• OBJAVLJENO: 26.12.2011.
Održana 38.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Na snazi ponovo Odluka o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu BPK Goražde

Na dnevnom redu 38.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde našli su se nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu, Ministarstva finansija i premijera Bosansko-podrinjskog kantona, ali izjašnjavanje o oba nacrta, kao i većina predloženih odluka koja su se odnosila na plaćanje ugovorenih i novih obaveza, odgođeni su za narednu sjednice Vlade, zakazanu za četvrtak. Zbog nedoznačavanja granta sa viših nivoa vlasti , Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, čime su suspendirane sve odluke o plaćanju izuzev onih koje se nalaze u prioritetima ili su u fazi završne realizacije.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija. Razmatrana je i Informacija o stanju sporta u Bosansko-podrinjskom kantonu i uz prijedlog mjera definisanih kroz zaključke, upućena u skupštinsku proceduru. Vlada je, takođe, dala saglasnost za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, koje su škole obavezne raspisati na početku drugog polugodišta.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost premijeru da potpiše Anex na ugovore o korištenju usluga banjsko-klimatskog liječenja pripadnika boračkih populacija, civilnih žrtava rata i invalidna lica Bosansko – podrinjskog kantona Goražde zaključenih sa JU RRC «Fojnica» Fojnica i ZU Lječilište «Banja –Terme-Ilidža. Premijer je dobio takođe, saglasnost da sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, a koji nemaju osiguranje po drugom osnovu za 2012.godinu. Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja isplate i redovne tranše za rad i za Projekat poboljšanja statusa udruženja boračkih populacija za mjesec decembar 2011.godine u iznosima od 7205 i 3200 KM,  a iz budžeta ovog ministarstva, odobrena su i određena sredstva pripadnicima boračke populacije za pomoć u rješavanju stambenog pitanja, za naknadu troškova za priključenje stambenog objekta na elektroenergetski sistem i za izgradnju šehidskog mezarja. Ministar za boračka pitanja dobio je takođe saglasnost da potpiše Ugovor o ustupanju radova na izradi i ugradnji 15 pari šehidskih nišana na mezarjima u BPK-a Goražde i susjednim opštinama u RS poginulim pripadnicima AR BiH sa odabranim dobavljačem radova «Mermer» d.o.o. Goražde u iznosu od 10.680 KM.

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2011.godinu, kao i za kandidovanje projekata za preostala sredstva po «Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta» za ovu godinu. Vlada je takođe, primila k znanju Informaciju  o zaključcima sa Okruglog stola vezanim za zaštitu od poplava, te usvojila Izvještaj o koncesiji za izgradnju i korištenje MHE  «Prača» i MHE «Vražalice» na rijeci Prači, općina Pale-Prača. Ministarstvo za privredu je danas ponudilo Vladi i Plan razvojnih programa, koji bi se trebali finansirati iz kredita Razvojne banke.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde za novembar 2011.godine, te dala saglasnost ovom ministarstvu za potpisivanje ugovora o javnoj nabavci dijelova policijske uniforme, čija je vrijednost 30.186 KM.

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobila je od Vlade saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, kao i lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koji nemaju osiguranje po drugom osnovu, za 2012.godinu.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i u skupštinsku proceduru poslala Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Kantonalne bolnice Goražde, kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove «Dom za stara i iznemogla lica» Goražde. Pored odobravanja pomoći povratnicima u rješavanju problema sa odvođenjem površinskih voda, izgradnji potpornih zidova za zaštitu od uličnih oborinskih voda, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobila je saglasnost i za potpisivanje Ugovora o finansiranju i implementaciji Projekta «Riješavanje vodosnabdijevanja u mjestima povratka dodjelom PVC cijevi za vodu u 2011.godini» sa implementatorom Projekta, Udruženjem povratnika «Zdravo komšija»iz Goražda.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, uz izmjene i dopune, Skupštini na razmatranje upućen je i Nacrt Zakona o komunalnim djelatnostima.

Vlada je primila k znanju i Informaciju Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o aktivnostima na uspostavi sistema izvršavanja kazne rada za opće dobro na slobodi u Bosansko – podrinjskom kantonu.

Sedina Obuća kandidat je Vlade za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za PIO/MIO sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a Nafija Hodo, imenovana je na funkciju direktora Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Vlada je na 38.redovnoj sjednici dala saglasnost na Program zapošljavanja nezaposlenih osoba  bez radnog iskustva sa završenom VSS i VŠS kroz volontiranje kojeg će realizirati kantonalna Službe za zapošljavanje, a dio današnje sjednice bio je posvećen razmatranju odgovora na poslanička pitanja, te amandmana na predložene nacrte i prijedloge zakona koji će se naći na sutrašnjoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

/bpkg.gov.ba/

 

                                                           

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.