• OBJAVLJENO: 21.04.2004.
Ministarstvo za finansije jedan od bitnih segmenata Vlade BPK Goražde
Očekuje se veći priliv sredstava!

press_160206_big4

Prelazak na automatsku obradu podataka i trezorski način poslovanja u mnogome je poboljšao efikasnost rada Ministarstva za finansije u Vladi BPK Goražde. Nedavno potpisani ugovor sa softverskom firmom HERA iz Mostara omogućiće dostavljanje  mjesečnih izvještaja o rashodima, a samim time i veću disciplinu u radu budžetskih korisnika i trošenju budžetskih sredstava .

Prema riječima ministra Milenka Grujića, nakon konačne punjenja baze podataka, što zahtjeva malo više vremena, stvoriće se potpuna slika neizmirenih obaveza iz prethodnih godina, te će se moći mnogo preciznije planirati budžetska sredstva. Bitno je istaći da su sve obaveze prema budžetskim korisnicima za 2003. godinu i do mjeseca februara ove godine izmirene, a kako ističe ministar Grujić, isplata sredstava bila bi bolja da nije kasnio grant iz Federacije, koji je, istina, u ovoj godini povećan, ali je stigao sa tri mjeseca zakašnjenja.

Pored svega, ministar finansija očekuje veći priliv sredstava u ovoj godini, te postepeno izmirivanje dugova iz prethodnih godina i budžetskog deficita.

Uskoro se očekuje i usvajanje niza zakona o porezima i taksama, koji su već prošli javnu raspravu , kao i nacrta Zakona internoj reviziji BPK Goražde.

Značajna je uloga Ministarstva finansija u Koordinacionom timu za praćenje naplate javnih prihoda, čiji se radom i saradnjom sa Poreznim uredom nastoji suzbiti “siva” ekonomija, te poboljšati naplata javnih prihoda.

Ministarstvo finansija očekuju i poslovi na otvaranju računa za investiranje i zaštitu sredstava čija je uloga jasno definisana zakonom, kao i aktivno uključenje u izradu Zakona  o radnim odnosima i plaćama službenika u organima uprave BPK Goražde, ( Bosansko-podrinjski kanton jedan je od rijetkih kantona koji obračun plate vrši na osnovu zaključka Vlade).

Prošlogodišnji grant iz Federacije prema  budžetu BPK Goražde, iznosio je 5,5 miliona KM, dok je grant za ovu godinu povećan na 7,5 miliona KM.

Bez ove pomoći, kantonalni budžet ne bi mogao funkcionisati, a posebno bužetski korisnici- prosvjeta i policija, za čije plaće se odvaja najveći dio budžeta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.