• OBJAVLJENO: 20.07.2007.
Program rada za 2007. godinu predstavilo Ministarstvo za finansije

Do 2010.godine Budžet BPK-a Goražde trebao bi biti uvećan u skoro stopostotnom iznosu

Na press konferenciji održanoj 15.06.2007.godine svoj Program rada za 2007.godinu predstavilo je Ministarstvo za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na početku press konferencije, resorni ministar Muhidin Pleh osvrnuo se na aktivnosti ovog ministarstva od imenovanja nove Vlade do danas. Jedna od prioritetnih aktivnosti Ministarstva za finansije tokom mjeseca marta 2007. godine, prema riječima ministra, bila je aktivnost na izradi prijedloga Budžeta BPK-a za 2007. godinu. Ovaj budžet u visini od 32.148.882 KM , kao i Zakon o izvršenju Budžeta za 2007. godinu, usvojila je Skupština BPK-a na svom zasjedanju od 30.03.2007.godine. Naredne aktivnosti odvijale su se u pravcu izrade programa izvršenja zacrtanih aktivnosti utvrđenih Budžetom, a sve u skladu sa Zakonom o Budžetu –proračunu FBiH i Zakonom o izvršenju Budžeta za 2007. godinu.

Ministarstvo je do kraja aprila uradilo i Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a za 2006.godinu, koji je nakon što ga je Vlada usvojila, dat u skupštinsku proceduru. Prema tom izvještaju, ukupni prihodi u 2006. godini ostvareni su u iznosu od 27.699.783 KM, što u odnosu na plan čini ostvarenje od 98 %, dok je realizacija rashodovne strane izvršena u iznosu od 26.106.299 KM, što u odnosu na planske projekcije za 2006.godinu čini ostvarenje u iznosu od 92 %. Prihodi po osnovu PDV-a u prethodnoj godini ostvareni su u iznosu od 15.468.561 KM i čine 55,84% od ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi od većih nivoa (grant od FBiH), ostvareni u iznosu od 4.375.000 KM, što u odnosu na planiranih 7.500.000 KM čini 58%, ili 15,79 % od ukupno ostvarenih prihoda u 2006.godini.

Ministarstvo za finansije blagovremeno i uredno izmiruje sve planirane izdatke tekuće godine svih budžetskih korisnika koji se finansiraju iz Budžeta, kao i obaveze iz prethodnog perioda, a riječ je, najvećim dijelom, o socijalnim beneficijama. Uredno izmirenje prispjelih obaveza, kako ističe ministar Muhidin Pleh, leži u činjenici što je ostvarenje ubiranja prihoda tekuće godine u okviru planskih projekcija budžeta sa nešto manjim uvećanjem. On je posebno naglasio urednost i blagovremenost, prije svega naplate poreznih prihoda koji se većinom odnose na prihode po osnovu PDV-a, kao i priliv neporeznih prihoda koji su, takođe, u simboličnom iznosu iznad planskih projekcija.

Ministarstvo finansija vršiće i pripreme za donošenje novog Zakona o porezima BPK-a Goražde, kojeg će biti neophodno usvojiti po stupanju na snagu Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH koji je u proceduri donošenja, a blagovremeno će pratiti i ostale izmjene i dopune federalnih propisa iz oblasti računovodstva i finansija. Određene izmjene prema najavama ministra Pleha, pretrpjeće i zakoni o administrativnim i komunalnim taksama BPK-a Goražde. Ovom prilikom istaknuta je i tijesna saradnja Ministarstva finansija sa Poreznom upravom vezana za naplatu prihoda, koja će se nastaviti i u narednom periodu.

„Grant Vlade Federacije koji je planiran Budžetom za 2007. godinu u iznosu od 7.500.000 KM do sada se realizuje u 100% planiranom iznosu, što nije bio slučaj u prethodnoj godini“- naglasio je ministar Pleh, a nakon toga poseban akcent bacio na aktivnosti Ministarstva za finansije na izradi DOB-a (Dokumenta okvirnog budžeta) za period 2008-2010 godina. Uvažavajući zakonske obaveze i instrukcije Federalnog ministarstva finansija, Budžet BPK-a u 2008.godini trebao bi iznositi 41.312.000 KM, u 2009. godini- 44.931.000 KM a u 2010.godini čak 49.238.000 KM, što predstavlja rast od nepunih 100 %.

„ Ovo trebamo prihvatiti i posmatrati kao ciljnu realnost, a to prije svega iz ugla povećanja javne potrošnje koja je uporedbom na nivou Federacije u našem Kantonu u donjem dijelu, ako ne i posljednja, te u činjenici da trebamo stvoriti kvalitetne osnove da Budžet Bosansko-podrinjskog kantona iz potrošačko-socijalnog , kakav je danas, poprimi razvojni karakter“- kazao je ministar Muhidin Pleh na kraju ove press konferencije, najavivši skoru posjetu delegacije federalnog Ministarstva finansija našem kantonalnom ministarstvu, tokom koje će biti poznato hoće li ovaj predloženi dokument okvirnog budžeta dobiti podršku federalnog Ministarstva finasija tako što će biti usvojen u predloženom iznosu ili će pretrpjeti određene izmjene.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.