• OBJAVLJENO: 24.03.2023.
VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Predstavljeno 100 dana rada

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov i ministri u Vladi danas su održali zajedničku press konferenciju, na kojoj su predstavili  prvih sto dana rada Vlade BPK Goražde, od njenog formiranja.

Vlada BPK Goražde, kao prva novoformirana Vlada u FBiH, dosad je održala 17 redovnih sjednica, 4. vanredne i 4. telefonske sjednice,  na kojim su  odluke uglavnom donošene jednoglasno. Blagovremeno je usvojen Budžet i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023.godinu,  kao i Program rada Vlade za 2023. godinu, te i Ciljevi i Politike za 2023. godinu,  kojim su definisani najznačajniji zadaci koje će Vlada izvršiti, a tiču se programa, mjera i aktivnosti kantonalnih ministarstava, u cilju  implementacije  strateških ciljeva i prioriteta Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

O onome što je obilježilo rad Vlade BPK  Goražde  u ovom periodu govorio je premijer Edin Ćulov.

„ U skladu s  planovima  rada svih ministarstava, data je saglasnost na programe  utroška sredstava, a redovno se vrši i isplata mjesečnih tranši prema Gradu Goražde, te lokalnim zajednicma u sastavu BPK Goražde,  sportskim klubovima, udruženjima građana, kao i za finansiranje aktivnosti i projekata javnih ustanova iz nadležnosti Vlade BPK Goražde. Nastavljeno je s realizacijom započetih projekata, od kojih je najznačajniji projekat izgradnje Tunela „Hranjen“,a pokrenute aktivnosti u vezi izrade studija, kada je u u pitanju kvalitet,  količina  i iskorištavanje vode sa ovog lokaliteta   za vodosnabdijevanje stanovnika Grada Goražde“-naglašava premijer Ćulov.

Kako bi definisala smjernice ka budućem radu, kada je u pitanju stvaranje ambijenta za povoljno privredno okruženje,  u ovom periodu Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde posjetila je značajan broj privrednih subjekata, s kojima je dogovorila zajedničku saradnju, a nisu izostala  ni udruženja koja egizistiraju u zgradi „Biznis centra“u Goraždu,  kako bi se definisale aktivnosti i smjernice koje bi doprinijele njihovom boljem položaju i funkcioniranju.

Kada je u pitanju briga o socijalno osjetljivim kategorijama , odnosno osobama u stanju socijalne potrebe, Vlada BPK Goražde pored implementacije zakona i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast, svakondevno nastoji raditi na tome kako bi se prava ove populacije unaprijedila. Nije izostala ni briga o penzionerima. Vlada BPK Goražde usvojila je  Odluku kojom će se za sufinansiranje ogrijevnog drveta za potrebe  penzionera izdvojiti značajna sredstva.

U prvih 100 dana rada, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline provodilo je aktivnosti koje se prije svega odnose na projekte energetske efikasnosti i rješavanje stambenih pitanja kroz izgradnju zgrade Lamela-L . Raspisan je javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupovinu stanova po povoljnim uslovima. U okviru svojih aktivnosti ovo ministarstvo, u saradnji sa Ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, provodilo je aktivnosti kako bi se u okviru projekta CEB II realizovao projekat izgradnje zgrade JU „Dom za stara i iznemogla lica“ BPK Goražde. Izdate su sve dozovole, a u toku su aktivnosti u vezi obezbjeđenja prostora za smještaj štićenika dok traje proces izgradnje novog objekta.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport provelo je proceduru raspisivanja konkursa i odabira korisnika studentskih stipendija za studijsku  2022/2023.godinu. U ove namjene iz budžeta će biti utrošeno 200.000 KM, a povećan je i iznos stipendija u skladu s kriterijima.

Ministarstvo za privredu BPK Goražde, pored redovnih aktivnosti, u ovom periodu posebnu pozornost dalo je na donošenje zakonske i podzakonske regulative neophodne za unaprjeđenje turizma. U proceduri je i izrada „Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja“.

U okviru Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice provedeno je niz aktivnosti , koje su prije svega usmjerene na poboljšanje usluga u zdravstvenim ustanovama na području našeg kantona. Pored unaprjeđenja rada bolničke zdravstvene zaštite kroz nabavku medicinske dijagnostičke opreme, usvojena je „A“ i „B“ Lista esencijalnih lijekova pri čemu je „A“ lista u cijelosti usklađena sa obavezujućom listom lijekova u FBiH , dok je „B“ Lista usaglašena sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde. Po prvi put, Ministarstvo je pored obaveznih doza vakcina obezbijedilo i sredstva za nabavku minimalno 100 doza vakcina protiv Humanog papiloma virusa (HPV).

