• OBJAVLJENO: 25.10.2013.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 51. redovnu sjednicu
Razmatran nacrt Budžeta BPK- Goražde za 2014.godinu

Copy of IMG_4761

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici razmatrala je nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2014. godinu. Prema nacrtu, Budžet za narednu godinu iznosi 36.310.390 KM i manji je u odnosu na prošlogodišnji za 3.609.478 KM. Pored današnjeg razmatranja, ministri u Vladi, kako je dogovoreno, imaće priliku da svoja mišljenja o ovim dokumentima usaglase naredne sedmice na radnoj sjednici Vlade.

Vlada je razmatrala i dopunjeni Godišnji izvještaj kantonalne Direkcije za ceste o stanju javnih cesta na području BPK Goražde sa aktivnostima na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta u 2012. godini. Na ovaj izvještaj Vlada nije imala primjedbi i on je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je razmatrala i primila k znanju, takođe, informaciju Ministarstva za privredu o aktivnostima na rekonstrukciji putnih pravaca Osanica-Ilovača i Berič-Spahovići.

Na današnjoj sjednici odobrene su redovne mjesečne tranše koje se odnose na pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI, projekt poboljšanja statusa i rad boračkih udruženja s područja BPK Goražde.

Copy of IMG_4763

Premijeru BPK Goražde Emiru Fraštu Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Aneksa Ugovora o korištenju usluga banjsko-klimatskog liječenja pripadnika boračkih populacija sa prostora BPK Goražde. Saglasnost za potpisivanje aneksa ugovora sa ZU „Banja Terme“ Ilidža data je radi osiguranja kontinuiteta u pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za korisnike sa prostora BPK Goražde.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela i rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u drugostepenom postupku.

Vlada je prihvatila i Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor članova Upravnog odbora JU „Dom za stara i izemogla lica“ Goražde. Kako na ovaj javni oglas nije bilo prijavljenih kandidata, on je proglašen neuspješnim, a do obnove procedure izbora novog, odobreno je imenovanje privremenog Upravnog odbora ove javne ustanove.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana za provedbu Dokumenta politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006-2016. Akcioni plan odnosi se na provedbu ovog dokumenta na području BPK Goražde za period 2013- 2014. godina.

Vlada je razmatrala i usvojila izvještaje o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za mjesec septembar te period od prvih devet mjeseci ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila odluku o odobravanju 5000 litara lož ulja JP Sportsko-kulturni privredni centar „Mirsad Hurić“ Goražde radi obezbjeđenja uslova za sportske aktivnosti učenika.

Radi ranije preuzetih obaveza ministara, 51.redovna sjednica Vlade je prekinuta, a njen nastavak održaće se u poslijepodnevnim satima.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.