• OBJAVLJENO: 09.11.2009.
Press konferencija ministra za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Rješavanje pitanja mljekare i puta prema Sarajevu, dva najznačajnija zadatka

press-privreda-big111109.jpg

Ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prof. Mustafa Kurtović, sa saradnicima održao je 09.11.2009.godine redovnu press konferenciju na kojoj su predstavljene aktivnosti Ministarstva za privredu u 2009.godini.

Otvarajući press konferenciju, ministar Kurtović je kazao da mu je čast što je zajedno sa svojim saradnicima u ovom kratkom periodu postigao dosta dobrih rezultata, a kao dva najznačajnija pitanja, izdvojio je aktivnosti ovog Ministarstva na rješavanju problema mljekare „Milgor“ i puta prema Sarajevu, koji je „istorijski i najvažniji projekt“.

press-privreda-big111109b.jpg

U ovom periodu, Ministarstvo za privredu je ostvarilo dosta dobru saradnju sa federalnom Vladom, federalnim ministarstvima, ali je i izraženo nezadovoljstvo sa odnosom pojedinih federalnih ministarstava prema ovom kantonu, prema ovom ministarstvu. Posebno nezadovoljstvo je sa najnovijim uputstvima koje je izdao federalni ministar finansija kada su u pitanju naknade po osnovu Direkcije cesta Bosansko-podrinjskog kantona koja je ostala 1,22 . Tim povodom, ministar Kurtović je najavio da će već danas iz ovog ministarstva biti upućen jedan protest i molba federanom ministru finansija da ispravi ovu grešku.

press-privreda-big111109b1.jpg

Govoreći o zakonskoj i podzakonskoj regulativi, Rasim Sijerčić- šef Sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, naveo je da je ovo prvi put da naš kanton, odnosno, Ministarstvo za privredu- Sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donese Zakon o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području BPK, koji se u formi prijedloga nalazi u skupštinskoj proceduri. Bitno je napomenuti, da je osnovni cilj zakona bio da se procentualno izrazi visina novčanih podsticaja za kalendarsku godinu, pa iako su kroz javne rasprave mnogi farmeri i udruženja tražili da visina podsticaja bude minimalno 4%., zbog nedostajućih sredstava predloženo je da do 2012. godine visina novčanih podsticaja dostigne minimum od 3% sredstava u budžetu kantona. Naglašeno je , takođe, da je Ministarstvo za privredu u ovoj godini, uprkos ekonomskoj krizi, uspjelo obezbijediti subvencije za poljoprivredu, za plasteničku proizvodnju, pčelare, poljoprivrednike koji imaju mliječna grla itd. i da smo rijedak kanton koji isplaćuje subvencije za mlijeko od 15 feninga po litru

Za subvencije poljoprivrednim proizvođačima u ovoj godini izdvojeno je 550.000 KM; do sada je isplaćeno 300.000 KM, dok će do kraja godine, kako je najavljeno, biti isplaćene sve subvencije. Ovom prilikom, ministar Kurtović, izrazio je nezadovoljstvo visinom subvencija koje našem kantonu isplaćuje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
te istaknuo pozitivan primjer saradnje sa Federalnim ministarstvom turizma i okoliša, koje je u ovoj godini po osnovu 24 aplicirana projekta iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrilo njih 19, u vrijednosti od 100.000 KM. Dobra saradnja postignuta je i sa federalnim ministarstvima poduzetništva, obrta i razvoja, te kulture i sporta, a u posljednjem periodu i sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.

U skupštinskoj proceduri je nacrt Zakona o vodama, koji se po prvi put donosi na području ovog kantona, a razloge za njegovo donošenje novinarima je pojasnila Medžida Raščić, državna službenica za Sektor vodoprivrede. Bitno je istaći da se ovaj zakon donosi u skladu sa reformom u sektoru voda, koja je počela 1998. godine i koja je okončana donošenjem federalnog Zakona o vodama. Zadatak reforme je bio institucionalno jačanje u sektoru voda, odnosno, harmoniziranje zakonskih principa i standarda u upravljanju vodama sa principima i standardima EU, a zadatak našeg Kantona je da ono što je federalni Zakon o vodama stavio u njegovu nadležnost , da detaljno razradi i definiše kantonalnim propisima.

