• OBJAVLJENO: 15.12.2010.
Redovni izvještaj za 15.12.2010. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Kantonalna uprava civilne zaštite
Kantonalni operativni centar

R E D O V N I I Z V J E Š T A J
15.12.2010.

Na osnovu informacija prikupljenih od osmatračke mreže iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u proteklih 24 sata na području BPK-a zabilježeno je slijedeće:

Sa područja Općine Goražde:
Na osnovu informacija dobijenih od Službe civilne zaštite Općine Goražde u proteklih 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Prema informaciji ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – Službe za zdravstvenu ekologiju, pregledani uzorak vode (centralni vodovod Goražde) sa fizičko-hemijskog stanovišta prema urađenim parametrima ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Pregledani uzorak vode s bakteriološkog stanovišta ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Na terenu se vode aktivnosti saniranja posljedica od poplava, olujnog vjetra i klizišta.
Ugroženom stanovništvu stiže pomoć u hrani kao i drugi vidovi materijalne pomoći.
Drugih pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nije bilo..

Na području općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.