• OBJAVLJENO: 05.07.2007.
Predstavljen Program rada Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

Prioritet spajanje zdravstvenih fondova Bosansko-podrinjskog i Sarajevskog kantona

Program rada Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, na press konferenciji održanoj 26.06.2007.godine predstavio je resorni ministar Nazif Uruči.
Kako je tom prilikom istaknuto, najznačajniji programski zadaci u 2007. godini iz nadležnosti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice su:
1. Izmjene i dopune postojeće zakonske legislative utemeljene na realnim budžetskim i vanbudžetskim sredstvima;
2. Stvaranje institucionalnih i budžetskih mehanizama za razvoj socijalne i dječije zaštite;
3. Stvaranje efikasne mreže socijalne sigurnosti za najugroženije kategorije;
4. Uspostava socijalne statistike (nova baza podataka za praćenje korisnika socijalne i dječije zaštite s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja socijalne ugroženosti stanovništva);
5. Kontinuirana revizija postojećih korisnika koji ostvaruju određena prava i novčana davanja;
6. Implementacija strategija iz oblasti zdravstva;
7. Implementacija Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o lijekovima, kao i podzakonskih akata donesenih na osnovu zakona;
8. U saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, implementacija Projekta tehničke pomoći socijalnom osiguranju “SITAP” i Projekta “Jačanje zdravstvenog sektora”.
9. Daljnje jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz implementaciju Projekta „Jačanje zdravstvenih usluga u oblasti obiteljske medicine“, kao i unapređenje javnog zdravstva;
10. Implementacija projekata u okviru reforme finansiranja zdravstva s ciljem stvaranja održivog zdravstvenog sistema, kao i poboljšanje dostupnosti stanovništvu esencijalnih lijekova, te donošenje Liste bolničkih lijekova;
11. Izrada i usklađivanje kantonalnih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja sa planiranim izmjenama i dopunama federalnih propisa iz ove oblasti;
12. Kandidovanje projekata iz oblasti zdravstva prema višim nivoima vlasti i donatorima s ciljem obezbjeđenja donacija za opremanje zdravstvenih ustanova;
13. Aktivnosti na obezbjeđenju donatora za izgradnju i rekonstrukciju kuća za povratnike;
14. Kandidovanje projekata za izgradnju i rekonstrukciju kuća prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, međunarodnoj zajednici i drugim nevladinim organizacijama;
15. Realizacija Plana povratka i repatrijacije na prostor Jugoistočne Bosne

Kad je riječ o normativno-pravnim aktima, ministarstvo će, između ostalog, raditi i na izmjenama i dopunama Kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, pripremi Odluke o izmjenama i dopunama Liste esencijalnih lijekova, izradi Plana povratka za 2007. godinu za prostor Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama i izbjeglicama i povratnicima, kao i na donošenju kantonalnih propisa i pravilnika ministarstva iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u skladu sa planiranim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH, te na izradi Odluke o mreži zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite.

Sumirajući aktivnosti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u proteklom periodu, ministar Nazif Uruči kazao je da će ovo ministarstvo uz malo poboljšanje u budžetu, u svim segmentima zadržati dostignuto stanje, a postignuto je mnogo toga. U oblasti socijalne politike u ovoj godini planirano je vraćanje dugovanja iz ranijih godina (od 2000. do 2003. god.) korisnicima socijalne pomoći, plaćanje svih obaveza iz tekuće godine, te izmirenje dugovanja po osnovu novih prava i retroaktivnih prava.

Za sektor socijalne politike, prema riječima ministra Uručija, planirano je novih 3 miliona konvertibilnih maraka, od toga, jedan milion će obezbijediti federalna Vlada, a dva miliona planirana su u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Vlada Kantona Sarajevo sa sredstvima od 120.000 KM i u ovoj godini namjerava platiti smještaj korisnicima sa područja BPK-a Goražde u domovima i socijalnim ustanovama u Sarajevu i drugim mjestima, a nastaviće se i saradnja sa federalnim resornim ministarstvom, kao i sa humanitarnom organizacijom „Help“ u pomoći povratnicima i obezbjeđenju njihovog održivog povratka u svoja prijeratna prebivališta.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je među prva tri kantona koja su dala saglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva, a jedan od prioritetnih zadataka koji stoje pred resornim ministarstvom kako ističe ministar Uruči, je rad na stvaranju uslova za spajanje zdravstvenih fondova Bosansko-podrinjskog i Sarajevskog kantona, čime bi se dugoročno riješilo pitanje obezbjeđenja elementarnih uslova za zdravstvenu zaštitu stanovništva, te njen nivo podigao na mnogo veću razinu nego što je sada slučaj.

Projekt primarne zdravstvene zaštite, izgradnja ambulanti porodične medicine na području cijelog Kantona je u toku, a sve ambulante biće u funkciji iduće godine kada se ovaj projekt završava. Trenutno je aktuelna izgradnja ambulante porodične medicine u naselju Mujkovića polje u Goraždu, a kad je riječ o Kantonalnoj bolnici, ministarstvo će prema riječima ministra Nazifa Uručija, nastojati da obezbijedi elementarne uslove za njen rad, ali i da proširi obim zdravstvenih usluga u Goraždu, stavljanjem u funkciju mamografa, nabavkom CT aparata, te drugih neophodnih aparata za dijagnostiku.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.