• OBJAVLJENO: 27.12.2012.
Konferencija za novinare ministra za finansije
I pored doznačenog granta, raspoloživa sredstva nedovoljna za ostvarenje plana prihoda predviđenih Rebalansom za 2012.godinu
Press ministra za finansije

Press ministra za finansije

 Ministar za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Alem Mujković na današnjoj press konferenciji upoznao je javnost sa trenutnim stanjem u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na kraju budžetske 2012.godine. Press konferenciji prisustvovali su ministrovi pomoćnici za budžet i trezor, Milanka Begović i Emina Gabela.

Iako su Rebalansom budžeta za 2012.godinu planirani prihodi iznosili 38.084.539 KM, prema riječima ministra Mujkovića, do kraja 2012.godine očekuju se ukupni prihodi u iznosu od 35. 000.000 KM. Od ovog iznosa oko 30.000.000 KM čine vlastiti prihodi, dok 5.000.000 KM čini grant sa viših nivoa vlasti, odnosno grant sa nivoa Federacije BiH. Ovim je, kako ističe ministar za finansije, sasvim jasno da su i pored doznačenog granta raspoloživa sredstva nedovoljna za ostvarenje plana prihoda predviđenih Rebalansom za 2012.godinu.

„ Porezni i neporezni prihodi imaju tendenciju pada u 2012.godini, prije svega, iz razloga što je došlo do pada prihoda od indirektnih poreza, tako da su ukupni prihodi manji za oko 500.000 KM ili za 1,5 % u odnosu na prihode iz 2011.godine.

Iz navedenih razloga, izvršavanje budžeta vrši se po prioritetima definisanim Zakonom o izvršenju budžeta kako bi se sačuvala likvidnost te omogućilo neometano funkcionisanje svih institucija i budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Stoga će Ministarstvo za finansije izvršiti odobravanje operativnih planova budžetskih korisnika u niovu procijenjenih prihoda od 35.000.000 KM“ –poručio je kantonalni ministar za finansije  Alem Mujković na današnjoj konferenciji za novinare,  te zamolio sve budžetske korisnike da poduzmu sve potrebne mjere štednje kako bi stvorili što kvalitetnije pretpostavke za adekvatno finansiranje osnovnih funkcija Kantona u narednoj godini.

Ministar Mujković, takođe je savjetovao budžetske korisnike da se pridržavaju odobrenih operativnih planova budući da će im samo odobrena sredstva biti na raspolaganju.

„ Ministarstvo finansija i Vlada će u okviru svojih nadležnosti učiniti sve kako bi se u narednom periodu održala zadovoljavajuća likvidnost i finansijska stabilnost Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „- ističe ministar za finansije, a tome će svakako doprinjeti i činjenica da su se blagovremenim usvajanjem Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta za 2013.godinu stvorile pretpostavke za adekvatno finansiranje neophodnih aktivnosti u 2013.godini.

Kad je riječ o Rebalansu Budžeta BPK Goražde za 2012.godinu, najveća smanjenja, kako naglašava ministar Mujković, prisutna su kod transfera općinama i drugih transfera koji nisu u prioritetima po Zakonu o izvršenju budžeta.

„ U rebalansu budžeta bilo je predviđeno po 800.000 općinama, međutim, svaka općina će dobiti po 500.000KM. Pored toga, imamo smanjenja na transferima u Ministarstvu za privredu , Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, tako da su smanjenja uglavnom prisutna kod transfera“-kaže kantonalni ministar za finansije.

U narednoj godini transfer općini Goražde iznosiće 700.000 KM, a po 500.000 KM za općine Pale-Prača i Foča-Ustikolina.

„  Ovo je stvarno stanje budžeta i ne možemo da ne budemo neodgovorni, da stvaramo obaveze, odnosno da prebacujemo sredstva općinama u situaciji kad nemamo dovoljno sredstava za održavanje osnovnih funkcija Kantona. Osnovni razlozi za ova smanjenja su manjak sredstava u budžetu. Mi znamo da su općine Pale-Prača i Foča-Ustikolina u nezavidnoj situaciji, međutim obzirom na stvarna sredstva koja su raspoloživa bili smo prinuđeni na ovaj potez“- objašnjava ministar Mujković.

Na kraju današnje konferencije za novinare, kantonalni ministar finansija Alem Mujković poželio je svim građanima, u ime Ministarstva za finansije i u svoje ime, sretnu i uspješnu Novu 2013.godinu, kao i nastupajuće praznike.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.