• OBJAVLJENO: 05.02.2013.
Održan nastavak 11.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost za raspisivanje Konkursa za dodjelu studentskih kredita

Copy of 100_4626

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas nastavak 11.redovne sjednice.

Nakon što je usvojila Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport saglasnost za raspisivanje Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija I i II ciklusa za studijsku 2012/13.godinu.

Vlada je danas odobrila i programe utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2013.godinu sa ekonomskih kodova: Tekući transferi za visoko školstvo, kulturu, sport i informisanje, kao i Tekući transfer pojedincima.

Odobrena je takođe i dodjela 5000 litara lož ulja Gradskoj dvorani „Mirsad Hurić“ za potrebe zagrijavanja sportskih terena.

Kao rezultat jučerašnjeg sastanka sa holandskim ambasadorom i svim zainteresovanim stranama, Vlada je sa današnje sjednice povukla Prijedlog zaključka Ministarstva za privredu o aktivnostima na rješavanju problema mljekare „Milgor“, te naložila ovom Ministarstvu da za Vladu pripremi prijedlog mjera za ponovno pokretanje ovog privrednog subjekta.

Nakon primanja k znanju Informacije Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice o toku aktivnosti u vezi sa rekonstrukcijom i nadogradnjom Kantonalne bolnice, usvojen je zaključak u kojem se navodi da je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona saglasna da učestvuje u sufinansiranju ovog projekta u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti pomenute investicije, na način da samostalno vodi aktivnosti na realizaciji dijela projekta koji se odnosi na instalacije medicinskih plinova, čija vrijednost, zajedno sa već realizovanim dijelom projekta koji se odnosi na izmjenu vanjske stolarije, iznosi oko 30% ukupne vrijednosti projekta. Vlada je, takođe, saglasna da za novoizgrađene bolničke prostorije obezbijedi neophodnu opremu i inventar, s ciljem njihovog stavljanja u funkciju.

Na osnovu Odluke o mjerama za poboljšanje standarda života stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za pravosuđe je u saradnji sa Ministarstvom za socijalnu politiku, pripremilo tekst Javnog poziva licima sa prebivalištem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kom osnovu da se radi evidencije prijave nadležnim općinskim organima i popune prijavni obrazac.

Vlada je ciljem poboljšanja standarda stanovništva, kao i zadržavanja stabilnosti cijena brašna, dala takođe, saglasnost Direkciji robnih rezervi za intervenciju sa brašnom iz robnih rezervi na području BPK-a Goražde.

Sa današnje sjednice izdvajamo i odluke o davanju saglasnosti za nabavku opreme Upravi policije  i Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK-a , kao i Odluku o formiranju Radne grupe za izradu Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara BPK-a Goražde od prirodnih i drugih nesreća i izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara BPK-a Goražde za period od pet godina.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.