• OBJAVLJENO: 29.05.2012.
Sa 61. redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Usvojeni izvještaji o izvršenju budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za prvi kvartal 2012. godine

Izdavanje poljoprivrednih saglasnosti u općinama koje nemaju prostorno-plansku dokumentaciju

Vlada je razmatrala zahtjev Ministarstva za privredu vezano za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naime, u ovom ministarstvu nalazi se veći broj zahtjeva iz općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, a radi izdavanja urbanističke saglasnosti. Imajući u vidu da ove dvije općine nemaju prostorno-plansku dokumentaciju i da Ministarstvo za privredu nije u mogućnosti izdati predmetnu saglasnost, Vlada je donijela zaključak kojim je upućena preporuka skupštinskoj Komisiji za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti u područjima za koja nisu doneseni dokumenti prostornog uređenja za rješavanje ovog pitanja i iznalaženja mogućnosti za izdavanje poljoprivrednih saglasnosti na prostoru ove dvije općine.

Odluke iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja

Vlada je odobrila novčana sredstava u iznosima od po 800,00 KM Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca i Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja na ime održavanja redovnih godišnjih skupština ovih udruženja.

Za Projekt poboljšanja statusa boračke populacije u 2012. godini, na ime redovne mjesečne tranše za maj, Savezu RVI „Sinovi Drine“ kao nosiocu projekta, odobrena su sredstva iznosu od 3.200,00 KM, a odobrena su i sredstva u iznosu od 7.205,00 KM na ime redovne pomoći za rad udruženja boračkih populacija za maj.

Vlada je danas odobrila i sredstva na ime finansiranja učešća Saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde na Državnom prvenstvu u streljaštvu koje će se održati u Zenici. Organizator ovog prvenstva je Streljački savez invalidnih lica u FBiH, a na takmičenju se očekuje nastup oko 67 strijelaca iz Streljačkih saveza FBiH i RS.

Upravi policije data saglasnost za nabavku opreme; usvojen Izvještaj o radu MUP-a

Vlada je dala saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova za nabavku specijalne opreme potrebne za rad ove Uprave, a razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za april 2012. godine.

Donesena odluka o upisu učenika u pripremni i prvi razred

osnovne muzičke škole u Goraždu

Vlada je donijela odluku kojom je utvrđen broj odjeljenja i učenika koji će se upisati u pripremni i prvi razred osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ u školskoj 2012/13. godini. U pripremni razred osnovne muzičke škole upisat će se jedno odjeljenje od 30 učenika, a isto toliko učenika upisat će se i u prvi razred. 

Data saglasnost za iznajmljivanje struga firmi „Centroprevoz“ za obuku praktikanata

Vlada je razmatrala zahtjev firme „Centroprevoz“ Goražde za iznajmljivanje struga sa pripadajućim alatima radi organizovanja praktične nastave za učenike koji se obrazuju za zanimanja strugar i bravar. Uzimajući u obzir da ova firma raspolaže stručnim kadrovima za organizovanje praktične nastave za pomenuta zanimanja u okviru ove firme, Vlada je dala saglasnost za iznajmljivanje pomenute opreme koja se nalazi u prostorijama SSS „Hasib Hadžović“ prema uslovima iz Plana o raspolaganju imovinom u vlasništvu Vlade BPK Goražde za ovu godinu.

Ekonomskom fakultetu Univerziteta Sarajevo data načelna saglasnost za raspisivanje konkursa za upis naredne generacije studenata na studij Dislocirane nastave u Goraždu

Razmatrajući zahtjev Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za davanje sagalsnosti za raspisivanje konkursa za upis naredne generacije studenata Ekonomskog fakulteta – Dislocirana nastava Goražde, Vlada je dala načelnu saglasnost za raspisivanje ovog konkursa. Konačna odluka o organizovanju Dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta u Goraždu za novu generaciju studenata bit će donesena nakon što se izvrši procjena opravdanosti njenog organizovanja, uzimajući, prije svega, u obzir broj zainteresovanih studenata.

Za sada je izvjesno da će i od naredne godine u Goraždu biti organizovana Dislocirana nastava Mašinskog fakulteta.

Usvojeni Izvještaj o izvršenju budžeta i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za prvi kvartal 2012. godine

Vlada je danas usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta i Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period 01.01.-31.03.2012. godine.

U toku prva tri mjeseca tekuće godine na snazi je bila Odluka o privremenom finansiranju BPK Goražde koju je donijela Skupština BPK Goražde 29.12.2012. godine.

Iako je članom 21. Zakona o budžetima u FBiH definisano da se privremeno finansiranje utvrđuje u iznosu utrošenih sredstava u istom periodu za prethodnu godinu, s ciljem uspostavljanja i održavanja ravnoteže u budžetu BPK Goražde, ovogodišnji iznos  sredstava za privremeno finansiranje utvrđen je na osnovu ostvarenih prihoda za prva tri mjeseca 2011. godine i očekivanih prihoda za prva tri mjeseca 2012. godine. Privremeno finansiranje u 2012. godini utvrđeno je u iznosu od 7.107.295 KM i manje je u odnosu na prošlu godinu za 1.199.190 KM.

Ono što karakteriše izvršenje budžeta u prvom kvartalu jeste ograničeno trošenje sredstava u skladu sa prilivom u budžetu.

