Odluku o imenovanju direktora Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na određeno vrijeme, do okončanja konkursne procedure za njegov izbor i imenovanje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.