• OBJAVLJENO: 17.12.2013.
Održan nastavak 58.redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Utvrđen prijedlog Budžeta BPK Goražde za 2014.godinu u iznosu od 42.011.042 KM

Copy of IMG_5786

Na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Prijedlog Budžeta BPK-a za 2014.godinu u iznosu od 42.011.042 KM i za prijedlogom Zakona o izvršenju Budžeta uputila ga Skupštini BPK na usvajanje.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je od Vlade saglasnost za potpisivanje Ugovora sa federalnim Ministarstvom finansija o reprogramu duga po kreditu MMF-a.

U skladu sa usvojenim rebalansom Budžeta BPK za 2013.godinu, Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na izmjene i dopune programa utroška sredstava u ministarstvima za privredu, boračka pitanja, obrazovanje i socijalnu politiku na ekonomskim kodovima: „Subvencije javnim preduzećima“,„Tekući transferi pojedincima“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, Izdaci za raseljena lica i zdravstveno osiguranje, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti- Dom za stara i iznemogla lica“, „Kapitalni i tekući transferi za zdravstvo“, Tekući transferi za informisanje i „Transferi pojedincima- isplata stipendija“.

Vlada je dala saglasnost ministru za boračka pitanja za potpisivanje Ugovora o izradi i ugradnji  dvije kapije šehidskih mezarja na lokalitetu opština Rogatica i Novo Goražde sa odabranom firmom «Mermer» d.o.o. Goražde.

Odobrena su i sredstva za jednokratne pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa prostora BPK-a Goražde, kao i sredstva za rad udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija te sredstva za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI za mjesec novembar 2013.godine.

Vlada je usvojila Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta JZU Kantonalna bolnica Goražde i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec novembar 2013.godine.

Vlada je na današnjoj sjednici potvrdila odluku premijera te ovlastila Emiru Drakovac, stručnu saradnicu za visoko obrazovanje za obavljanje poslova iz nadležnosti ministra obrazovanja.

Prije razmatranja današnjeg dnevnog reda, direktor kantonalne Uprave za inspekcijske poslove upoznao je članove Vlade o preduzetim mjerama na sprečavanju nelegalne gradnje u priobalnom pojasu rijeke Drine, u naselju Kožetin, općina Foča-Ustikolina.

Vlada je danas takođe odredila i termin prezentacije Plana upravljanja otpadom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2013.-2018.godina.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.