• OBJAVLJENO: 29.05.2012.
Skupština BPK Goražde održala svoju 13. redovnu sjednicu
Data saglasnost na programe utroška sredstava u budžetima ministarstava za privredu i socijalnu politiku

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 13. redovnu sjednicu. Dnevni red sjednice dopunjen je Programom rada Direkcije za ceste, a nakon usvajanja zapisnika sa prethodnih sjednica i usvojen.

U okviru Vladinog sata, poslanik Edim Fejzić predložio je da se članovi Skupštine i Vlade BPK odreknu jedne dnevnice i ta sredstva usmjere za liječenje Rifeta Sirčića- Sirka, demobilisanog borca koji se bori sa teškom bolesti. Postavljeno je niz poslaničkih pitanja i inicijativa, a između ostalog, pitanja i inicijative koje se odnose na neophodnost pripreme novog zakona o koncesijama, o ubrzavanju procesa uspostave Univerziteta u Goraždu te o stanju u JZU Kantonalna bolnica Goražde. Poslanik Rasim Mujagić podnio je inicijativu za izmjene Zakona o izvršenju budžeta BPK za 2012.godinu u dijelu koji se odnosi na davanje saglasnosti Skupštine na programe ministarstava te predložio da se zakon ponovo razmatra i usvoji u obliku kakvog je predložila Vlada BPK. Naime, Mujagić je naglasio kako je pogriješio kada je podržao amandman koji je definisan da Skupština usvaja programe ministarstava i u prilog tome rekao kako takav način usvajanja programa predstavlja veliku prepreku u radu Vlade BPK. Između ostalih, danas je usvojen zaključak poslanika Kasima Brdara kojim je Skupština obavezala Vladu BPK, resorno ministarstvo i nadležne inspekcijske organe i komisije da u cilju poboljšanja ukupnih efekata kroz realizaciju koncesija pristupe usklađivanju sa federalnim propisima koji regulišu oblast koncesija te da svakih šest mjeseci informišu Skupštinu BPK o svim pitanjima vezanim za koncesije. Danas je rečeno kako je u proteklih devet godina po osnovu koncesija ostvaren prihod od 240.000 KM te da bi davanjem pod koncesiju prirodnih resursa trebalo osigurati mnogo veću sumu novca. U nastavku zasjedanja, poslanici su jednoglasno usvojili zakone o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad svim srednjim i osnovnim školama na prostoru BPK,  a potrebnu većinu glasova dobila je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Zavod za javno zdravstvo BPK.

Dosta rasprave vođeno je oko prijedloga odluke o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava Vlade BPK Goražde,  Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice i Ministarstva za privredu. O ponuđenim programima danas se moglo čuti niz različitih primjedbi i sugestija, a u konačnici programi su dobili potrebnu većinu. Takođe, na današnjem zasjedanju u okviru tačke Ministartsva za privredu  usvojen je  Plan i program rada Direkcije za ceste.

Na današnjem zasjedanju pred posalnicima se našao i prijedlog zaključka Vlade BPK Goražde u vezi sa smjernicama za planska rješenja od ključne važnosti za prostorni razvoj BPK Goražde u prostornom planu Federacije BiH za period 2008-2028.godine i Prostornom planu za područje BPK Goražde za period 2008-2028.godine koji su većinom glasova usvojeni.

Skupština BPK dala je saglasnost Vladi BPK Goražde da pripremi prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe i izmjenu Plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom u skladu sa prijedlozima izmjena uslova i kriterija predloženih od strane firme „EMKA BOSNIA“. Rok za provđenje ovih aktivnosti je 10 dana.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde donijela je odluku o izboru i imenovanju predsjedavajućeg i članova Odbora za žalbe građana. Izabrani su Esad Muminović, Sabiha Terović i Nerma Omanović.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.