• OBJAVLJENO: 18.02.2012.
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste
DNEVNI IZVJEŠTAJ o stanju saobraćajnica na području BPK Goražde za 18.02.2012. godine

 1. MAGISTRALNI PUTEVI
 1. M-18 – Magistralni put Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić
 2. M-5 – Magistralni put Sarajevo – Pale – Prača
 3. M-20 – Magistralni put Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača
 4. M-18.1. Magistralni put  Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo
 

STANJE NA MAGISTRALNIM PUTEVIMA:

Iako je došlo do poboljšanja vremenskih prilika i povećanja temperature vazduha, vozačima se savjetuje da voze prilagođeno uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu pune zimske opreme. Na magistralnim putevima u višim predjelima ima dosta poledice na kolovozu, a u nižim predjelima kolovozi su mokri.

       1.      Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić

–  na dionici Dobro polje – Miljevina, dijelom dužine se saobraća jednom saobraćajnom trakom, sa izrađenim proširenjima za mimoilaženje, uz opasnost od obrušavanja lavina,

–  i dalje je u prekidu za saobraćaj granični prelaz Šćepan polje – Hum, (od strane Crne Gore)

 2.      Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača

–  saobraćaj motornih vozila dijelom dužine se odvija jednom saobraćajnom trakom, sa izrađenim proširenjima za mimoilaženje,

–  za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba pune zimske opreme,

 3.      Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača

– dionicu: entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica, za Investitora JP ”Ceste F BiH”, održava firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

–  na dionici Gacko – Tjentište, u prekidu je sav saobraćaj zbog obrušenih lavina na više mjesta,

–  u toku je rasčišćavanje obrušenih lavina,

–  zbog učestalog obrušavanja lavina, vozačima se ne preporučuje upotreba ove dionice,

– preko prevoja Čemerno i dalje je zabranjeno kretanje teretnih vozila sa prikolicom i šlepera, osim za vozila do 3,50 t,

– dionica Tjentište – Foča je prohodna, mjestimično jednom saobraćajnom trakom, sa izrađenim proširenjima za mimoilaženje,

– vozažima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu pune zimske opreme,

–  dionica Foča – Goražde – Ustiprača je prohodna

 4.      Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo

–          kompletnu dionicu, za Investitora JP ”Ceste F BiH” održava ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

–          put je prohodan uz obaveznu upotrebu pune zimske opreme i

–          dionica Fočanska Jabuka – Trnovo je prohodna, mjestimično jednom saobraćajnom trakom, sa izrađenim proširenjima za mimoilaženje

 5.      Magistralni put M – 19 i M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad

–         otežan je saobraćaj zbog mjestimične poledice na kolovozu i

–         za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna je upotreba pune zimske opreme

 2.    REGIONALNI PUTEVI

 

 1. 1.      R – 448 – Regionalni put Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica

 

 

 

STANJE NA REGIONALNOM PUTU :

1.      Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,

      (l = 41,00 km),

–          put je prohodan sa izrađenim proširenjima za mimoilaženje,

–          za saobraćaj svih vozila je obavezna upotreba pune zimske opreme,

–          otežan je saobraćaj zbog slabe preglednosti i mjestimične poledice,

–          preporučuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu

            Napomena:

Na regionalnom putu trenutno su u pripravnosti 3 (tri) građevinske mašine za čišćenje snijega sa poslugom i dežurnom službom u mjestu Gornje Bare.

           3.    LOKALNI PUTEVI

 1. 1.      Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)
 2. 2.      Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)
 3. 3.      Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)
 4. 4.      Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)
 5. 5.      Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)
 6. 6.      Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)
 7. 7.      Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)
 8. 8.      Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)
 9. 9.      Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

10. Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

 

 

 

 

STANJE NA LOKALNIM PUTEVIMA :

    1.   U Općini Goražde u toku je redovno zimsko održavanje puteva.

Svi lokalni putevi osim nekategorisanog puta Hanište – Ruda Glava su prohodni.

Zbog slabije preglednosti i mjestimične poledice na kolovozu preporučuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

U toku je dodatno, mjestimično proširivanje manjeg broja putnih pravaca po prioritetu:  magistralnih puteva, regionalnog puta, gradskih ulica, pješačkih površina u urbanim  dijelovima grada i naseljima, te glavnih nekategorisanih putnih pravaca.

Na raščišćavanju snijega za Općinu Goražde angažovana je mehanizacija firmi u okviru ugovorenog zimskog održavanja puteva.

2.      U Općini Pale – Prača lokalni i glavni nekategorisani putni pravci prema naseljima i selima su prohodni.

Zbog slabije preglednosti i mjestimične poledice na kolovozu preporučuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

U Općini Pale – Prača, redovno zimsko održavanje vrši JKP ”Prača” d.o.o. Prača, po ugovorenoj obavezi zimskog održavanja, sa 2 (dvije) građevinske mašine.

          3.      U Općini Foča – Ustikolina lokalni i glavni nekategorisani putni pravci prema naseljima i selima su prohodni.

Zbog slabije preglednosti i mjestimične poledice na kolovozu preporučuje se oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

U Općini Foča – Ustikolina redovno zimsko održavanje vrši JKP ”Ušće” d.o.o. Foča-Ustikolina, po ugovorenoj obavezi zimskog održavanja, sa 2 (dvije) građevinske mašine.

            Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-772

2. Kantonalni štab civilne zaštite,

tel.: 121

kontakt osoba, direktor, Ramo Živojević, tel.: 061-481-822

3. Služba za održavanje puteva Općine Goražde,

kontakt osoba, Mirhad Alihodžić, tel.: 061-330-509 i

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,

kontakt osoba, Meho Hubjer, tel.: 061-217-274

4. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba, Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362

5. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba, Munir Radača, tel.: 062-279-476

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:

I  FIRME :

 1. ”GORAŽDEPUTEVI” d.d. Goražde,

na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-147,

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 1. ”OKAC” d.o.o. Goražde

na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207,

kontakt osoba, Haris Drljević, tel.:062-385-855

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :

 1. JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,

na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u Općini Goražde,

tel.: 038-221-126,

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 1. JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,

na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u

Općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564,

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 1. JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,

na zimskom održavanju lokalnog puta Prača – Datelji – Orahovice – Brzača,

kao i ulica i pješačkih saobraćajnica u Općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275,

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-136-980

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.