• OBJAVLJENO: 04.11.2010.
Jedinica za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju

Sistematična obuka i edukacija uposlenih u sektoru zemljišne administracije

reg_zemljista_041110b.jpg

Sukladno sa Sporazumom o financiranju i usvojenim Planom edukacije, Jedinica za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju organizira i realizira seminare u cilju edukacije zemljišno-knjižnih referenata, uposlenika u službama za katastar, te uposlenika iz službi za prostorno uređenje u Federaciji BiH.
Svjesni činjenice da su kvalitetni i sposobni djelatnici osnovna pretpostavka provedbe modernog sustava zemljišne administracije, Planom edukacije koji je Federalno ministarstvo pravde u suradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko – pravne poslove izradilo i usvojilo, je istaknuta potreba da se nakon sačinjenog pregleda situacije pristupi izradi programa sistematske obuke uposlenih u sektoru zemljišne administacije.

Svrha pripreme i realizacije programa sistematične obuke i edukacije je jačanje kapaciteta uposlenih i samim tim i jačanje kapaciteta institucija u sektoru zemljišne administracije u cilju poboljšanja efikasnosti i kvaliteta pružanja usluga korisnicima.

U cilju uspostavljanja metodologije rada te ujednačavanje prakse, posebna pažnja je poklonjena kriteriju za izbor tema, učesnika i tipa obuke iz oblasti prava, katastra, informatičkih tehnologija, prostornog uređenja i menadžmenta. Tako se izričito vodilo računa o relevantnosti i aktualnosti tema, prethodnoj edukaciji te utvrđenim stvarnim potrebama učesnika. Obuka se odvija kroz teorijsku i praktičnu nastavu (seminari, radionice, predavanja), zavisno od odabranih tema. Ove seminare vode kompetentni predavači, stučnjaci iz oblasti zemljišnoknjižnog prava i njegove primjene i stručnjaci iz oblasti katastra.

Sistematična edukacija se obavlja decentralizirano kako bi se obezbijedio jednostavniji pristup polaznicima edukacije te na taj način postigli i bolji rezultati.
Broj educiranih uposlenika u 2010. godini, tokom 39 seminara, održanih u FBiH iznosi 1047 sudionika od kojih je 656 uposlenika iz službi za katastar, 330 uposlenika iz zemljišnoknjižnih ureda i 61 uposlenik iz službi za prostorno uređenje.
Sveukupno, seminari iz oblasti menadžmenta su od strane 98% polaznika ocijenjeni ocjenama 5-vrlo zadovoljan i 4-zadovoljan.

U slučaju obuke i edukacije iz oblasti pravne tematike te iz oblasti katastra taj procenat iznosi 86%, dok u slučaju obuke i edukacije iz oblasti prostornog uređenja taj procenat iznosi 88%.
Sveukupno, gledajući sa stajališta jednakosti spolova, 578 sudionika na edukacijama odnosno 55% su bile žene, a njih 469 odnosno 45% su bili muškarci čime je broj žena na održanim edukacijama za 10% viši u odnosu na broj muškaraca.

Preduvjet za uspješnu implementaciju promjena predviđenih Reformom zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine, je uvođenje tih promjena u svakodnevnu praksu uposlenih u sektoru zemljišne administacije.

U navedenu svrhu, priprema i realizacija programa sistematične obuke i edukacije se, od strane Jedinice za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju, nastavlja i ubuduće.

Više informacija dostupno na www.fmp.gov.ba i www.fgu.com.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.