• OBJAVLJENO: 22.03.2023.
ODRŽANA 17. REDOVNA SJEDNICA VLADE BPK GORAŽDE
Data saglasnost na Plan utroška sredstava „Za zaštitu okoliša BPK Goražde“

Na današnjoj 17. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o odobravanju tekućih transfera  Gradu Goražde i općinama Pale i Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec februar 2023.godine.  Saglasnost je data i na Odluku Ministarstva za finansije o odobravanju unosa razgraničenih namjenskih prihoda, koji nisu utrošeni u prethodnoj godini u Budžet BPK Goražde te Pravilnik o vrstama vlastitih prihoda.

Iz  Ministarstva za privredu Vlada BPK Goražde , razmatrala je a potom i primila znanju, informaciju o provedenim  aktivnostima  u vezi provedenog Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde nakon čega je dala saglasnost na rješenje o imenovanju predsjednika i članova Skupštine ovog javnog preduzeća.Saglasnost je data i na Odluku o isplati subvencija na ime petog dijela profitne marže privrednom društvu „ES PROMET“ d..o.o. Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, data je saglasnost na Odluku o razrješenju direktora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ te Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora ove javne ustanove o izboru kandidata za imenovanje novog direktora.

Saglasnost Vlade BPK Goražde  dobile su i odluke Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.  Radi se o Odluci  o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava s podračuna „Kantonalnog stambenog fonda BPK Goražde“ u iznosu od 151.331 KM  te Odluci o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava  „Za zaštitu okoliša BPK Goražde“ čija je vrijednost 240.000 KM.

Na današnjoj sjednici, Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost na Odluku o odobravanju novčanih sredstava BZK „Preporod“ Goražde na ime sufinansiranja realizacije projektnih aktivnosti „Produkcija audio i video spota „Goraždanska raja“.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost na Odluku o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom, čija primjena će biti osnov za utvrđivanje prava po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.