Vlada je danas usvojila i osnovicu za obračun plaća budžetskih korisnika za maj u iznosu od 360,00 KM te naknadu za topli obrok u iznosu od 8,00 KM po jednom radnom danu.

Ministru za finansije data je saglasnost za potpisivanje ugovora o funkcionalnoj podršci trezorskom sistemu finansijskog upravljanja sa firmom ORACLE BH d.o.o. Sarajevo za period 01.06.2012.-31.05.2013. godine.

Odobreno plaćanje članarine Skupštini evropskih regija za 2012. godinu

Na ime članstva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Skupštini evropskih regija, Vlada je odobrila plaćanje članarine ovoj evropskoj mreži za međuregionalnu saradnju za 2012. godinu.

Skupština evropskih regija okuplja oko 250 regija iz 30 evropskih država i 13 evropskih međuregionalnih organizacija, a njen osnovni cilj je zagovaranje interesa regija i poticanje njihovog sudjelovanja u procesu donošenja politika na evropskom nivou.

Usvojen Izvještaj radne grupe za rješavanje pitanja zagrijavanja objekata tri škole

Vlada je razmatrala Izvještaj radne grupe vezano za rješavanje problema zagrijavanja objekata OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ , MSŠ „Enver Pozderović“ i OŠ „Husein ef. Đozo“.

Na osnovu preporuka radne grupe, Vlada je zadužila kantonalna ministarstva za obrazovanje i urbanizam da pokrenu aktivnosti na izradi glavnog projekta za igradnju kotlovnice na biogorivo za zagrijavanje objekata OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ i MSŠ „Enver Pozderović“, dok je Direkciji robnih rezervi dato je zaduženje da sačini Plan nabavke biogoriva-peleta za rad budućih kotlovnica

Takođe, ova dva ministarstva dobila su zaduženje da pokrenu i aktivnosti na zamjeni te nabavci i postavljanju novih kotlova u kotlovnici OŠ „Husein ef. Đozo“.

Do provođenja potrebnih aktivnosti i procedura na izgradnji nove kotlovnice na biogorivo, a s ciljem osiguranja uslova za nesmetano zagrijavanje objekata OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ i MSŠ „Enver Pozderović“ do početka naredne grijne sezone, Vlada je dala zaduženje Direkciji robnih rezervi da poduzme potrebne mjere na rekonstrukciji i osposobljavanju kotlovnice u Centru za kulturu.

Pripremljen Nacrt ugovora o ustupanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta  Kazneno-popravnom zavodu Sarajevo

Tim za pružanje stručno-tehničke pomoći danas je upoznao Vladu sa Nacrtom ugovora čiji je predmet ustupanje na korištenje zemljišta u vlasništvu općine Foča-Ustikolina.

Nacrtom ovog ugovora definisana su pitanja ustupanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ove općine Federalnom ministarstvu pravde – Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Sarajevo u svrhu obavljanja radne terapije osoba na izdržavanju kazne zatvora.

Nacrtom ugovora, između ostalog, predviđeno je i da će korisnik zemljišta, kao protuuslugu za korištenje ustupljenog zemljišta, omogućiti otvaranje radnih mjesta koja su u funkciji predmetnog zemljišta, kao i da će prioritet pri zapošljavanju imati lica sa prebivalištem u ovoj općini.

Razmatran Program rada Službe za zapošljavanje za 2012. godinu

Vezano za Program rada Službe za zapošljavanje BPK Goražde za ovu godinu, Vlada BPK Goražde odlučila je da, prije davanja konačne saglasnosti na ovaj Program, održi sastanak sa predstavnicima Službe na kojem će se razgovarati o prijedlozima aktivnijih mjera zapošljavanja na području BPK Goražde u ovoj godini.

Odluke iz oblasti Direkcije robnih rezervi

Vlada je dala saglasnost kantonalnoj Direkciji robnih rezervi za dodjelu stočnog brašna i lomljenog zrna pšenice farmerima sa području BPK Goražde.

Stočno brašno u količini od 2.250 kg i lomljeno zrno pšenice u količini od 450 kg bit će dodijeljeno farmerima s ciljem nadokande šteta uzokovanih vremenskim nepogodama.

Obzirom da je Vlada Federacije BiH na svojoj 46. sjednici održanoj 19.04.2012. godine donijela odluku o davanju na korištenje roba iz federalnih robnih rezervi vladama kantona u FBiH, kantonalna Direkcija robnih rezervi danas je zadužena da organizuje prijevoz i skladištenje ovih roba u kantonalnim robnim rezervama.

Program javnih investicija Federacije BiH za period 2012-2014. godina

Federalna vlada je na svojoj 48. sjednici, održanoj 08.05.2012. godine, usvojila Program javnih investicija Federacije BiH za period 2012-2014. godina.

S tim u vezi, Vlada BPK Goražde je na današnjoj sjednici razmatrala zaključke koji se odnose na ovaj Program, a koji će resornim federalnim i kantonalnim ministarstvima služiti kao osnova za mobilizaciju vanjskih kredita i donacija. Vlada Federacije zadužila je kantonalna resorna ministarstva da, prije apliciranja za sredstva za nove projekte, osiguraju prethodnu saglasnost Vlade kantona, vodeći pri tome računa o okviru za zaduživanje kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.