Ismet Omeragić- šef Sektora poduzetništva, obrta i razvoja, industrije i energetike osvrnuo se na realizaciju Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za „Podsticaj industrijskoj prizvodnji“. Saglasnost na ovaj program dala je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a njegova vrijednost je 800.000,00 KM. Od ovog iznosa 640.000,00 KM su revolving kreditna sredstava, a 160.000,00 KM grant sredstava. Realizacija programa je u toku, odabrana je banka za deponovanje i formiranje kreditne linije sa udruženim sredstvima banke od 640.000,00 KM, tako da je ukupan iznos sredstava 1.280.000,00 KM.

– Bitno je istaći da je po prvi put Bosansko-podrinjski kanton uspio sa NLB bankom, kao najboljim ponuđačem, da stvori revolving fond, iz koga će privredni subjekti moći dobijati sredstva po najpovoljnijim uvjetima koji trenutno važe, sa kamatom od 5,4%. Iznos sredstva nije limitiran. Dobra je stvar da u kriznim, recesionim vremenima možemo kvalitetno pomoći. Bitno je da naše firme, kao što su Unis „Ginex“, „Pobjeda“ možemo pomoći u izvoznom aranžmanu, da ne uzimaju skupe kredite od banaka čije se kamate kreću od 13, čak 15 % , i bitno je da na taj način ovaj fond zaživi.- naglasio je ministar Kurtović.

Drugi dio, grant sredstva u iznosu od 160.000 KM, Ministarstvo za privredu je obezbijedilo za privredna društva koja doživljavaju „brodolom“, privredna duštva koja su pred zatvaranjem, kojima prijeti otpuštanje velikog broja radnika ili koja su već u fazi otpuštanja radnika.

press-privreda-big111109b2.jpg

Za subvencije javnim preduzećima na području BPK Goražde Ministarstvo je izdvojilo 85. 000 KM i ovaj program je realizovan u potpunosti, a sredstva je dobilo sedam javnih preduzeća sa područja BPK. Realizovan je i Program podsticaja u obrtu i poduzetništvu, a trideset obrtnika, poduzetnika dobilo je sredstva u iznosu od 61 000 KM. Aktivnosti su vođene i oko izmjene Odluke Skupštine iz 2002. godine o statusu objekata izuzetih iz procesa privatizacije i trenutno se vodi postupak procjene njihove trenutne vrijednosti. Isto tako, Ministarstvo vodi aktivnosti oko dodjele vojnih i neperspektivnih objekata, te je Vladi Federacije upućeno pismo u kojem se traži saglasnost da se ti objekti ustupe na korištenje privrednim subjektima sa područja BPK Goražde.

O zakonskoj regulativi Ministarstva za privredu, a posebno, u oblasti Uprave šumarstva, govorio je Emir Hodović, šef Sektora pravne službe. On je kazao da je u ovoj godini, u skladu sa implementacijom Zakona o šumama, zaključen ugovor sa Federalnim ministarstvom o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama, a analogno tom ugovoru, kantonalno Ministarstvo za privredu zaključilo je, također, Ugovor o prijenosu gospodarenja državnim šumama na području BPK sa kantonalnim šumsko-privrednim društvom. Ministarstvo za privredu je krajem 2008. godine provelo i postupak za odabir najpovoljnijeg izvođača za pružanje usluga izrade šumsko-privredne osnove za privatne šume. Izvođač su BH šume Sarajevo, sredstva za njegovu implementaciju, u iznosu od 144.000 KM obezbijeđena su iz kantonalne Uprave za šumarstvo, a do kraja ovog mjeseca očekuje se da će ovaj posao biti završen.

Veoma bitna je i Odluka o osnivanju lovišta na području BPK koju je izradilo Ministarstvo za privredu. Bosansko-podrinjski kanton je jedan od prvih kantona, konkretno, treći kanton, koji je izvršio osnivanje lovišta na svom području. Lovišta su ustanovljena i u narednom periodu će se shodno Zakonu o koncesijama, ova lovišta davati na koncesiju korisnicima lovišta. Trenutno su korisnici lovišta lovačka društva koja gazduju sa četiri lovišta na području BPK.

U budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo je i Program utroška sredstava u iznosu od 22. 000 KM, namijenjenih za pošumljavanje krša i goleti. Radi se o sredstvima koja se izdvajaju u iznosu od 3% od ukupno ostvarenog prihoda koje kantonalno šumsko-privredno društvo ostvari na području BPK, sa ciljem ponovne revitalizacije šume, obnavljanja oštećene šume, krša i goleti, pošumljavanja. Bitno je napomenuti i program utroška sredstava u iznosu od 2%, za razvoj nerazvijenih dijelova općina u iznosu 33.000 KM, koji se izdvajaju iz ukupnog prihoda koje šumsko-privredno društvo ostvari po općinama i taj program je dobio saglasnost Vlade i upućen je prema Skupštini, tako da se do kraja godine očekuje njegova implementacija .

Direkcija za ceste je, prema riječima Sulejmana Živojevića, višeg referenta za redovno investiciono održavanje cesta, izvršavala obaveze održavanja regionalnih i lokalnih cesta na području BPK, prema programu na koji je Vlada dala saglasnost. U ovoj godini rađeno je zimsko održavanje i tekuće ljetno održavaje cesta koje je pri kraju, a pri kraju je procedura za izbor izvođača za zimsko održavanje cesta 2009/10. godina. Direkcija za ceste realizovala je i program Kapitalni grantovi nižim nivoima vlasti, na koji je dala saglasnost Skupština BPK. Vrijednost ovog projekta je bila 130.900 KM i sredstva su dodijeljena trima općinama sa područja BPK, za sanaciju puteva na njihovom području. Realizacija Programa utroška sredstava na ekonomskom kodu Rekonstrukcije cesta i mostova, u vrijednosti od 220.000 KM, na koji je, također, Vlada dala saglasnost, je u toku, a završen je postupak odabira izvođača radova .

press-ministarstva-101109b.jpg

Kad je riječ o ova dva segmenta Ministarstva za privredu, treba istaći da je raspisan konkurs za popunu mjesta direktora Kantonalne direkcije cesta i direktora Kantonalne uprave šumarstva, čijim izborom će se poboljšati rad u ovim institucijama.

Almas Pita, stručni saradnik za Sektor turizma, trgovine, ugostiteljstva, dio poduzetništva i razvoja naglasio je da su, po prvi put, u budžetu Ministarstva za privredu predviđena novčana sredstva od 38.500 KM za razvoj turizma i projekti su po ovom programu podijeljeni u tri vrste i to:

1. Sufinansiranje projekata izgradnje novih turističko-ugostiteljskih kapaciteta, izgradnja osnovne turističke infrastrukture, sufinansiranje novih turističkih proizvoda, sufinansiranje izrade turističke signalizacije i infrastrukture-panoi, putokazi, šetališta, putna odmarališta.
2. Sufinansiranje organizovanja i učestvovanja na manifestacijama i programima od značaja za razvoj i promociju turizma i ugostiteljstva (sajmovi, festivali, kongresi, manifestacije, izložbe, obrazovni programi itd.), kojima se unaprijeđuje tržišna i druga konkurentnost turizma i ugostiteljstva BPK Goražde.
3. Sufinansiranje edukacije i polaganja za turističke vodiče BPK Goražde.

Podržano je sedamnaest projekata iz sve tri grupe programa; sa ukupno dvanaest korisnika potpisani su ugovori i u toku je implementacija, odnosno, finansiranje ovog projekta. Bitno je istaći da su ovo grant, znači, nepovratna sredstva i da će se ovim, kako je istaknuto, napraviti manji iskorak u ovoj oblasti.

Belma Mešić Šeho, stručni saradnik u Sektoru za veterinarstvo kazala je da je Ministarstvo kroz realizaciju programa podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji podsticalo vještačko osjemenjavanje i dijagnostiku. Tom prilikom, konstatovano je da se iduće godine mora izraditi Program zdravstvene zaštite životinja, gdje će se moći provoditi neke mjere u vidu sufinansiranja mliječnih kartona, preventivne dijagnostike, koja će se odvijati u skladu sa podsticajem u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ove godine se vodila aktivna vakcinacija ovaca i koza protiv bruceloze, tako da se tu nije ni provodila dijagnostika. Dijagnostika se vodila kod izrade mliječnih kartona i ,kako je naglašeno, nije zabilježen nijedan pozitivan slučaj na brucelozu i kju groznicu. Dijagnostička sredstva u visini od 2.000 KM ove godine utrošena su kod suzbijanja bjesnila, budući da su registrovana tri pozitivna slučaja bjesnila kod lisica i veterinarske stanice su bile dužne da izvrše dezinfekciju tog područja.

