• OBJAVLJENO: 27.04.2012.
Održana 54.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen tekst Deklaracije o ostvarivanju procesa povratka izbjeglica i raseljenih lica na području jugoistočne Bosne

Prihvaćen Izvještaj radne grupe za ocjenu finansijske težine i mogućnostima implementacije nacrta zakona o plaćama

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvatila je Izvještaj radne grupe za ocjenu finansijske težine implementacije nacrta zakona o plaćama uposlenih u organima uprave i policijskih službenika i mogućnosti implementacije u skladu sa mogućnostima i budžetom planiranim sredstvima. Pored ocjene finansijske težine predmetnih nacrta zakona, radna grupa koju su sačinjavali predstavnici ministarstava finansija, unutrašnjih poslova, pravosuđa, obrazovanja i socijalne politike, predložila je moguća rješenja koja će zadovoljiti obaveze prema federalnom zakonu i mogućnosti budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvajanje zaključaka o ovom izvještaju Vlada je odložila za narednu sjednicu.

Odluke iz resora Ministarstva finansija

Vlada je utvrdila osnovicu za plaću i naknadu za topli obrok za mjesec april 2012.godine u iznosu od 360 KM, odnosno 8 KM, po jednom radnom danu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za finansije za vođenje pregovaračkog postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za «Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja“, kao i za produžetak primjene Ugovora sa NLB Bankom d.d, do završetka postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izbor poslovne i depozitne banke za poslovanje budžeta i budžetskih korisnika.

Razmatrana Informacija Ministarstva za privredu o koncesijama za vađenje šljunka iz korita rijeke Drine

Vlada je razmatrala Informaciju Ministarstva za privredu o koncesijama za vađenje šljunka iz korita rijeke Drine, u kojoj je konstatovano da je Agencija za vodno područje rijeke Save odbila zahtjev Ministarstva za privredu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za vađenje šljunka i pijeska iz korita rijeke Drine u postupku dodjele koncesije, za lokalitete: „Ustikolina most“ i „Crna stijena“ na području općine Foča-Ustikolina, „Perjani I“, Perjani II“, „Džindići“, „Mravinjac“, „Ada“, „Pobarnik“ i „Između mostova“ na području općine Goražde, iz razloga što je utvrđeno da ne postoji dovoljna količina šljunka i pijeska u koritu rijeke Drine koju bi trebalo izvaditi, te je konstatovano da su ovi lokaliteti izloženi nelegalnom vađenju materijala iz korita tako da se nisu deponovale veće količine materijala koje bi mogle uticati na procese prirodnog tečenja. U vezi s tim, Vlada je usvojila zaključke kojim se od nadležne Federalne uprave za inspekcijske poslove-vodne inspekcije traži da provodi mjere pojačanog nadzora nad vađenjem riječnog materijala iz korita i obala rijeke Drine na području Bosansko-podrinjskog kantona, s ciljem sprječavanja nelegalnog vađenja materijala i devastacije korita i obala rijeke Drine. Pojačani nadzor provodiće se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove.

Odluke o izmjeni Statuta Obrtničke komore i pristupanju postupka dodjele koncesije

Vlada je, takođe, dala saglasnost na Odluku o izmjeni Statuta Obrtničke komore BPK, koja je donesena na prvoj (redovnoj) izvještajnoj Skupštini Obrtničke komore BPK Goražde.

Usvojena je i Odluka o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje MHE „Kosova“ na Kosovskoj rijeci u općini Foča-Ustikolina. Ovaj postupak vodiće se na osnovu podataka iz Idejnog rješenja „Hidroenergetsko iskorištenje Kosovske rijeke“, koje je uradila firma „Es Hidrotechnics“ d.o.o. iz Sarajeva.

Usvojeni programi utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Vlada je razmatrala i usvojila programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, koji se odnose na tekuće transfere za sport, kulturu, informisanje i tekući transfer za pojedince.

Za tekuće transfere za sport i informisanje u budžetu ovog ministarstva izdvojeno je po 400.000 KM, za tekući transfer za kulturu – 70.000 KM, a za tekući transfer za pojedince – 120.000 KM.

Ukupna sredstva za realizaciju ovih programa, kojima se daje potpora sportskim klubovima za razvoj sporta, emitovanju i realizaciji programa RTV BPK Goražde, programima ostalih medija, te programima iz kulture, iznose 990.000 KM, a realizovaće se u ovoj godini.

Ministrici za obrazovanje Vlada je, takođe, dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o obavljanju ljekarskih pregleda (za upis djece u obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja) sa JU Dom zdravlja «Dr. Isak Samokovlija» Goražde.

Utvrđen tekst Deklaracije o ostvarivanju procesa povratka izbjeglica i raseljenih lica na području jugoistočne Bosne

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila tekst Deklaracije o ostvarivanju procesa povratka izbjeglica i raseljenih lica na području jugoistočne Bosne i uputila ga Skupštini na usvajanje. Ovom Deklaracijom Skupština BPK trebala bi potvrditi da je pitanje potpune podrške implementaciji Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma od posebnog značaja za Bosansko-podrinjski kanton, a u skladu s tim, od vlada, parlamenta i drugih institucija na svim nivoima vlasti u BiH zatražiti da, prije svega, poduzmu mjere na podršci privrednim aktivnostima na povratničkim lokacijama, mjere na okončanju obnove razrušenih objekata i zakonodavne mjere osiguranja jednakih prava.

 Usvojen tromjesečni Izvještaj o radu MUP-a i data saglasnost premijeru za potpisivanje ugovora o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja boračkih populacija

U nastavku sjednice, članovi Vlade usvojili su Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova BPK za prva tri mjeseca ove godine, te dali saglasnost premijeru da potpiše Ugovor o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja pripadnika boračkih populacija sa prostora Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa JU RRC «Fojnica» Fojnica i ZU Lječilište «Banja-Terme-Ilidža».

Pored 1. i 2. maja i ponedjeljak, 30.april neradni dan

Povodom predstojećih prvomajskih praznika, Vlada je preporučila rukovodiocima kantonalnih organa uprave i institucija da uposlenicima omoguće da ponedeljak 30.april mogu koristiti kao dan od godišnjeg odmora. Škole, takođe, neće raditi, ali će se časovi nadoknaditi.

Obzirom da je zakonom regulisano da su 1. i 2.maj neradni dani, premijer je uputio dopis Upravi za inspekcijske poslove za vršenje pojačanog inspekcijskog nadzora u dane praznika, s ciljem poštivanja prava radnika.

Na kraju sjednice, premijer i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čestitali su svim građanima i građankama 1.maj- Međunarodni praznik rada.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.