• OBJAVLJENO: 06.04.2007.
Održan radno-konsultativni sastanak ministra za boračka pitanja sa predstavnicima boračkih udruženja

Održan radno-konsultativni sastanak ministra za boračka pitanja sa predstavnicima boračkih udruženja

Neophodno izjednačavanje prava svih boraca na teritoriji FBiH!

Ministar za boračka pitanja u Vladi BPK-a Goražde Admir Pozderović organizovao je 02.04.2007.godine radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja koji djeluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sastanku su pored ministra i njegovih saradnika, prisustvovali predsjednici i članovi: Saveza ratnih vojnih invalida BPK-a „Sinovi Drine“, Udruženja porodica šehida i poginulih boraca, Saveza dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja „Zlatni ljiljan“, Udruženja demobilisanih boraca, Unije veterana rata, „Zelenih beretki“ i Patriotske lige, kao i Udruženja „Svjetlost Drine“.

U prvom dijelu sastanka razgovarano je o Programu rada Ministarstva za boračka pitanja u 2007. godini, s posebnim akcentom na to šta ova udruženja očekuju od resornog ministarstva po pitanju ostvarivanja prava boraca. Tom prilikom, izneseno je niz konstruktivnih prijedloga, zahtjeva i sugestija, s ciljem da se ova prava poboljšaju i dosljednije primjenjuju, kao i to da se utiče na donošenje jedinstvenog zakona kojim će biti obuhvaćena prava svih boračkih populacija.

Predstavnici boračkih udruženja ukazali su na neophodnost izmjena i dopuna federalnog Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, kao i kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca, a obzirom na ograničena sredstva Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona i mala izdvajanja za boračke populacije, ukazano je i na neophodnost izjednačavanja položaja i prava svih boraca na teritoriji Federacije BiH. Jedan od iznesenih prijedloga bio je osnivanje Fondacije za pomoć borcima Armije Republike BiH, koja bi pomogla prilikom iznalaženja sredstava za sufinansiranje Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica sa prostora BPK-a Goražde, te pružala i druge vrste pomoći najugroženijim pripadnicima boračke populacije. Od predstavnika Udruženja demobilisanih boraca potekla je i inicijativa o sačinjavanju jedinstvene baze podataka za demobilisane borce na ovom području, kao i inicijativa da Ministarstvo za boračka pitanja u saradnji sa resornim federalnim ministarstvom sagleda mogućnosti izrade jedinstvenog obilježja na nišanima umrlih demobilisanih boraca Armije BiH. Njihov prijedlog je da u svom programu rada Ministarstvo za boračka pitanja uvrsti izradu idejnog rješenja i konačnu izradu Projekta za izgradnju spomen obilježja na Trgu branilaca u gradu Goraždu. Prijedlozi boračkih udruženja odnosili su se i na proširenje esencijalne liste lijekova, te poboljšanje zdravstvene zaštite, kao i na niz zakonskih olakšica poslodavcima prilikom zapošljavanja boraca, plaćanja taksi itd.

Ministar za boračka pitanja Admir Pozderović saglasio se sa ponuđenim prijedlozima i sugestijama, te istakao da je cilj ovog sastanka bio da se pronađu najadekvatniji načini saradnje i podrške Ministarstva za boračka pitanja boračkim udruženjima i populaciji koju zastupaju. Bitno je, ističe ministar Pozderović, da sami borci znaju koja su njihova prava, ali isto tako i da se sve institucije, ako to već ne znaju, informišu i upoznaju sa pravima boraca, kako bi im pružili tretman kakav zaslužuju, bez obzira o kojem poslu ili usluzi se radilo.

Drugi dio sastanka ministra za boračka pitanja sa predstavnicima boračkih udruženja odnosio se na sufinansiranje rada udruženja boračkih populacija i raspodjelu novčanih sredstava. Tom prilikom boračka udruženja su iznijela svoje finansijske prijedloge koji su za oko 30.000 KM bili veći od planirane sume za sufinansiranje, predviđene u Budžetu Ministarstva za boračka pitanja za 2007. godinu. Predstavnici RVI predložili su da se raspodjela sredstava ostavi na prošlogodišnjem nivou, dok bi se ostavila mogućnost Ministarstvu za boračka pitanja i ministru da na osnovu predloženih posebnih kriterija, utvrđenih Odlukom o kriterijima za raspodjelu sredstava za rad boračkih udruženja koja se finansiraju-sufinansiraju iz Budžeta BPK-a Goražde za 2007. godinu, povećava i smanjuje iznos udruženjima.

Nakon višesatne rasprave o ovoj temi, odlučeno je da se organizuje novi sastanak, na koji bi se pozvao i predstavnik Općinske službe za BIZ, s ciljem sagledavanja obima planiranih finansijskih sredstava u Budžetu Općine Goražde za sufinansiranje rada boračkih udruženja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.