Ministarstvo za privredu u 2009.godini izradilo je i Uputstvo o mjerama za spriječavanje šteta od divljači i na divljači. Ovo uputstvo nastalo je iz Zakona o lovstvu, gdje je kantonalno ministarstvo bilo dužno postaviti jasne obaveze vlasnicima poljoprivrednih i šumskih zemljišta, vlasnicima stoke, odnosno, utvrditi koje su mjere oni bili dužni da poduzmu da bi zaštitili svoju imovinu od upada divljih zvijeri. Za razliku od dosadašnje prakse, nadoknadu prouzrokovane štete ubuduće će vršiti korisnik lovišta, ako se dokaže da je vlasnik stoke prethodno poduzeo mjere za zaštitu svoje imovine.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde, u odnosu na sve kantone i županije Federacije BiH, ima najniži nivo patoloških oboljenja u animalnoj proizvodnji, istaknuto je na press konferenciji.

– To je tako jer imamo dobre veterinarske službe, imamo dobru kontrolu ispred ministarstva, dobar bajpas ili povratnu informaciju sa terena i brzo reagovanje. U zadnje tri godine nije bilo nikakih patoloških oboljenja, – ističe Mirsad Hubanić, savjetnik ministra za poljoprivredu.

Na kraju press konferencije, kantonalni ministar za privredu prof. Mustafa Kurtović govorio je o aktivnostima na rješavanju dvije najvažnije stvari- mljekare „Milogor“ i puta prema Sarajevu. Prema ministrovim riječima, posljednja informacija koju je Ministarstvo izradilo o stanju u mljekari upućena je na naredno skupštinsko zasijedanje, a u ovoj sedmici zakazan je i sastanak na kojem će se konačno staviti tačka na neke dileme koje su prisutne od 1998. god, a tiču se rješenja pitanja vlasničke strukture, koji do danas nisu raščišćeni.

Od Vlade Federacije zvanično je stigao zahtjev da se Vlada BPK-a odredi prema Odluci koju će donijeti Vlada Federacije o proglašenju opšteg interesa izgradnje puta Goražde-Hrenovica, odnosno, Goražde-Sarajevo. Glavni projekat puta je pri kraju, što se tiče dionice i trase puta do Hrenovice, izuzev tunela, gdje su istražni radovi u toku i ministar vjeruje da bi početkom iduće godine mogli imati i glavni projekat tunela.

Ministar Kurtović istaknuo je, takođe, posebno dobru saradnju sa predstavnicima UNDP-a, kroz razvojni program Gornje-drinske regije, izuzetnu saradnju sa predstavnicima drugih međunarodnih organizacija, kao što je UNHCR i Hilfswerk i kao što su mnoge druge vladine i nevladine organizacije i ta saradnja je- kaže ministar- pokazatelj da je Ministarstvo za privredu krenulo u pozitivnom pravcu.

– Raduje činjenica da je, bez obzira na recesiju, u Goraždu naš izvozni suficit za osam mjeseci 11 miliona KM. Raduje, također, da se povećava broj zaposlenih u privrednim subjektima kao što su „Pobjeda Rudet“, Unis „Ginex“, „Bekto Precisa“, „Emka Bosnia“, „Sabix“( drvna industrija nedavno je primila 8 radnika), „Prevent Safety“ također, te da očekujemo pregovore oko novih pogona u Vitkovićima, upravo u neperspektivnim, odnosno, izuzetim objektima iz procesa privatizacije., – riječi su ministra za privredu prof. Mustafe Kurtovića.

Detaljan pregled realizovanih aktivnosti Ministarstva za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2009.godini možete pogledate na linku ispod ovog teksta.

PREGLED AKTIVNOSTI MINISTARSTVA ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE U 2009. GODINI

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.