• OBJAVLJENO: 20.06.2007.
Predstavljen Program rada Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2007. godinu

Posebne aktivnosti ministarstva biće na pokretanju nastave dislociranih odjeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta

Na press konferenciji koja je u organizaciji Službe za odnose sa javnošću održana 18.06.2007. godine, svoj Program rada za 2007. godinu predstavilo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Ovo ministarstvo, vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na nadležnosti Kantona u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta- kazala je na početku press konferencije resorna ministrica Sevda Popović, koja je naglasila da su ove nadležnosti sadržane u specijalnim zakonima koje je donijela Skupština: Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakonu o srednjem odgoju i obrazovanju, Zakonu o visokom obrazovanju, Zakonu o kulturi, tehničkoj kulturi, Zakonu o sportu, Zakonu o RTV BPK-a Goražde, te drugim propisima koji proizilaze iz zakonskih odredbi. Nadležnost Ministrarstva za obrazovanje, nauku, kultutu i sport proširene su i donošenjem Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH po kome i ovo ministarstvo, u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta, ima obavezu njegovog provođenja.

  • nastavak započetih aktivnosti koje se odnose na reformu obrazovanja na svim nivoima,
  • saradnja sa drugim kantonima, Republikom Srpskom i međunarodnim
    organizacijama;
  • predlaganje i provođenje politike tehničke kulture, kulture i inovatorstva
  • podsticaj i praćenje funkcionisanja sistema informisanja u Kantonu;
  • organizovanje i učestvovanje u organizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Kanton,
  • realizacija programa informatizacije osnovnih i srednjih škola BPK-a Goražde,
  • organizovanje i učestvovanje u organizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Kanton,
  • podsticaj i unapređivanje rada i razvoja sporta u BPK-a Goražde.

Posebne aktivnosti ministarstva u domenu visokog obrazovanja, kako ističe ministrica, biće na realizaciji odluka Vlade za pokretanje nastave dislociranih odjeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta sarajevskog Univerziteta, te na upisu studenata u Goraždu.

Aktivnosti će se voditi i na pripremi prijedloga vezanih za izmjene i dopune niza zakona i drugih podzakonskih akata (Zakona o osnovnoj, srednjoj školi, donošenje standarda visokog obrazovanja, izmjene i dopune Zakona o RTV BPK-a Goražde), te drugih aktivnosti po zahtjevu Skupštine.

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta za 2007. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta izradilo je, a Vlada usvojila, osam programa o utrošku finansijskih sredstava iz Budžeta BPK-a Goražde. Riječ je o slijedećim programima: „Transfer za sport“ – 250.000 KM, „Grantovi neprofitnim organizacijama – 120.000 KM, „Transfer za nauku i kulturu“- 83.847 KM, „Ugovorene usluge“- 135.000 KM, „Transfer za informisanje“- 180.000 KM, „Izdaci za stipendije i subvencije“- 336.050 KM, „Ostali grantovi pojedincima (nagrade) – 25.160 KM i „Tranfer za oblast nauke“- 200.000 KM.

„Programima se planski i transparentno definišu cilj(svrha), korisnici i plan raspodjele sredstava iz budžeta ovog ministarstva- naglasila je ministrica Popović, koja je pored ovoga izdvojila i neke od trenutnih aktivnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao što je upis u srednje škole, te aktivnosti oko prijema i dodjele nagrada učenicima generacije, a značajno je pomenuti i pripreme ovog ministarstva za početak realizacije jednog naučnog projekta, odnosno, pripreme na izradi monografije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovaj projekt trajaće kako je istaknuto dvije godine, a za to vrijeme nastojaće se da se prikupi što više relevantnih činjenica, istorijskih dokumenata i podataka o ovom Kantonu i njegovim stanovnicima, kako bi sadržaj monografije bio što kvalitetniji.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.