 Posredstvom ministarstva, usvojen je Program finansijske konsolidacije ili restruktuiranja JZU „Kantonalna bolnica“, na osnovu kojeg je krajem mjeseca februara bolnici doznačeno 500.000 KM  od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Kada je u pitanju kadrovska zastupljenost, ministarstvo je obezbijedilo sredstva za finansiranje specijalizacija, a nakon dugotrajnih pregovora, konačno se došlo i do potpisivanja Kolektivnog ugovora s Nezavisnim strukovnim sindikatom zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde, kojim su nakon dugo vremena zadovoljene želje kako jednog, tako i drugog sindikata u pogledu postojanja dva Kolektivna ugovora, ali i povećanja plaća svih uposlenih u zdravstvu. U cilju poboljšanja usluga građanima, pokrenute su aktivnosti u pogledu saradnje sa JU Opća bolnica „Prim. Dr Abdulah Nakaš“ u smislu pružanja usluga, te obezbjeđenja neophodnog stručnog kadra.

U okviru Projekta CEB II“zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja, stvorene su pretpostavke za implementaciju Podprojekta- rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog dijela objekta JU „Dom za stara i iznemogla lica „ Goražde.

Kao i ranije, i  ove godine potpisan je Sporazum kojim je obezbijeđen obavezan vid zdravstvene zaštite za obveznike osiguranja iz kategorije raseljenih lica i povratnika, kao i za djecu do polaska u školu te lica straija od 65 godina starosti. Također, obezbijeđeno je i zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana ni po jednom osnovu u 2023.godini.

Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde, u čijoj nadležnosti je boračko-invalidska zaštita, u prvih sto dana rada zadržalo je kontinuitet svog rada, osiguravajući neometano korištenje svih prava branilaca i članova njihovih porodica utvrđenim u Zakonu o dopunskim pravima na nivou BPK Goražde. Osigurana je i kontinuirana podrška radu udruženja boračkih populacija u realizaciji projekata od značaja za unaprjeđenje statusa pripadnika boračkih populacija, obilježavanju značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Jedan od projekata na koji se dugo čekalo a tiče se unaprjeđenja rada boračkih udruženja jeste i davanje saglasnosti za kupovinu novog kombi vozila Savezu RVI „Sinovi Drine, koji se svakodnevno koristi za prijevoz putnika Goražde-Sarajevo, pa i druga mjesta gdje pripadnici boračke populacije imaju potrebu za  banjsko -klimatskim liječenjem.

Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde svakodnevno je radilo na provođenju aktivnosti usmjernim ka podizanju nivoa sigurnosne situacije u BPK Goražde. U tom cilju, unaprijeđena je saradnja sa drugim sigurnosnim agencijama u BiH, a pokrenute su i aktivnosti za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta policijskih službenika, čime su stvoreni preduslovi za kadrovsko jačanje Ministarstva i Uprave policije BPK Goražde.

Ministarstvo za pravosuđe,upravu i radne odnose svoj rad baziralo je na poslove i radne zadatke zacrtane Programom rada ministarstva , kao implementacionog dokumenta, koji između ostalog proizilazi iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Ministarstvo za finansije nakon okončanja fiskalne godine, trenutno provodi aktivnosti u vezi pripreme Izvještaja o izvršenju Budžeta BPK Goražde.  Prema podacima s kojim se raspolaže, u potpunosti i planski se uspjelo u kontinuitetu izmiriti prispjele obaveze u skladu s prioritetima koji su definisani Zakonom o izvršenju budžeta, s posebnim akcentom na beneficije za socijalna davanja koja su u budežtu za ovu godinu planirana u znatno većem iznosu u odnosu na ranije godine, a sve zbog primjene Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti porodice s djecom, kao i izdatke na ime egzistencijalne naknade za boračku populaciju.

Saradnja sa međunarodnim organizacijama je dogovorena na projektima MEG 2, Ciljevi održivog razvoja koje implementiraju UNDP, kao i USAID-ovi projekti Diaspora invest, E- Goverment, i Energy investment.

U prethodnom periodu, BPK Goražde posjetila je delegacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na čelu sa ministrom Sevlidom Hurtićem, a prema najavi, krajem  marta 2023.godine, naš kanton će posjetiti šef Delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Johann Sattler.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.