• OBJAVLJENO: 05.03.2009.
Održana javna rasprava po Nacrtu Budžeta BPK-a za 2009.g. i Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2009.g.
rasprava_budzet_2009.jpg

Javna rasprava održana je u Centru za mlade Centra za kulturu Goražde u organizaciji Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na javnoj raspravi bilo je prisutno oko stotinjak zainteresiranih građana, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, kao i predstavnika sindikata, udruženja građana i drugih asocijacija.

Javnoj raspravi prisustvovao je i gospodin Nazif Uruči, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U javnoj raspravi učešće je uzeo veliki broj prisutnih, sa dosta prijedloga od kojih neki mogu poslužiti kao osnova za što kvalitetniju izradu prijedloga budžeta.

rasprava_budzet_2009_1.jpg

Ministar za finansije gosp. Muhidin Pleh, pored ostalog istakao je činjenicu da su budžetski korisnici iako im je u Instrukcijama naglašeno da planiranje budžeta za 2009. godinu vrše na osnovu i na nivou Izmjena i dopuna budžeta za 2008. godinu isti su dostavljali zahtjeve koji su dostigli iznos čak od 56.700.000,00 KM.

U nacrtu koji je dostavljen Vladi 26.01 2009. godine Plaće su planirane u iznosu od 360, 00 KM i topli obrok u iznosu od 10,00 KM dok je u izmjenama plaća 360,00 KM a topli obrok 8,00 KM što je moža i propust jer je Odlukom o utvrđivanju osnovice za plaću i topli obrok ista definisana u iznosu 360,00 KM i topli obrok 10,00 KM.

rasprava_budzet_2009_2.jpg

Budžet Bosansko-podrinjskog kantona za 2009. godinu sa situacijom u kojoj se nalazimo, kapacitetom ostvarenja prihoda i načina raspodjele istih se može okarakterizirati kao socijalni budžet.

Izdaci za bruto plaće i naknade imanju povećanje al treba istaći i činjenicu da se novim kontnim planom dio naknada koje nemaju karakter plaće a prvenstveno se odnosi na naknade za rad komisija po novom kontnom planu planiraju i isplaćuju sa budžetskog koda 613900- Ugovorene i dr. posebne usluge.

Kod izdataka za materijal i usluge došlo je do značajnog smanjenja sredstava, čak neke stavke i za 50%, iz razloga da se ne naruši tekuća likvidnost.

Kod tekućih transfera došlo je do smanjenja prije svega smanjenja grantova općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ako je poznata da općine pale –Prača i Foča –Ustikolina su općine sa skoro najmanjim koeficijentom raspodjele prihoda .

Zahtjevi Ministarstva za zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice a vezano za KZZO su iznosili 2.303.000,00 KM al je u okviru Nacrta budžeta za 2009. godinu planirana sredstva na tom budžetskom kodu 1.320.000,00 odnosno na nivou Izmjena i dopuna budžeta za 2008. godinu. Ovdje se mora naglasiti da je došlo do smanjenja stope doprinosa sa 13% na 12,5% što prouzrokuje smanjenje prihoda, a postoje i dugovanja Kliničkom Centru Sarajevo.

Izdaci za boračke populacije u iznosu od 1.315.445,00 KM, najvećim dijelom predstavljaju izdatke za riješavanje stambenih pitanja boračkih populacija a kako je došlo do zakonskih izmjena i Zavod za zapošljavanje će ostvarivati manje prihode te u tom slučaju dolazi do upitnosti obezbjeđenja sredstava za novčane isplate boračkim populacijama kko je to bilo regulisano do sada.

(Preuzeto sa Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde)

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.